ميلگردهای فولادی آجدار

ميلگردهای فولادی آجدار آهن یا آرماتور ، فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل میلگرد یا سیم می‌باشد و فولاد ، میلگرد نامیده می‌شود.

البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های شکل ، ناودانی یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

ميلگردهای فولادی

ميلگردهای فولادی بايد تميز و عاری از پوسته های رنگ ، روغن ، گرد و خاك و هر نوع آلودگی ديگر باشند، زيرا اين آلودگی ها سبب كاهش چسبندگی بين بتن و آرماتور می شود .

استفاده از ميلگرد های زنگ زده و پوسته پوسته شده كاملاً تميز شوند .

در اين صورت چنانچه ( sand blast) مجاز نيست ، مگر اين كه با برس زدن يا ماسه پاشی سطح مقطع آرماتور ضعيف شده باشد، سطح مقطع واقعی ضعيف شده ، بايد در محاسبات مورد استفاده قرار گيرد.

بارگيری، حمل و باراندازی ميلگردهای فولادی

بارگيری ، حمل و باراندازی انواع ميلگردهای فولادی بايد با دقت انجام شود ، به نحوی كه مصالح تحت تنش های بيش از حدود مجاز قرار نگرفته و ويژگی های مطلوب آنها تغيير نكند . قطعاتی كه به هر علت آسيب ديده و دستخوش تغيير شكل شده اند ، بايد قبلاً به نحوی رضايت بخش و با نظر و تأييد دستگاه نظارت، اصلاح و مرمت گردد .

هنگامی كه تعمير قسمت های معيوب بدون كم شدن مقاومت آنها ميسر نباشد، بايد آن قسمت ها تعويض گردند مصالح فلزی بايد در مكان های تميز، عاری از رطوبت و مواد مضر، دور از گرد و خاك و ساير مصالح مرطوب انبار شوند تا از آلودگي سطح و خوردگی و زنگ زدگی آن ها جلوگيری به عمل آيد .

ميلگردهای هم قطر يا ساير نيم رخ های هم اندازه با مقاومت های گوناگون را بايد در محل های مختلف، نگهداری و با رنگ كردن نوك نيمرخ ها آن ها را از يكديگر متمايز نمود.