قیمت ناودانی


قیمت ناودانی

ناودانی(بنگاه تهران)

ردیفمحصولمحصولسایزضخامتکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1ناودانی ناودانی 6بنگاه تهران91500up1.10%
2ناودانی ناودانی 8بنگاه تهران91500up1.10%
3ناودانی ناودانی 10بنگاه تهران91500up1.10%
4ناودانی ناودانی 12بنگاه تهران91500up1.10%
5ناودانی ناودانی 14بنگاه تهران91500up1.10%
6ناودانی ناودانی 16بنگاه تهران91500up1.10%
7ناودانی ناودانی 18بنگاه تهرانتماس تلفنیup

ناودانی(فولاد ناب تبریز)

ردیفمحصولسایزضخامتکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1ناودانی8فولاد ناب تبریزتماس تلفنیup4.76%
2ناودانی10فولاد ناب تبریز77000up
3ناودانی12فولاد ناب تبریز77000up
4ناودانی14فولاد ناب تبریزتماس تلفنیup
5ناودانی16فولاد ناب تبریزتماس تلفنیup

ناودانی(شکفته)

ردیفمحصولمحصولسایزضخامتکارخانهقیمت(ریال)
1ناودانیناودانی6شکفتهتماس تلفنی
2ناودانیناودانی8شکفتهتماس تلفنی
3ناودانیناودانی10شکفتهتماس تلفنی
4ناودانیناودانی12شکفتهتماس تلفنی
5ناودانیناودانی14شکفتهتماس تلفنی
6ناودانیناودانی16شکفتهتماس تلفنی

ناودانی ناب تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1ناودانیناودانی10ناب تبریز6 متریکیلوگرمکارخانه89000up12.66%
2ناودانیناودانی10ناب تبریز12 متریکیلوگرمکارخانه89000up12.66%
3ناودانیناودانی10ناب تبریز6 متریکیلوگرمکارخانه89000up12.66%
4ناودانیناودانی12ناب تبریز12 متریکیلوگرمکارخانه89000up12.66%
5ناودانیناودانی12ناب تبریز6 متریکیلوگرمکارخانه89000up12.66%

ناودانی شکفته

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1ناودانیناودانی16شکفته12 متریکیلوگرمکارخانه90000
2ناودانیناودانی10شکفته12 متریکیلوگرمکارخانه90000
3ناودانیناودانی16شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه90000up
4ناودانیناودانی12شکفته12 متریکیلوگرمکارخانه90000
5ناودانیناودانی14شکفته12 متریکیلوگرمکارخانه90000
6ناودانیناودانی6شکفته6 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup9.41%
7ناودانیناودانی8شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه90000up9.41%
8ناودانیناودانی10شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه90000up9.41%
9ناودانیناودانی12شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه90000up9.41%
10ناودانیناودانی14شکفته6 متریکیلوگرمکارخانه90000up9.41%
11ناودانیناودانی6شکفته6 متریکیلوگرمبنگاه تهران93000up
12ناودانیناودانی8شکفته6 متریکیلوگرمبنگاه تهران93000up
13ناودانیناودانی10شکفته6 متریکیلوگرمبنگاه تهران93000up
14ناودانیناودانی12شکفته6 متریکیلوگرمبنگاه تهران93000up
15ناودانیناودانی14شکفته6 متریکیلوگرمبنگاه تهران93000up

ناودانی اروپا

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1ناودانیناودانی4اروپا6 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup19.25%
2ناودانیناودانی5اروپا6 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup19.25%
3ناودانیناودانی8اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران96000up19.25%
4ناودانیناودانی10اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران96000up7.34%
5ناودانیناودانی12اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران96000up12.99%
6ناودانیناودانی14اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران95000up12.99%
7ناودانیناودانی16اروپا12 متریشاخهبنگاه تهران100000up7.94%
8ناودانیناودانی16اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران100000up7.94%
9ناودانیناودانی18اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران102000up
10ناودانیناودانی20اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهران102000up
11ناودانیناودانی22اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup
12ناودانیناودانی24اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup
13ناودانیناودانی26اروپا12 متریکیلوگرم--تماس تلفنیup
14ناودانیناودانی28اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup
15ناودانیناودانی30اروپا12 متریکیلوگرم--تماس تلفنیup
16ناودانیناودانی32اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup
17ناودانیناودانی35اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup
18ناودانیناودانی40اروپا12 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup
19ناودانیناودانی65اروپا6 متریکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup