سپری

توضیح سپری

سپری ها در دو نوع به شرح زیر هستند.

سپری‌هایی كه قاعده آنها دو برابر ارتفاعشان است و سپری‌ هایی كه ارتفاع و قاعده آنها با هم برابرند.

مصارف این نیمرخ در كارهای ساختمانی مشابه مصارف نبشی است.

سپری

سپری