ورق روغنی

توضیح ورق روغنی

ورق روغنی در واقع اصطلاح عامیانه ورق هایی است که با تکنولوژی نورد سرد تولید میشوند.

ورق های فولادی (فلزی) به دو صورت کلی نورد تولید می شوند.
نوردسرد (ورق روغنی ) نام دیگر ورق روغنی ورق با نورد سرد است.
در این فرآیند ورق های با ضخامت بالا توسط نورد به ضخامت های پایین تر تبدیل می شوند.

در این فرآیند به علت استفاده از نورد سرد کیفیت ظاهری ورق های نورد شده بسیار عالی می باشد، از ین رو از این نوع ورق ها بیشتر در کاربردهایی که ورق ظاهر جسم را تشکیل می دهد استفاده می شود.

ورق روغنی

ورق های روغنی بسته به نوع آلیاژ و همچنین عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی آنها به چند دسته کلی تقسیم می شوند:
ورق های معمولی (مانند ST۱۲)
ورق های نیمه کشش (مانند ST۱۳)
ورق های فوق کشش (مانند ST۱۴)


ورق روغنی(فولاد مبارکه) رول پای برش

ردیفمحصولمحصولکارخانهعرضضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1ورق روغنیورق روغنیبارگیری بنگاه تهران0/6تماس تلفنیup0.28%
2ورق روغنیورق روغنیبارگیری بنگاه تهران0/7تماس تلفنیup0.28%
3ورق روغنیورق روغنیبارگیری بنگاه تهران0/8تماس تلفنیup0.28%
4ورق روغنیورق روغنیبارگیری بنگاه تهران0/9تماس تلفنیup
5ورق روغنیورق روغنیبارگیری بنگاه تهران1178500up
6ورق روغنیورق روغنیبارگیری بنگاه تهران1.25176500up
7ورق روغنیورق روغنیبارگیری بنگاه تهران1.5176500up
8ورق روغنیورق روغنیبارگیری بنگاه تهران2تماس تلفنیup

ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیفنام محصولنام محصولضخامت (mm) عرض (mm)کارخانهتحویلرنگحالتقیمتتغییرات قیمت
1ورق رنگی 0/4ورق رنگی 0/40/41000فولاد مبارکهبنگاه تهرانپرتغالیرولتماس بگیرید 0.00%
2ورق رنگی 0/4ورق رنگی 0/40/41000فولاد مبارکهبنگاه تهرانسفید یخچالیرولتماس بگیرید 0.00%
3ورق رنگی0/4ورق رنگی 0/40/41250فولاد مبارکهبنگاه تهرانسفید یخچالیرول1732000.00%
4ورق رنگی 0/4ورق رنگی 0/40/41250فولاد مبارکهبنگاه تهرانقرمزرول1692000.00%
5ورق رنگی0/4ورق رنگی 0/40/41250فولاد مبارکهبنگاه تهراننارنجیرول1712000.00%
6ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/451250فولاد مبارکهبنگاه تهراننارنجیرولتماس بگیرید 0.00%
7ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/451250فولاد مبارکهبنگاه تهرانقرمزرولتماس بگیرید 0.00%
8ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000فولاد مبارکهبنگاه تهرانآبیرولتماس بگیرید 0.00%
9ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000فولاد مبارکهبنگاه تهرانسبزرولتماس بگیرید 0.00%
10ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000فولاد مبارکهبنگاه تهرانسفید یخچالیرولتماس بگیرید 0.00%
11ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000فولاد مبارکهبنگاه تهرانقرمزرولتماس بگیرید 0.00%
12ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000فولاد مبارکهبنگاه تهراننارنجیرولتماس بگیرید 0.00%
13ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250فولاد مبارکهبنگاه تهرانآبیرول168200
14ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250فولاد مبارکهبنگاه تهرانپرتغالیرولتماس بگیرید
15ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250فولاد مبارکهبنگاه تهرانسبزرولتماس بگیرید
16ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250فولاد مبارکهبنگاه تهرانقرمزرول169200
17ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250فولاد مبارکهبنگاه تهرانقهوه ای سوختهرول172200
18ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250فولاد مبارکهبنگاه تهراننارنجیرول171200
19ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250فولاد مبارکهبنگاه تهرانسفید یخچالیرول173200
20ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/60/61000فولاد مبارکهبنگاه تهرانآبیرولتماس بگیرید
21ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/60/61000فولاد مبارکهبنگاه تهرانسفید یخچالیرولتماس بگیرید
22ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/60/61250فولاد مبارکهبنگاه تهرانسفید یخچالیرول171400
23ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/60/61250فولاد مبارکهبنگاه تهرانآبیرول171400
24ورق رنگی 0/7ورق رنگی 0/60/71250فولاد مبارکهبنگاه تهرانسفید یخچالیرول171300
25ورق رنگی 0/7ورق رنگی 0/60/71250فولاد مبارکهبنگاه تهرانآبیرول171200

ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیفنام محصولنام محصولضخامت (mm) ابعاد (mm)کارخانهگریدتحویلحالتقیمت
1ورق روغنی 1ورق روغنی 112000*1000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانشیت
2ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/51000فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرول
3ورق روغنی 0/6ورق روغنی 0/60/61000فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرول
4ورق روغنی 0/4ورق روغنی 0/40/41000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
5ورق روغنی 1ورق روغنی 1/511250فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرول
6ورق روغنی 1/5ورق روغنی 1/51/51250فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرول
7ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/51000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
8ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/51250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
9ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/52000*1000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانشیت
10ورق روغنی 0/6ورق روغنی 0/60/61000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
11ورق روغنی 0/6ورق روغنی 0/60/61250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
12ورق روغنی 0/6ورق روغنی 0/60/62000*1000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانشیت
13ورق روغنی 0/7ورق روغنی 0/70/71000فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرول
14ورق روغنی 0/7ورق روغنی 0/70/71250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
15ورق روغنی 0/7ورق روغنی 0/70/72000*1000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانشیت
16ورق روغنی 0/8ورق روغنی 0/80/81000فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرول
17ورق روغنی 0/8ورق روغنی 0/80/81000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
18ورق روغنی 0/8ورق روغنی 0/80/81250فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرول
19ورق روغنی 0/8ورق روغنی 0/80/81250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
20ورق روغنی 0/9ورق روغنی 0/90/91000فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرول
21ورق روغنی 0/9ورق روغنی 0/90/91000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
22ورق روغنی 0/9ورق روغنی 0/90/91250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
23ورق روغنی 0/9ورق روغنی 0/90/92000*1000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانشیت
24ورق روغنی 1ورق روغنی 111000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
25ورق روغنی 1ورق روغنی 111000فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرول
26ورق روغنی 1ورق روغنی 111250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
27ورق روغنی 1/2ورق روغنی 1/21/21250فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرول
28ورق روغنی 1/25ورق روغنی 1/251/251250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
29ورق روغنی 1/25ورق روغنی 1/251/252500*1250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانشیت
30ورق روغنی 1/5ورق روغنی 1/51/51000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
31ورق روغنی 1/5ورق روغنی 1/51/51250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
32ورق روغنی 2ورق روغنی 221000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
33ورق روغنی 2ورق روغنی 221250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
34ورق روغنی 2ورق روغنی 222000*1000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانشیت
35ورق روغنی 2ورق روغنی 222500*1250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانشیت
36ورق روغنی 2/5ورق روغنی 2/52/51000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
37ورق روغنی 3ورق روغنی 331250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول
38ورق روغنی 3ورق روغنی 331000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول

ورق روغنی هفت الماس

ردیفنام محصولنام محصولضخامت (mm) ابعاد (mm) کارخانهگریدتحویلحالتقیمت
1ورق روغنی 0/3ورق روغنی 0/30/31000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
2ورق روغنی 0/3ورق روغنی 0/30/31250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
3ورق روغنی 1ورق روغنی 111000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
4ورق روغنی 0/3ورق روغنی 10/31000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
5ورق روغنی 0/3ورق روغنی 10/31250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
6ورق روغنی 0/4ورق روغنی 0/40/41250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
7ورق روغنی 1ورق روغنی 111250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
8ورق روغنی 2ورق روغنی 221250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
9ورق روغنی 0/3ورق روغنی 0/30/31000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
10ورق روغنی 0/4ورق روغنی 0/40/41000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
11ورق روغنی 0/4ورق روغنی 0/40/41250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
12ورق روغنی 0/4ورق روغنی 0/40/41000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
13ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/51000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
14ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/51250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
15ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/51250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
16ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/52000*1000هفت الماسST12بنگاه تهرانشیت
17ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/51000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
18ورق روغنی 0/6ورق روغنی 0/60/61000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
19ورق روغنی 0/6ورق روغنی 0/60/61250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
20ورق روغنی 0/6ورق روغنی 0/60/61250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
21ورق روغنی 0/6ورق روغنی 0/60/61000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
22ورق روغنی 0/7ورق روغنی 0/70/71000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
23ورق روغنی 0/7ورق روغنی 0/70/71250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
24ورق روغنی 0/7ورق روغنی 0/70/71250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
25ورق روغنی 0/7ورق روغنی 0/70/71250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
26ورق روغنی 0/8ورق روغنی 0/80/81000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
27ورق روغنی 0/8ورق روغنی 0/80/81000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
28ورق روغنی 0/8ورق روغنی 0/80/81250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
29ورق روغنی 0/8ورق روغنی 0/80/81250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
30ورق روغنی 0/9ورق روغنی 0/90/91000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
31ورق روغنی 0/9ورق روغنی 0/90/91000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
32ورق روغنی 0/9ورق روغنی 0/90/91250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
33ورق روغنی 0/9ورق روغنی 0/90/91250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
34ورق روغنی 1ورق روغنی 111000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
35ورق روغنی 1ورق روغنی 111250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
36ورق روغنی 1/25ورق روغنی 1/251/251000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
37ورق روغنی 1/25ورق روغنی 1/251/251000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
38ورق روغنی 1/25ورق روغنی 1/251/251250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
39ورق روغنی 1/25ورق روغنی 1/251/251250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
40ورق روغنی 1/5ورق روغنی 1/51/51000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
41ورق روغنی 1/5ورق روغنی 1/51/51000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
42ورق روغنی 1/5ورق روغنی 1/51/51250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
43ورق روغنی 1/5ورق روغنی 1/51/51250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
44ورق روغنی 2ورق روغنی 221000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
45ورق روغنی 2ورق روغنی 221000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول
46ورق روغنی 2ورق روغنی 221250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول