تسمه

تسمه فلزی چیست؟

تسمه همانطور که از نامش پیداست برشی از سطح مقطع فلز است.
تسمه به دسته های کاربردی و متعددی تقسیم بندی می شود. مانند(تسمه های پلاستیکی ، تسمه نخی ، تسمه آهنی ، تسمه استیل ، تسمه آلومینیوم ، تسمه آلیاژی و … ) .

در تسمه های فلزی معمولا تسمه آهنی از همه کاربردی تر است.

این تسمه ها عموما به دو دسته تسمه نوردی و تسمه ماشین کاری تقسیم می شوند.

تسمه های نوردی به صورت برش از ورق و با اندازه های طولی متفاوت از ۴ متر تا ۷ متر تولید و عرضه می شوند.

تسمه های ماشین کاری بسیار تر و تمیز تر بوده و به صورت شاخه های منظم و صاف ۶ متری تولید و عرضه می شوند.

تسمه

تسمه

معمولا قیمت تسمه های ماشین کاری گران تر از تسمه های نوردی است.

تسمه ( نوردی)

ردیفمحصولمحصولضخامتحالتکارخانه قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1تسمه نوردی تسمه نوردی 5بنگاه تهران 116000up3.57%
2تسمه نوردی تسمه نوردی 8بنگاه تهران 130000up4.00%
3تسمه نوردی تسمه نوردی 10بنگاه تهران 130000up4.00%
4تسمه نوردی تسمه نوردی 15بنگاه تهران 135000up3.85%
5تسمه نوردی تسمه نوردی 20بنگاه تهران 135000up3.85%

تسمه (ماشین کاری )

ردیفمحصول محصول سایزحالتکارخانه قیمت(ریالتغییرات قیمت
1تسمه ماشین کاری تسمه ماشین کاری 3بنگاه تهران 168000up5.66%
2تسمه ماشین کاری تسمه ماشین کاری 4 بنگاه تهران 168000up5.66%
3تسمه ماشین کاری تسمه ماشین کاری 5بنگاه تهران 168000up5.66%
4تسمه ماشین کاری تسمه ماشین کاری 6بنگاه تهران 155000up4.03%

تسمه نوردی

ردیفنام محصولنام محصولحالتضخامتعرض (mm)آلیاژتحویلقیمتتغییرات قیمت
1تسمهتسمهنوردی520-بنگاه تهران112000up7.69%
2تسمهتسمهنوردی525-بنگاه تهران112000up7.69%
3تسمهتسمهنوردی530-بنگاه تهران112000up7.69%
4تسمهتسمهنوردی540-بنگاه تهران112000up7.69%
5تسمهتسمهنوردی550-بنگاه تهران112000up7.69%
6تسمهتسمهنوردی560-بنگاه تهران112000up7.69%
7تسمهتسمهنوردی5--بنگاه تهران112000up7.69%

