لوله گالوانیزه

توضیح لوله گالوانیزه

ضریب هیزم ویلیام این لوله بر حسب اینچ می باشد
· طول لوله های گالوانیزه شش متر می باشد.
· اتصالات آن قفل ، کمربند و برشن است.
· این لوله ها به وسیله دنده پیچی به یکدیگر وصل و توسط مواد مناسب آب بندی می شوند

لوله های گالوانیزه را می توان به طور کلی به دو دسته عمده بخش بندی کرد :

۱- لوله های آهنی گالوانیزهاین لوله ها با رنگ تیره و خاکستریشان است که شناخته می شوند و عموما به دو صورت سبک و متوسط تولید می شوند . جنس این لوله ها از آهن سفید نورد شده می باشد . به این لوله ها ، لوله های با درز نیز می گویند که درز آن توسط دستگاهایی به هم متصل شده و جوش می خورند و در فلز روی مذاب، فرو برده می شود.

۲- لوله های فولادی گالوانیزه
بیشترین استفاده عمده این لوله ها برای تهویه است همچنین در تخلیه فاضلاب نیز کاربرد داشته .جنس این لوله ها از فولاد نرم بوده و جهت افزایش مقاومت و آسیب پذیری در برابر خوردگی ، اسید ها و زنگ زدگی ها در وان محتوی از فلز روی (گالوانیزه) قرار می دهند.

 

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه


لوله گالوانیزه

ردیفمحصول محصول نمرهضخامتکارخانهقیمت(ریال)
1لوله گالوانیزه "1/2لوله گالوانیزه "1/222بنگاه تهرانتماس تلفنی
2لوله گالوانیزه "3/4لوله گالوانیزه "3/42.52بنگاه تهرانتماس تلفنی
3لوله گالوانیزه "1لوله گالوانیزه "132بنگاه تهرانتماس تلفنی
4لوله گالوانیزه "1.1/4لوله گالوانیزه "1.1/442بنگاه تهرانتماس تلفنی
5لوله گالوانیزه "1.1/2لوله گالوانیزه "1.1/252بنگاه تهرانتماس تلفنی
6لوله گالوانیزه "2لوله گالوانیزه "262بنگاه تهرانتماس تلفنی
7لوله گالوانیزه "2.1/2لوله گالوانیزه "2.1/272بنگاه تهرانتماس تلفنی
8لوله گالوانیزه "3لوله گالوانیزه "382بنگاه تهرانتماس تلفنی
9لوله گالوانیزه "4لوله گالوانیزه "4102بنگاه تهرانتماس تلفنی
10لوله گالوانیزه "5لوله گالوانیزه "5-2.5بنگاه تهرانتماس تلفنی
11لوله گالوانیزه "6لوله گالوانیزه "5-2.5بنگاه تهرانتماس تلفنی

لوله گالوانیزه صنعتی

ردیفنام محصولنام محصولسایزضخامت (mm)حالتاستانداردتحویلواحدقیمتتغییرات قیمت
1لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 32 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانکیلوگرم2210000.00%
2لوله گالوانیزه 5لوله گالوانیزه 53 اینچ56 متریصنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید0.00%
3لوله گالوانیزه 4لوله گالوانیزه 411.2 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید0.00%
4لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 411.2 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانکیلوگرم2220000.00%
5لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 21.2 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2530000.00%
6لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 23.4 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2500000.00%
7لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 21 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2480000.00%
8لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 211.2 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2480000.00%
9لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 211.4 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2480000.00%
10لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 22 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2470000.00%
11لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 221.2 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2470000.00%
12لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 23 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2470000.00%
13لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 24 اینچ26 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2470000.00%
14لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.51.2 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2320000.00%
15لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.53.4 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2280000.00%
16لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.51 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2260000.00%
17لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.511.2 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2260000.00%
18لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.511.4 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2260000.00%
19لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.52 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2250000.00%
20لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.521.2 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2250000.00%
21لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.53 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2250000.00%
22لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 34 اینچ2.56 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2250000.00%
23لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 32 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2210000.00%
24لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 321.2 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم2210000.00%
25لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 33 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم221000
26لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 34 اینچ36 متریصنعتیکارخانهکیلوگرم221000
27لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 311.2 اینچ2.56 متریصنعتیبنگاه تهرانکیلوگرمتماس بگیرید

لوله گالوانیزه تست آب

ردیفنام محصولنام محصولسایزضخامت (mm)حالتاستانداردتحویلواحدقیمت
1لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 21.2 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
2لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 23.4 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
3لوله گالوانیزه 2لوله گالوانیزه 21 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
4لوله گالوانیزه سمنانلوله گالوانیزه سمنان2 اینچ2.316 متریتست آبکارخانهشاخهتماس بگیرید
5لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.51.2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
6لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.53.4 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
7لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.51 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
8لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.511.2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
9لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.511.2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
10لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.511.4 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
11لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.511.4 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
12لوله گالوانیزه 2.5لوله گالوانیزه 2.52 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
13لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 31 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
14لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 311.2 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
15لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 311.4 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
16لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 32 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
17لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 321.2 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
18لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 33 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
19لوله گالوانیزه 3لوله گالوانیزه 34 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید