نبشی

توضیح نبشی

نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که بصورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار می رود.
نبشی به ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود

نبشی ها به ۲صورت تولید می شوند:

نبشی پرسی

نبشی
نوعی نبشی است که ابتدا بصورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق،خم شده و به شکل نبشی در می آید

نبشی فابریک

از همان اول پروسه تولید،به شکل نبشی،از خط تولید خارج می شود.

نبشی بنگاه تهران

ردیفنبشی نبشی 3بنگاه تهران تغییرات قیمت
1محصولمحصولسایزکارخانهمحصولقیمت(ریال)up1.10%
2نبشی نبشی 4بنگاه تهران 91500up1.10%
3نبشی نبشی 5بنگاه تهران 91500up1.10%
4نبشی نبشی 6بنگاه تهران 91500up1.10%
5نبشی نبشی 8بنگاه تهران 91500up1.10%
6نبشی نبشی 10بنگاه تهران 91500up1.10%
7نبشی نبشی 12بنگاه تهران 91500up
8نبشی نبشی 14بنگاه تهران تماس تلفنیup

نبشی ناب تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامتطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی30*30ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه88500up9.26%
2نبشینبشی40*40ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه885000up1,006.25%
3نبشینبشی45*45ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup14.63%
4نبشینبشی100*100ناب تبریز76 متریکیلوگرمکارخانه94000up11.11%
5نبشینبشی100*100ناب تبریز86 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
6نبشینبشی100*100ناب تبریز106 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
7نبشینبشی30*30ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
8نبشینبشی40*40ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
9نبشینبشی40*40ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
10نبشینبشی45*45ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
11نبشینبشی45*45ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
12نبشینبشی50*50ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
13نبشینبشی50*50ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
14نبشینبشی50*50ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
15نبشینبشی50*50ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
16نبشی6.3*6.3ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
17نبشینبشی60*60ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
18نبشینبشی60*60ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
19نبشینبشی60*60ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
20نبشینبشی60*60ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
21نبشینبشی7.5*7.5ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
22نبشینبشی7.5*7.5ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
23نبشینبشی70*70ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
24نبشینبشی70*70ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
25نبشینبشی70*70ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
26نبشینبشی70*70ناب تبریز76 متریکیلوگرمکارخانه90000up

نبشی(شکفته)

ردیفمحصولمحصولسایزضخامتکارخانهقیمت(ریال)
1نبشینبشی3شکفتهتماس تلفنی
2نبشینبشی4شکفتهتماس تلفنی
3نبشینبشی5شکفتهتماس تلفنی
4نبشینبشی6شکفتهتماس تلفنی
5نبشینبشی8شکفتهتماس تلفنی
6نبشینبشی10شکفتهتماس تلفنی

نبشی شکفته

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامتطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی80*80شکفته812 متریکیلوگرمکارخانه90000
2نبشینبشی100*100شکفته1012 متریکیلوگرمکارخانه90000up10.06%
3نبشینبشی100*100شکفته106 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس تلفنیup
4نبشینبشی30*30شکفته36 متریکیلوگرمبنگاه تهران 93000up10.71%
5نبشینبشی30*30شکفته36 متریکیلوگرمکارخانه91000upup
6نبشینبشی40*40شکفته46 متریکیلوگرمکارخانه91000upup
7نبشینبشی40*40شکفته46 متریکیلوگرمبنگاه تهران 93000up
8نبشینبشی50*50شکفته56 متریکیلوگرمکارخانه90000up
9نبشینبشی50*50شکفته56 متریکیلوگرمبنگاه تهران 93000up
10نبشینبشی60*60شکفته66 متریکیلوگرمبنگاه تهران 93000up
11نبشینبشی60*60شکفته66 متریکیلوگرمکارخانه90000up
12نبشینبشی80*80شکفته86 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس تلفنیup
13نبشینبشی80*80شکفته86 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup

نبشی(ظهوریان)

ردیفمحصولمحصولسایزضخامتکارخانهقیمت(ریال)
1نبشینبشی3ظهوریانتماس تلفنی
2نبشینبشی4ظهوریانتماس تلفنی
3نبشینبشی5ظهوریانتماس تلفنی
4نبشینبشی6ظهوریانتماس تلفنی
5نبشینبشی8ظهوریانتماس تلفنی

نبشی ظهوریان

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامتطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی100*100ظهوریان106 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup1.10%
2نبشینبشی30*30ظهوریان36 متریکیلوگرمبنگاه تهران92000up1.10%
3نبشینبشی30*30ظهوریان36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup1.10%
4نبشینبشی40*40ظهوریان46 متریکیلوگرمبنگاه تهران92000up1.10%
5نبشینبشی40*40ظهوریان46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup1.10%
6نبشینبشی50*50ظهوریان56 متریکیلوگرمبنگاه تهران92000up
7نبشینبشی50*50ظهوریان56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
8نبشینبشی60*60ظهوریان66 متریکیلوگرمبنگاه تهران92000up
9نبشینبشی60*60ظهوریان66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
10نبشینبشی80*80ظهوریان86 متریکیلوگرمبنگاه تهران92000up
11نبشینبشی80*80ظهوریان86 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup