ورق سیاه

توضیح ورق سیاه

ورق سیاه در ۲ نوع ورق های سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی و در استانداردهای مختلف تولید می شود که این مجموعه تنها در نوع معمولی آن استاندارد ST 37 را و در نوع صنعتی آن استاندارد ST 52، A283 – GR C، A285-GR C، A516 –GR 60 ,70 را فروش دارد.

ورق سیاه

ورق های سیاه ST 37 بیشتر برای مصارف ساختمانی(ساختمان ها-سوله ها و …) مصرف می شود ولی ورق های صنعتی در مصارف و پروژه های صنعتی کاربرد دارد از قبیل سد سازی، پروژه های پتروشیمی، مخزن سازی و …. این اقلام در دو شکل مختلف وارد بازار می شود: رول و شیت

ورق شیت(سیاه)

ردیفمحصولمحصولسایزکارخانهضخامت(میل)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1ورق شیت (کوتاه)ورق شیت (کوتاه)1000*2000بنگاه تهران2201000up1.52%
2ورق شیت (بلند)ورق شیت (بلند)1250*2500بنگاه تهران2199000up1.53%

ورق شیت

ردیفمحصولمحصولکارخانهضخامتتوضیحاتقیمتتغییرات قیمت
1ورق 3*1500*6000ورق 3*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران164700up8.36%
2ورق 4*1500*6000ورق 4*1500*6000فولاد مبارکهبارگیری بنگاه تهران155500up17.80%
3ورق 5*1500*6000 ورق 5*1500*6000 فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران152500up15.53%
4ورق 6*1500*6000ورق 6*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران155500up15.61%
5ورق8*1500*6000ورق8*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران149500up6.03%
6ورق 10*1500*6000ورق 10*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران148500up6.45%
7ورق ۱۲*1500*6000ورق ۱۲*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران149000up3.83%
8ورق15*1500*6000ورق15*1500*6000فولادمبارکهبارگیری بنگاه تهران146500up6.16%
9ورق20*1500*6000ورق20*1500*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران130200up3.83%
10ورق 25*2000*6000ورق 25*2000*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران130200down-2.47%
11ورق30*2000*6000ورق30*2000*6000اکسینبارگیری بنگاه تهران138500downup
12ورق35*1500*6000ورق35*2000*6000کاویانبارگیری بنگاه تهران138500down

جدولی موجود نیست

قیمت ورق سیاه ۲

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت
1ورق سیاه 2ورق سیاه 210002فولاد مبارکهرولکارخانه-
2ورق سیاه 2ورق سیاه 212502فولاد مبارکهرولکارخانه-
3ورق سیاه 2ورق سیاه 21000*20002فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران205000
4ورق سیاه 2ورق سیاه 21250*25002فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران203000

قیمت ورق سیاه ۳

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 3ورق سیاه 310003فولاد مبارکهرولکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
2ورق سیاه 3ورق سیاه 312503فولاد مبارکهرولکارخانهتماس تلفنیdown-0.41%
3ورق سیاه 3ورق سیاه 315003فولاد مبارکهرولبنگاه تهران172000up1.00%
4ورق سیاه 3ورق سیاه 31000*20003فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران185300up0.93%
5ورق سیاه 3ورق سیاه 32500*12503فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران182300up
6ورق سیاه 3ورق سیاه 32500*12503فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران182300up
7ورق سیاه 3ورق سیاه 36000*15003فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران174300up

قیمت ورق سیاه ۴

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت تغییرات قیمت
1ورق سیاه 4ورق سیاه 410004فولاد مبارکهرولکارخانهتماس تلفنیdown-0.80%
2ورق سیاه 4ورق سیاه 415004فولاد مبارکهرولکارخانه161300up0.80%
3ورق سیاه 4ورق سیاه 41500*60004فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران163800up3.02%
4ورق سیاه 4ورق سیاه 41000*20004فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران180300up
5ورق سیاه 4ورق سیاه 41250*25004فولاد مبارکهشيتبنگاه تهران170500up
6ورق سیاه 4ورق سیاه 46000*12504فولاد مبارکهشيتبنگاه تهرانتماس تلفنیup

قیمت ورق سیاه ۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 5ورق سیاه 515005فولاد مبارکهرولکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
2ورق سیاه 5ورق سیاه 56000*15005فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران160800down-0.74%

قیمت ورق سیاه ۶

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 6ورق سیاه 615006فولاد مبارکهرولکارخانه161300up0.81%
2ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*10006گیلانبرش خوردهبنگاه تهرانتماس تلفنیup
3ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*12506فولاد مبارکهشیتبنگاه تهرانتماس تلفنیup
4ورق سیاه 6ورق سیاه 66000*15006فولاد مبارکهفابریکبنگاه تهرانتماس تلفنیup

