تسمه

تسمه فلزی چیست؟

تسمه همانطور که از نامش پیداست برشی از سطح مقطع فلز است.
تسمه به دسته های کاربردی و متعددی تقسیم بندی می شود. مانند(تسمه های پلاستیکی ، تسمه نخی ، تسمه آهنی ، تسمه استیل ، تسمه آلومینیوم ، تسمه آلیاژی و … ) .

در تسمه های فلزی معمولا تسمه آهنی از همه کاربردی تر است.

این تسمه ها عموما به دو دسته تسمه نوردی و تسمه ماشین کاری تقسیم می شوند.

تسمه های نوردی به صورت برش از ورق و با اندازه های طولی متفاوت از ۴ متر تا ۷ متر تولید و عرضه می شوند.

تسمه های ماشین کاری بسیار تر و تمیز تر بوده و به صورت شاخه های منظم و صاف ۶ متری تولید و عرضه می شوند.

تسمه

تسمه

معمولا قیمت تسمه های ماشین کاری گران تر از تسمه های نوردی است.

تسمه ( نوردی)

ردیفمحصولمحصولضخامتحالتکارخانه قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1تسمه نوردی تسمه نوردی 5بنگاه تهران 88000up2.33%
2تسمه نوردی تسمه نوردی 8بنگاه تهران 95000up10.47%
3تسمه نوردی تسمه نوردی 10بنگاه تهران 95000up10.47%
4تسمه نوردی تسمه نوردی 15بنگاه تهران 97000up12.79%
5تسمه نوردی تسمه نوردی 20بنگاه تهران 97000up12.79%

تسمه (ماشین کاری )

ردیفمحصول محصول سایزحالتکارخانه قیمت(ریالتغییرات قیمت
1تسمه ماشین کاری تسمه ماشین کاری 3بنگاه تهران 106000up0.95%
2تسمه ماشین کاری تسمه ماشین کاری 4 بنگاه تهران 106000up0.95%
3تسمه ماشین کاری تسمه ماشین کاری 5بنگاه تهران 106000up0.95%
4تسمه ماشین کاری تسمه ماشین کاری 6بنگاه تهران 106000up0.95%

تسمه نوردی

ردیفنام محصولنام محصولحالتضخامتعرض (mm)آلیاژتحویلقیمتتغییرات قیمت
1تسمهتسمهنوردی520-بنگاه تهران88000up10.00%
2تسمهتسمهنوردی525-بنگاه تهران88000up10.00%
3تسمهتسمهنوردی530-بنگاه تهران88000up10.00%
4تسمهتسمهنوردی540-بنگاه تهران88000up10.00%
5تسمهتسمهنوردی550-بنگاه تهران88000up10.00%
6تسمهتسمهنوردی560-بنگاه تهران88000up10.00%
7تسمهتسمهنوردی5--بنگاه تهران88000up10.00%

تسمه ماشینکاری

ردیفنام محصولنام محصولحالتضخامتعرض(mm)آلیاژتحویلقیمتتغییرات قیمت
1تسمهتسمهماشینکاری6100-بنگاه تهران110000up10.00%
2تسمهتسمهماشینکاری3---بنگاه تهران110000up10.00%
3تسمهتسمهماشینکاری320-بنگاه تهران110000up10.00%
4تسمهتسمهماشینکاری325-بنگاه تهران110000up10.00%
5تسمهتسمهماشینکاری330-بنگاه تهران110000up10.00%
6تسمهتسمهماشینکاری335-بنگاه تهران110000up10.00%
7تسمهتسمهماشینکاری340-بنگاه تهران110000up10.00%
8تسمهتسمهماشینکاری345-بنگاه تهران110000up10.00%
9تسمهتسمهماشینکاری350-بنگاه تهران110000up10.00%
10تسمهتسمهماشینکاری355-بنگاه تهران110000up10.00%
11تسمهتسمهماشینکاری360-بنگاه تهران110000up10.00%
12تسمهتسمهماشینکاری420-بنگاه تهران110000up10.00%
13تسمهتسمهماشینکاری425-بنگاه تهران110000up10.00%
14تسمهتسمهماشینکاری430-بنگاه تهران110000up10.00%
15تسمهتسمهماشینکاری435-بنگاه تهران110000up10.00%
16تسمهتسمهماشینکاری440-بنگاه تهران110000up10.00%
17تسمهتسمهماشینکاری445-بنگاه تهران110000up10.00%
18تسمهتسمهماشینکاری450-بنگاه تهران110000up10.00%
19تسمهتسمهماشینکاری455-بنگاه تهران110000up10.00%
20تسمهتسمهماشینکاری460-بنگاه تهران110000up10.00%
21تسمهتسمهماشینکاری520-بنگاه تهران110000up10.00%
22تسمهتسمهماشینکاری5100-بنگاه تهران110000up10.00%
23تسمهتسمهماشینکاری525-بنگاه تهران110000up10.00%
24تسمهتسمهماشینکاری530-بنگاه تهران110000up10.00%
25تسمهتسمهماشینکاری535-بنگاه تهران110000up10.00%
26تسمهتسمهماشینکاری540-بنگاه تهران110000up10.00%
27تسمهتسمهماشینکاری545-بنگاه تهران110000up10.00%
28تسمهتسمهماشینکاری550-بنگاه تهران110000up10.00%
29تسمهتسمهماشینکاری555-بنگاه تهران110000up10.00%
30تسمهتسمهماشینکاری560-بنگاه تهران110000up10.00%
31تسمهتسمهماشینکاری580-بنگاه تهران110000up10.00%
32تسمهتسمهماشینکاری580-بنگاه تهران110000up10.00%
33تسمهتسمهماشینکاری620-بنگاه تهران110000up10.00%
34تسمهتسمهماشینکاری625-بنگاه تهران110000up10.00%
35تسمهتسمهماشینکاری630-بنگاه تهران110000up10.00%
36تسمهتسمهماشینکاری635-بنگاه تهران110000up10.00%
37تسمهتسمهماشینکاری640-بنگاه تهران110000up10.00%
38تسمهتسمهماشینکاری645-بنگاه تهران110000up10.00%
39تسمهتسمهماشینکاری650-بنگاه تهران110000up10.00%
40تسمهتسمهماشینکاری655-بنگاه تهران110000up10.00%
41تسمهتسمهماشینکاری660-بنگاه تهران110000up10.00%
42تسمهتسمهماشینکاری660-بنگاه تهران110000up10.00%
43تسمهتسمهماشینکاری680-بنگاه تهران110000up10.00%
44تسمهتسمهماشینکاری8100-بنگاه تهران120000up9.09%
45تسمهتسمهماشینکاری8120-بنگاه تهران120000up9.09%
46تسمهتسمهماشینکاری830-بنگاه تهران120000up9.09%
47تسمهتسمهماشینکاری840-بنگاه تهران120000up9.09%
48تسمهتسمهماشینکاری850-بنگاه تهران120000up9.09%
49تسمهتسمهماشینکاری860-بنگاه تهران120000up9.09%
50تسمهتسمهماشینکاری880-بنگاه تهران120000up9.09%
51تسمهتسمهماشینکاری10100-بنگاه تهران118000up2.61%
52تسمهتسمهماشینکاری10120-بنگاه تهران118000up2.61%
53تسمهتسمهماشینکاری1040-بنگاه تهران118000up2.61%
54تسمهتسمهماشینکاری1050-بنگاه تهران118000up2.61%
55تسمهتسمهماشینکاری1060-بنگاه تهران118000up2.61%
56تسمهماشینکاری1080-بنگاه تهران118000up2.61%