ضوابط کلی طراحی دیوار

ضوابط کلی طراحی دیوار

ضوابط کلی طراحی دیوار ها

ضوابط کلی طراحی دیوار : که شامل ۸ مورد است .

۱ – در دیوار ها آرماتور های قائم و افقی نباید به ترتیب کمتر از مقادیر مندرج در بند های ( ۲) و (۳) اختیار شوند .

در دیوار هایی که زیر اثر نیروی برشی قرار می گیرند ، رعایت حداقل آرماتور مطابق بند ( ۴) نیز الزامی است .

۲ – ضوابط کلی طراحی دیوار : حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور قائم به مساحت کل مقطع برای میلگرد های مختلف بشرح ( الف) و ( ب) این بند است :

  • الف ) برای میلگرد های رده S400 و بالاتر ، با قطر ۱۶ میلیمتر و یا کمتر ۰٫۰۰۱۲
  • ب ) برای سایر میلگرد های آجدار

۳ –ضوابط کلی طراحی دیوار : حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور افقی به مساحت کل مقطع برای آرماتور های مختلف به شرح ( الف ) و ( ب) این بند است :

  • الف ) برای میلگرد های رده S400 و بالاتر با قطر ۱۶ میلیمتر یا کمتر ۰٫۰۰۲۰
  • ب ) برای سایر میلگرد های اجدار

۴ – نسبت مساحت آرماتور قائم و آرماتور افقی به مساحت کل مقطع نباید بیشتر از ۰٫۰۴ اختیار شود .

محدودیت مقدار حداکثر باید در محل وصله های میلگرد ها نیز رعایت شود .

۵ –ضوابط کلی طراحی دیوار : در دیوار های با ضخامت بیشتر از ۲۵۰ میلیمتر ، به جز دیوار های زیر زمین و دیوار های حایل ، هر یک از آرماتور های قائم و افقی باید در دو سفره به موازات سطوح دیوار ، مطابق ( الف ) و ( ب) این بند پیش بینی شوند .

  • الف ) در دیوار هایی که یک رویه آن ها در تماس با خاک یا هوای بیرون قرار دارد ، یک شبکه آرماتور شامل حداقل نصف و حداکثر دو سوم کل آرماتور لازم برای هر امتداد در فاصله ای بیشتر از ۵۰ میلیمتر و کمتر از یک سوم ضخامت دیوار از رویه در تماس با خاک یا محیط خارجی قرار داده شود و یک شبکه آرماتور شامل باقیمانده آرماتور لازم برای هر امتداد باید در فاصله ای بیشتر از ۲۰ میلیمتر و کمتر از یک سوم ضخامت دیوار از رویه دیگر قرار داده شود .
  • ب ) در سایر دیوار ها هر شبکه آرماتور شامل نصف آرماتور لازم در هر امتداد باید در فاصله ای بیشتر از ۲۰ میلیمتر و کمتر از یک سوم ضخامت دیوار از هر رویه قرار داده شود .

۶ -فاصله میلگرد های قائم و میلگرد های افقی مجاور در هر شبکه نباید بیشتر از سه برابر ضخامت دیوار و ۳۵۰ میلیمتر باشد .

۷ -در مواردی که مساحت مقطع کل آرماتور قائم از یک درصد مساحت کل مقطع کمتر است و یا در مواردی که بر اساس طراحی سازه ، آرماتور قائم به عنوان آرماتور فشاری مورد نیاز نیست ، محصور کردن میلگرد های قائم با خاموت الزامی نیست .

برای مقادیر بیشتر میلگرد های قائم ، آرماتور بندی دیوار ها باید مشابه ستون ها باشد .

۸ – دورتا دور بازشو باید حداقل دو میلگرد با قطر ۱۶ میلی متر یا معادل آن قرار داده شود .

این میلگرد ها باید از گوشه بازشو به داخل دیوار ادامه یافته و به نحوی مناسب مهار شوند .

میلگرد گذاری راه پله ها

پله های بتنی یکی از اصلی ترین اجزای سازه های بتنی محسوب می شوند.

ضوابط-کلی-طراحی-دیوار

ضوابط کلی طراحی دیوار

ضوابط کلی طراحی دیوار