ورق سیاه ۸

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 8ورق سیاه 815008فولاد مبارکهرولکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
2ورق سیاه 8ورق سیاه 82000*60008اکسین اهوازفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیdown-1.77%
3ورق سیاه 8ورق سیاه 86000*15008فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران149800down
4ورق سیاه 8ورق سیاه 86000*15008فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیdown

قیمت ورق سیاه ۱۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*120010قطعاتشیتبنگاه تهرانتماس تلفنیup0.20%
2ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*100010گیلانشیتبنگاه تهرانتماس تلفنیup-100.00%
3ورق سیاه 10ورق سیاه 10150010فولاد مبارکهرولکارخانه149300up0.28%
4ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*125010کاویانشیتبنگاه تهرانتماس تلفنیup
5ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*150010فولاد مبارکهشیتبنگاه تهرانتماس تلفنیup
6ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*200010اکسین اهوازفابريكکارخانه180000up
7ورق سیاه 10ورق سیاه 106000*150010فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup

قیمت ورق سیاه ۱۲

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*120012قطعاتشیتبنگاه تهرانتماس تلفنیdown-0.99%
2ورق سیاه 12ورق سیاه 12150012فولاد مبارکهرولکارخانه150000down-0.33%
3ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*150012فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران150800down
4ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*150012فولاد مبارکهفابريكکارخانه تهرانتماس تلفنیdown
5ورق سیاه 12ورق سیاه 126000*200012اکسین اهوازفابريكکارخانه تهران175000down

قیمت ورق سیاه ۱۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*120015قطعاتشیتبنگاه تهرانتماس تلفنیup1.34%
2ورق سیاه 15ورق سیاه 15150015فولاد مبارکهرولکارخانه150000up-100.00%
3ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015کاویانفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیdown-2.38%
4ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015گیلانفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup0.91%
5ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*125015کاویانفابريك_تماس تلفنیup
6ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*150015فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران151500up
7ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*150015فولاد مبارکهفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup
8ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*200015اکسین اهوازفابريكکارخانه164000up
9ورق سیاه 15ورق سیاه 156000*200015اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران166800up

قیمت ورق سیاه ۲۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامت کشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 20ورق سیاه 2012000*200020اکسین اهوازفابريكکارخانه141500up0.71%
2ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*125020کاویانفابريكکارخانه132500up0.73%
3ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*150020کاویانفابريكکارخانه133000up0.71%
4ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*150020کاویانفابريكبنگاه تهران137300up1.06%
5ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*200020اکسین اهوازفابريكکارخانه141000up
6ورق سیاه 20ورق سیاه 206000*200020اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران142800up

قیمت ورق سیاه ۲۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*125025کاویانفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup0.73%
2ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*150025کاویانفابريكبنگاه تهران137300up2.17%
3ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*150025کاویانفابريكکارخانه133000up1.06%
4ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*200025اکسین اهوازفابريكکارخانه141000up
5ورق سیاه 25ورق سیاه 256000*200025اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران142800up

قیمت ورق سیاه ۳۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمت تغییرات قیمت
1ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*125030کاویانفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیdown-5.67%
2ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*150030کاویانفابريكکارخانه133000up1.44%
3ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*150030کاویانفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup
4ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*200030اکسین اهوازفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup
5ورق سیاه 30ورق سیاه 306000*200030اکسین اهوازفابريكکارخانه141000up

قیمت ورق سیاه ۳۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000* 12506000*125035کاویانفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup2.82%
2ورق سیاه 35کارخانه ورق سیاه 6000*15006000*150035کاویانفابريكکارخانه133000up2.09%
3ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000*15006000*150035کاویانفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup
4ورق سیاه 35کارخانه ورق سیاه 6000*20006000*200035اکسین اهوازفابريكکارخانه146000up
5ورق سیاه 35بنگاه تهران ورق سیاه 6000*20006000*200035اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران146800up

قیمت ورق سیاه ۴۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*15006000*150040کاویانفابريكکارخانه133000up4.29%
2ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*20006000*200040اکسین اهوازفابريكکارخانه146000up
3ورق سیاه 40ورق سیاه 6000*20006000*200040اکسین اهوازفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup

قیمت ورق سیاه ۴۵

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 45ورق سیاه 456000*200045اکسین اهوازفابريكکارخانه140000up1.45%

قیمت ورق سیاه ۵۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*15006000*150050کاویانفابريكکارخانهتماس تلفنیup0.71%
2ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*2000 کارخانه6000*200050اکسین اهوازفابريكکارخانه141000up
3ورق سیاه 50ورق سیاه 6000*2000 بنگاه تهران6000*200050اکسین اهوازفابريكبنگاه تهرانتماس تلفنیup

قیمت ورق سیاه ۶۰

ردیفنام محصولنام محصولابعادضخامتکشور / کارخانهوضعیتانبارقیمتتغییرات قیمت
1ورق سیاه 60ورق سیاه 6000*15006000*150060کاویانفابريكکارخانهتماس تلفنیdown-1.94%
2ورق سیاه 60ورق سیاه 6000*20006000*200060اکسین اهوازفابريكکارخانه176500down

جدولی موجود نیست