تیر ورق

تیر ورق

تیر ورق ها

تیر ورق : با ازدیاد طول دهانه و در نتیجه افزایش مقدار لنگر خمشی ، زمانی می رسد که نیمرخ های نورد شده موجود در بازار ، جوابگوی نیرو ها و لنگر های خمشی موجود نیستند .

در این حالت چند راه در مقابل طراح وجود دارد .

  1. تقویت نیمرخ های نورد شده موجود با استفاده از ورق و یا نیمرخ های دیگر
  2. استفاده از خرپاهای ساده و یا ویراندال
  3. استفاده از تیر ورق

راه حل اول که گاهی از لحاظ ساخت ممکن است اقتصادی نیز باشد ، به علت محدودیت ظرفیت لنگر خمشی ، نمی تواند به عنوان یک راه حل کلی مورد استفاده قرار گیرد .

استفاده از سازه های خرپایی و همچنین استفاده از تیر ورق دو راه حلی هستند که می توانند مورد استفاده قرار گیرند . اما مزایای زیر باعث شده اند که امروزه استفاده از تیر ورق ها رواج بیشتری پیدا کند .

  • پیشرفت فن جوشکاری و همچنین امکان استفاده از جوشکاری اتوماتیک در ساخت تیرورق ها از یک طرف ، و هزینه و مشکلات زیاد اجرای اتصالات در سازه های خرپایی از طرف دیگر ، تمایل زیادی برای استفاده از تیرورق ها به وجود آورده است .
  • ظاهر زیبا و ارتفاع کمتر تیرورق ها در مقایسه با سیستم خرپایی
  • امکان استفاده از مزایای نقطع مرکب فولاد وبتن با نصب اتصالات برشی در بال فوقانی تیرورق ها که در سازه های خرپایی امکان ان وجود ندارد .

با توجه به موارد فوق امروزه تیر ورق ها به نحو گسترده ای به عنوان تیرهای اصلی در سالن های صنعتی با دهانه بزرگ و یا به عنوان تیر های حمال پل های جاده و راه آهن مورد استفاده قرار می گیرند .

 

تیر-ورق-

تیر ورق

تیر ورق