نبشی

توضیح نبشی

نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که بصورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار می رود.
نبشی به ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود

نبشی ها به ۲صورت تولید می شوند:

نبشی پرسی

نبشی
نوعی نبشی است که ابتدا بصورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق،خم شده و به شکل نبشی در می آید

نبشی فابریک

از همان اول پروسه تولید،به شکل نبشی،از خط تولید خارج می شود.

نبشی بنگاه تهران

ردیفنبشی نبشی سایزکارخانهمحصولقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1محصولمحصول3بنگاه تهران 136000up0.74%
2نبشی نبشی 4بنگاه تهران 136000up0.74%
3نبشی نبشی 5بنگاه تهران 136000up0.74%
4نبشی نبشی 6بنگاه تهران 136000up0.74%
5نبشی نبشی 8بنگاه تهران 136000up0.74%
6نبشی نبشی 10بنگاه تهران 136000up0.74%
7نبشی نبشی 12بنگاه تهران 136000up0.74%
8نبشی نبشی 14بنگاه تهران تماس تلفنیup

نبشی ناب تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامتطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی30*30ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه133500up1.91%
2نبشینبشی40*40ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه132000up1.54%
3نبشینبشی45*45ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
4نبشینبشی100*100ناب تبریز76 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup1.54%
5نبشینبشی100*100ناب تبریز86 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-89.85%
6نبشینبشی100*100ناب تبریز106 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup1.54%
7نبشینبشی30*30ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup1.53%
8نبشینبشی40*40ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup1.53%
9نبشینبشی40*40ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه132000up1.54%
10نبشینبشی45*45ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup1.48%
11نبشینبشی45*45ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانه132500up1.48%
12نبشینبشی50*50ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup1.48%
13نبشینبشی50*50ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه132500up
14نبشینبشی50*50ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانه132000up
15نبشینبشی50*50ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
16نبشی6.3*6.3ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
17نبشینبشی60*60ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
18نبشینبشی60*60ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه133000up
19نبشینبشی60*60ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانه132500up
20نبشینبشی60*60ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانه132000up
21نبشینبشی7.5*7.5ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
22نبشینبشی7.5*7.5ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
23نبشینبشی70*70ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
24نبشینبشی70*70ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانه137500up
25نبشینبشی70*70ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانه137000up
26نبشینبشی70*70ناب تبریز76 متریکیلوگرمکارخانه137000up

نبشی(شکفته)

ردیفمحصولمحصولسایزضخامتکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1نبشینبشی3شکفته132000up0.76%
2نبشینبشی4شکفته132000up0.76%
3نبشینبشی5شکفته132000up0.76%
4نبشینبشی6شکفته132000up0.76%
5نبشینبشی8شکفته132000up0.76%
6نبشینبشی10شکفته132000up0.76%

نبشی شکفته

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامتطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی80*80شکفته812 متریکیلوگرمکارخانه129000up6.17%
2نبشینبشی100*100شکفته1012 متریکیلوگرمکارخانه129000up6.17%
3نبشینبشی100*100شکفته106 متریکیلوگرمبنگاه تهران 136000up0.74%
4نبشینبشی30*30شکفته36 متریکیلوگرمبنگاه تهران 136000up0.74%
5نبشینبشی30*30شکفته36 متریکیلوگرمکارخانه129000up6.17%
6نبشینبشی40*40شکفته46 متریکیلوگرمکارخانه129000up6.17%
7نبشینبشی40*40شکفته46 متریکیلوگرمبنگاه تهران 136000up0.74%
8نبشینبشی50*50شکفته56 متریکیلوگرمکارخانه129000up6.17%
9نبشینبشی50*50شکفته56 متریکیلوگرمبنگاه تهران 136000up0.74%
10نبشینبشی60*60شکفته66 متریکیلوگرمبنگاه تهران 136000up0.74%
11نبشینبشی60*60شکفته66 متریکیلوگرمکارخانه129000up6.17%
12نبشینبشی80*80شکفته86 متریکیلوگرمبنگاه تهران 136000up0.74%
13نبشینبشی80*80شکفته86 متریکیلوگرمکارخانه129000up6.17%

نبشی(ظهوریان)

ردیفمحصولمحصولسایزضخامتکارخانهقیمت(ریال)
1نبشینبشی32.5ظهوریانتماس تلفنی
2نبشینبشی43ظهوریانتماس تلفنی
3نبشینبشی55ظهوریانتماس تلفنی
4نبشینبشی65ظهوریانتماس تلفنی
5نبشینبشی87ظهوریانتماس تلفنی

نبشی ظهوریان

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامتطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی100*100ظهوریان106 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup0.75%
2نبشینبشی30*30ظهوریان36 متریکیلوگرمبنگاه تهران135000up0.75%
3نبشینبشی30*30ظهوریان36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup0.75%
4نبشینبشی40*40ظهوریان46 متریکیلوگرمبنگاه تهران135000up0.75%
5نبشینبشی40*40ظهوریان46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup0.75%
6نبشینبشی50*50ظهوریان56 متریکیلوگرمبنگاه تهران135000up
7نبشینبشی50*50ظهوریان56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
8نبشینبشی60*60ظهوریان66 متریکیلوگرمبنگاه تهران135000up
9نبشینبشی60*60ظهوریان66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup
10نبشینبشی80*80ظهوریان86 متریکیلوگرمبنگاه تهران135000up
11نبشینبشی80*80ظهوریان86 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup