پروفیل سبک مبلی(روغنی)

قوطی پروفیل مبلی( سبک روغنی)

ردیفمحصولمحصولسایزمحل بارگیریضخامتقیمت(﷼)تغییرات قیمت
1قوطی مربع و مستطیل قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها کارخانه تهران0.7 - 1.8149000up0.68%
2قوطی مربع و مستطیل قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها کارخانه تهران0.7 - 1.8149000up0.68%
3قوطی مربع و مستطیل قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها کارخانه تهران0.7 - 1.8149000up0.68%
4قوطی مربع و مستطیل قوطی مربع و مستطیل تمامی سایزها بنگاه تهران0.7 - 1.8155000up900.00%