ورق رنگی


ورق رنگی

ورق رنگی چین

ردیفنام محصولنام محصولضخامت (mm) عرض (mm)رنگکارخانهتحویلحالتقیمت
1ورق رنگی 0/18ورق رنگی 0/180/181000نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
2ورق رنگی 0/18ورق رنگی 0/180/181000پرتغالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
3ورق رنگی 0/25ورق رنگی 0/250/251000پرتغالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
4ورق رنگی 0/25ورق رنگی 0/250/251000سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
5ورق رنگی 0/25ورق رنگی 0/250/251000قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
6ورق رنگی 0/25ورق رنگی 0/250/251000نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
7ورق رنگی 0/3ورق رنگی 0/30/31000نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
8ورق رنگی 0/3ورق رنگی 0/30/31000قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
9ورق رنگی 0/3ورق رنگی 0/30/31000سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
10ورق رنگی 0/3ورق رنگی 0/30/31000_فولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
11ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/451000آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
12ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/451000سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
13ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/451250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
14ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/451250قهوه ای شکلاتیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
15ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/451250_فولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
16ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/471000آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
17ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/471250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
18ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/471250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
19ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/471250قهوه ای سوختهفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
20ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/471250پرتغالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
21ورق رنگی 0/47ورق رنگی 0/470/471000نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
22ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481000آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
23ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481000بنفشفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
24ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
25ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481250صورتیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
26ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481250سبزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
27ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
28ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
29ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481250پرتغالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
30ورق رنگی 0/48ورق رنگی 0/480/481000سفید صدفیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
31ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
32ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
33ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
34ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000کرمفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
35ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000صورتیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
36ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
37ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250پرتغالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
38ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250سفید صدفیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
39ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
40ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250زردفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
41ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250قرمزفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
42ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250قهوه ای شکلاتیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
43ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250نارنجیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
44ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250کرمفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
45ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
46ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
47ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250فولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
48ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/50/61000آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
49ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/50/61250آبیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول
50ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/50/61250سفید یخچالیفولاد مبارکهبنگاه تهرانرول