ورق کرکره

ورق کرکره(سینوسی)

ورق کرکره از دیرباز برای هدایت آب بارانی که در بام ها می ماند از سقف های شیبدار استفاده می شده است

که با پیشرفت تکنولوژی و با توجه به تامین ذائقه تمامی سلیقه ها

مدلهای متنوعی از  ورق پوشش شیروانی طراحی و ساخته شده است .
که از پرکاربردترین آنها و همچنین قدیمی ترین ، ساده ترین

و مقرون به صرفه ترین آنها می توان به ورق کرکره گالوانیزه اشاره کرد.

ورق کرکره

ورق کرکره

ردیفمحصول محصول عرضضخامت کارخانهقیمت(ریال)
1ورق کرکره سینوسی-ذوذنقهورق کرکره سینوسی-ذوذنقه1 متر بارگیری بنگاه تهرانتماس تلفنی
2ورق کرکره سینوسی-ذوذنقهورق کرکره سینوسی-ذوذنقه1.25 متر بارگیری بنگاه تهرانتماس تلفنی

ورق گالوانیزه شهرکرد

ردیفمحصولمحصولضخامت(mm)عرض(mm)برندحالتتحویلقیمت
1ورق گالوانیزه شهرکرد 0,4ورق گالوانیزه شهرکرد 0,40,41000شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
2ورق گالوانیزه شهرکرد 0,4ورق گالوانیزه شهرکرد 0,40,41000شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
3ورق گالوانیزه شهرکرد 0,5ورق گالوانیزه شهرکرد 0,50,5-شهرکردسایز سفارشیبنگاه تهرانتماس تلفنی
4ورق گالوانیزه شهرکرد 0,5ورق گالوانیزه شهرکرد 0,50,51000شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
5ورق گالوانیزه شهرکرد 0,5ورق گالوانیزه شهرکرد 0,50,51000شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
6ورق گالوانیزه شهرکرد 0,5ورق گالوانیزه شهرکرد 0,50,51250شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
7ورق گالوانیزه شهرکرد 0,5 ورق گالوانیزه شهرکرد 0,5 0,51250شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
8ورق گالوانیزه شهرکرد 0,6ورق گالوانیزه شهرکرد 0,60,61000شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
9ورق گالوانیزه شهرکرد 0,6ورق گالوانیزه شهرکرد 0,60,61000شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
10ورق گالوانیزه شهرکرد 0,6ورق گالوانیزه شهرکرد 0,60,61250شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
11ورق گالوانیزه شهرکرد 0,6ورق گالوانیزه شهرکرد 0,60,61250شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
12ورق گالوانیزه شهرکرد 0,7ورق گالوانیزه شهرکرد 0,70,71000شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
13ورق گالوانیزه شهرکرد 0,7ورق گالوانیزه شهرکرد 0,70,71000شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
14ورق گالوانیزه شهرکرد 0,7ورق گالوانیزه شهرکرد 0,70,71250شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
15ورق گالوانیزه شهرکرد 0,7ورق گالوانیزه شهرکرد 0,70,71250شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
16ورق گالوانیزه شهرکرد 0,8ورق گالوانیزه شهرکرد 0,80,81000شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
17ورق گالوانیزه شهرکرد 0,8ورق گالوانیزه شهرکرد 0,80,81000شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
18ورق گالوانیزه شهرکرد 0,8ورق گالوانیزه شهرکرد 0,80,81250شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
19ورق گالوانیزه شهرکرد 0,8ورق گالوانیزه شهرکرد 0,80,81000شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
20ورق گالوانیزه شهرکرد 0,9ورق گالوانیزه شهرکرد 0,90,91000شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
21ورق گالوانیزه شهرکرد 0,9ورق گالوانیزه شهرکرد 0,90,91000شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
22ورق گالوانیزه شهرکرد 0,9ورق گالوانیزه شهرکرد 0,90,91250شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
23ورق گالوانیزه شهرکرد 0,9ورق گالوانیزه شهرکرد 0,90,91250شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
24ورق گالوانیزه شهرکرد 1ورق گالوانیزه شهرکرد 11-شهرکردسایز سفارشیبنگاه تهرانتماس تلفنی
25ورق گالوانیزه شهرکرد 1ورق گالوانیزه شهرکرد 111000شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
26ورق گالوانیزه شهرکرد 1ورق گالوانیزه شهرکرد 111000شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
27ورق گالوانیزه شهرکرد 1ورق گالوانیزه شهرکرد 111250شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
28ورق گالوانیزه شهرکرد 1ورق گالوانیزه شهرکرد 111250شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
29ورق گالوانیزه شهرکرد 1,25ورق گالوانیزه شهرکرد 1,251,251000شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
30ورق گالوانیزه شهرکرد 1,25ورق گالوانیزه شهرکرد 1,251,251000شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
31ورق گالوانیزه شهرکرد 1,25ورق گالوانیزه شهرکرد 1,251,251250شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
32ورق گالوانیزه شهرکرد 1,25ورق گالوانیزه شهرکرد 1,251,251250شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
33ورق گالوانیزه شهرکرد 1,25ورق گالوانیزه شهرکرد 1,251.51000شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
34ورق گالوانیزه شهرکرد 1,25ورق گالوانیزه شهرکرد 1,251.51000شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
35ورق گالوانیزه شهرکرد 1,25ورق گالوانیزه شهرکرد 1,251.51250شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
36ورق گالوانیزه شهرکرد 1,25ورق گالوانیزه شهرکرد 1,251.51250شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
37ورق گالوانیزه شهرکرد 2ورق گالوانیزه شهرکرد 221000شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
38ورق گالوانیزه شهرکرد 2ورق گالوانیزه شهرکرد 221000شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
39ورق گالوانیزه شهرکرد 2ورق گالوانیزه شهرکرد 221250شهرکردرولکارخانهتماس تلفنی
40ورق گالوانیزه شهرکرد 2ورق گالوانیزه شهرکرد 221250شهرکردرولبنگاه تهرانتماس تلفنی

