تسمه

تسمه فلزی چیست؟

تسمه همانطور که از نامش پیداست برشی از سطح مقطع فلز است.
تسمه به دسته های کاربردی و متعددی تقسیم بندی می شود. مانند(تسمه های پلاستیکی ، تسمه نخی ، تسمه آهنی ، تسمه استیل ، تسمه آلومینیوم ، تسمه آلیاژی و … ) .

در تسمه های فلزی معمولا تسمه آهنی از همه کاربردی تر است.

این تسمه ها عموما به دو دسته تسمه نوردی و تسمه ماشین کاری تقسیم می شوند.

تسمه های نوردی به صورت برش از ورق و با اندازه های طولی متفاوت از ۴ متر تا ۷ متر تولید و عرضه می شوند.

تسمه های ماشین کاری بسیار تر و تمیز تر بوده و به صورت شاخه های منظم و صاف ۶ متری تولید و عرضه می شوند.

تسمه

تسمه

معمولا قیمت تسمه های ماشین کاری گران تر از تسمه های نوردی است.

تسمه ( نوردی)

ردیفمحصولمحصولضخامتحالتکارخانه قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1تسمه نوردی تسمه نوردی 5بنگاه تهران 125000up7.76%
2تسمه نوردی تسمه نوردی 8بنگاه تهران 140000up7.69%
3تسمه نوردی تسمه نوردی 10بنگاه تهران 140000up7.69%
4تسمه نوردی تسمه نوردی 15بنگاه تهران 145000up7.41%
5تسمه نوردی تسمه نوردی 20بنگاه تهران 145000up7.41%

تسمه (ماشین کاری )

ردیفمحصول محصول سایزحالتکارخانه قیمت(ریالتغییرات قیمت
1تسمه ماشین کاری تسمه ماشین کاری 3بنگاه تهران 175000up4.17%
2تسمه ماشین کاری تسمه ماشین کاری 4 بنگاه تهران 175000up4.17%
3تسمه ماشین کاری تسمه ماشین کاری 5بنگاه تهران 175000up4.17%
4تسمه ماشین کاری تسمه ماشین کاری 6بنگاه تهران 158000up1.94%

تسمه نوردی

ردیفنام محصولنام محصولحالتضخامتعرض (mm)آلیاژتحویلقیمتتغییرات قیمت
1تسمهتسمهنوردی520-بنگاه تهران125000up11.61%
2تسمهتسمهنوردی525-بنگاه تهران125000up11.61%
3تسمهتسمهنوردی530-بنگاه تهران125000up11.61%
4تسمهتسمهنوردی540-بنگاه تهران125000up11.61%
5تسمهتسمهنوردی550-بنگاه تهران125000up11.61%
6تسمهتسمهنوردی560-بنگاه تهران125000up11.61%
7تسمهتسمهنوردی5--بنگاه تهران125000up11.61%

تسمه ماشینکاری

ردیفنام محصولنام محصولحالتضخامتعرض(mm)آلیاژتحویلقیمتتغییرات قیمت
1تسمهتسمهماشینکاری6100-بنگاه تهران158000up6.04%
2تسمهتسمهماشینکاری3---بنگاه تهران175000up10.06%
3تسمهتسمهماشینکاری320-بنگاه تهران175000up10.06%
4تسمهتسمهماشینکاری325-بنگاه تهران175000up10.06%
5تسمهتسمهماشینکاری330-بنگاه تهران175000up10.06%
6تسمهتسمهماشینکاری335-بنگاه تهران175000up10.06%
7تسمهتسمهماشینکاری340-بنگاه تهران175000up10.06%
8تسمهتسمهماشینکاری345-بنگاه تهران175000up10.06%
9تسمهتسمهماشینکاری350-بنگاه تهران175000up10.06%
10تسمهتسمهماشینکاری355-بنگاه تهران175000up10.06%
11تسمهتسمهماشینکاری360-بنگاه تهران175000up10.06%
12تسمهتسمهماشینکاری420-بنگاه تهران175000up4.17%
13تسمهتسمهماشینکاری425-بنگاه تهران175000up4.17%
14تسمهتسمهماشینکاری430-بنگاه تهران175000up4.17%
15تسمهتسمهماشینکاری435-بنگاه تهران175000up4.17%
16تسمهتسمهماشینکاری440-بنگاه تهران175000up4.17%
17تسمهتسمهماشینکاری445-بنگاه تهران175000up4.17%
18تسمهتسمهماشینکاری450-بنگاه تهران175000up4.17%
19تسمهتسمهماشینکاری455-بنگاه تهران175000up4.17%
20تسمهتسمهماشینکاری460-بنگاه تهران175000up4.17%
21تسمهتسمهماشینکاری520-بنگاه تهران175000up4.17%
22تسمهتسمهماشینکاری5100-بنگاه تهران175000up4.17%
23تسمهتسمهماشینکاری525-بنگاه تهران175000up4.17%
24تسمهتسمهماشینکاری530-بنگاه تهران175000up4.17%
25تسمهتسمهماشینکاری535-بنگاه تهران175000up4.17%
26تسمهتسمهماشینکاری540-بنگاه تهران175000up4.17%
27تسمهتسمهماشینکاری545-بنگاه تهران175000up4.17%
28تسمهتسمهماشینکاری550-بنگاه تهران175000up4.17%
29تسمهتسمهماشینکاری555-بنگاه تهران175000up4.17%
30تسمهتسمهماشینکاری560-بنگاه تهران175000up4.17%
31تسمهتسمهماشینکاری580-بنگاه تهران175000up4.17%
32تسمهتسمهماشینکاری580-بنگاه تهران175000up4.17%
33تسمهتسمهماشینکاری620-بنگاه تهران158000up6.76%
34تسمهتسمهماشینکاری625-بنگاه تهران158000up6.76%
35تسمهتسمهماشینکاری630-بنگاه تهران158000up6.76%
36تسمهتسمهماشینکاری635-بنگاه تهران158000up6.76%
37تسمهتسمهماشینکاری640-بنگاه تهران158000up6.76%
38تسمهتسمهماشینکاری645-بنگاه تهران158000up6.76%
39تسمهتسمهماشینکاری650-بنگاه تهران158000up6.76%
40تسمهتسمهماشینکاری655-بنگاه تهران158000up6.76%
41تسمهتسمهماشینکاری660-بنگاه تهران158000up6.76%
42تسمهتسمهماشینکاری660-بنگاه تهران158000up6.76%
43تسمهتسمهماشینکاری680-بنگاه تهران158000up6.76%
44تسمهتسمهماشینکاری8100-بنگاه تهران158000up6.76%
45تسمهتسمهماشینکاری8120-بنگاه تهران158000up6.76%
46تسمهتسمهماشینکاری830-بنگاه تهران158000up6.76%
47تسمهتسمهماشینکاری840-بنگاه تهران158000up6.76%
48تسمهتسمهماشینکاری850-بنگاه تهران158000up6.76%
49تسمهتسمهماشینکاری860-بنگاه تهران158000up6.76%
50تسمهتسمهماشینکاری880-بنگاه تهران158000up6.76%
51تسمهتسمهماشینکاری10100-بنگاه تهران158000up6.76%
52تسمهتسمهماشینکاری10120-بنگاه تهران158000up6.76%
53تسمهتسمهماشینکاری1040-بنگاه تهران158000up6.76%
54تسمهتسمهماشینکاری1050-بنگاه تهران158000up6.76%
55تسمهتسمهماشینکاری1060-بنگاه تهران158000up6.76%
56تسمهماشینکاری1080-بنگاه تهران158000up6.76%