تسمه ماشینکاری

ردیفنام محصولنام محصولحالتضخامتعرض(mm)آلیاژتحویلقیمتتغییرات قیمت
1تسمهتسمهماشینکاری6100-بنگاه تهران149000down-6.29%
2تسمهتسمهماشینکاری3---بنگاه تهران159000up8.16%
3تسمهتسمهماشینکاری320-بنگاه تهران159000up8.16%
4تسمهتسمهماشینکاری325-بنگاه تهران159000up8.16%
5تسمهتسمهماشینکاری330-بنگاه تهران159000up8.16%
6تسمهتسمهماشینکاری335-بنگاه تهران159000up8.16%
7تسمهتسمهماشینکاری340-بنگاه تهران159000up8.16%
8تسمهتسمهماشینکاری345-بنگاه تهران159000up8.16%
9تسمهتسمهماشینکاری350-بنگاه تهران159000up8.16%
10تسمهتسمهماشینکاری355-بنگاه تهران159000up8.16%
11تسمهتسمهماشینکاری360-بنگاه تهران159000up8.16%
12تسمهتسمهماشینکاری420-بنگاه تهران168000up5.66%
13تسمهتسمهماشینکاری425-بنگاه تهران168000up5.66%
14تسمهتسمهماشینکاری430-بنگاه تهران168000up5.66%
15تسمهتسمهماشینکاری435-بنگاه تهران168000up5.66%
16تسمهتسمهماشینکاری440-بنگاه تهران168000up5.66%
17تسمهتسمهماشینکاری445-بنگاه تهران168000up5.66%
18تسمهتسمهماشینکاری450-بنگاه تهران168000up5.66%
19تسمهتسمهماشینکاری455-بنگاه تهران168000up5.66%
20تسمهتسمهماشینکاری460-بنگاه تهران168000up5.66%
21تسمهتسمهماشینکاری520-بنگاه تهران168000up5.66%
22تسمهتسمهماشینکاری5100-بنگاه تهران168000up5.66%
23تسمهتسمهماشینکاری525-بنگاه تهران168000up5.66%
24تسمهتسمهماشینکاری530-بنگاه تهران168000up5.66%
25تسمهتسمهماشینکاری535-بنگاه تهران168000up5.66%
26تسمهتسمهماشینکاری540-بنگاه تهران168000up5.66%
27تسمهتسمهماشینکاری545-بنگاه تهران168000up5.66%
28تسمهتسمهماشینکاری550-بنگاه تهران168000up5.66%
29تسمهتسمهماشینکاری555-بنگاه تهران168000up5.66%
30تسمهتسمهماشینکاری560-بنگاه تهران168000up5.66%
31تسمهتسمهماشینکاری580-بنگاه تهران168000up5.66%
32تسمهتسمهماشینکاری580-بنگاه تهران168000up5.66%
33تسمهتسمهماشینکاری620-بنگاه تهران148000down-0.67%
34تسمهتسمهماشینکاری625-بنگاه تهران148000down-0.67%
35تسمهتسمهماشینکاری630-بنگاه تهران148000down-0.67%
36تسمهتسمهماشینکاری635-بنگاه تهران148000down-0.67%
37تسمهتسمهماشینکاری640-بنگاه تهران148000down-0.67%
38تسمهتسمهماشینکاری645-بنگاه تهران148000down-0.67%
39تسمهتسمهماشینکاری650-بنگاه تهران148000down-0.67%
40تسمهتسمهماشینکاری655-بنگاه تهران148000down-0.67%
41تسمهتسمهماشینکاری660-بنگاه تهران148000down-0.67%
42تسمهتسمهماشینکاری660-بنگاه تهران148000down-0.67%
43تسمهتسمهماشینکاری680-بنگاه تهران148000down-0.67%
44تسمهتسمهماشینکاری8100-بنگاه تهران148000down-0.67%
45تسمهتسمهماشینکاری8120-بنگاه تهران148000down-0.67%
46تسمهتسمهماشینکاری830-بنگاه تهران148000down-0.67%
47تسمهتسمهماشینکاری840-بنگاه تهران148000down-0.67%
48تسمهتسمهماشینکاری850-بنگاه تهران148000down-0.67%
49تسمهتسمهماشینکاری860-بنگاه تهران148000down-0.67%
50تسمهتسمهماشینکاری880-بنگاه تهران148000down-0.67%
51تسمهتسمهماشینکاری10100-بنگاه تهران148000down-0.67%
52تسمهتسمهماشینکاری10120-بنگاه تهران148000down-0.67%
53تسمهتسمهماشینکاری1040-بنگاه تهران148000down-0.67%
54تسمهتسمهماشینکاری1050-بنگاه تهران148000down-0.67%
55تسمهتسمهماشینکاری1060-بنگاه تهران148000down-0.67%
56تسمهماشینکاری1080-بنگاه تهران148000down-0.67%