ورق گالوانیزه کاشان

ردیفمحصولمحصولضخامت(mm)عرض(mm)برندحالتتحویلقیمت
1ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0,31000کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
2ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0,31000کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
3ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0,31250کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
4ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.351000کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
5ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.351000کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
6ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.41000کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
7ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.41000کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
8ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.41250کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
9ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.41250کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
10ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.451000کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
11ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.451000کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
12ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.451250کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
13ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.451250کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
14ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.51000کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
15ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.51000کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
16ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.51250کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
17ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.51250کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
18ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.551000کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
19ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.551000کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
20ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.551250کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
21ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.551250کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
22ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.61000کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
23ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.61000کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
24ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.61250کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
25ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.61250کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
26ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.71000کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
27ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.71000کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
28ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.71250کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
29ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.71250کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
30ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.81000کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
31ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.81000کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
32ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.81250کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
33ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.81250کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
34ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.91000کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
35ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.91000کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
36ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.91250کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
37ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 0.91250کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
38ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 11000کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
39ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 11000کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
40ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 11250کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
41ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 11250کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
42ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 1.251000کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
43ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 1.251000کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
44ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 1.251250کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
45ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 1.251250کاشانرولکارخانهتماس تلفنی
46ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 1.51000کاشانرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
47ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه کاشان 1.51000کاشانرولکارخانهتماس تلفنی

ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیفمحصولمحصولضخامت(mm)عرض(mm)برندحالتتحویلقیمت
1ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,41000هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
2ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,41000هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
3ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,41250هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
4ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,41250هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
5ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,51000هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
6ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,51000هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
7ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,51250هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
8ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,51250هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
9ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,551000هفت الماسرولکارخانه تماس تلفنی
10ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,551000هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
11ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,551250هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
12ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,551250هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
13ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,61000هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
14ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,61000هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
15ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,61250هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
16ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,61250هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
17ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,71000هفت الماسرولکارخانه تماس تلفنی
18ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,71000هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
19ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,71250هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
20ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,71250هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
21ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,81000هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
22ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,81000هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
23ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,81250هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
24ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,81250هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
25ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,91000هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
26ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,91000هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
27ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,91250هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
28ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس0,91250هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
29ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس11000هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
30ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس11250هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
31ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس11250هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
32ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس11250هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
33ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس1,251000هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
34ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس1,251000هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
35ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس1,251250هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
36ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس1,251250هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
37ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس1,51000هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
38ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس1,51000هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
39ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس1,51250هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
40ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس1,51250هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
41ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس21000هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
42ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس21000هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
43ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس21250هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
44ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس21250هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
45ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس2,51000هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
46ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس2,51000هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی
47ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس2,51250هفت الماسرولکارخانهتماس تلفنی
48ورق گالوانیزه هفت الماسورق گالوانیزه هفت الماس2,51250هفت الماسرولبنگاه تهرانتماس تلفنی