قوطی پروفیل صنعتی

 

قوطی پروفیل صنعتی به همراه جدول قیمت که در این صفحه آورده شده است .

قوطی پروفیل صنعتی(انبار تهران)

ردیفمحصولمحصولسایز کارخانهطول شاخه(متر)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی2*20*20انبار تهران6207600up1.47%
2پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*40*40انبار تهران6195000up2.09%
3پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی3*30*50انبار تهران6195000up2.09%
4پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی3*50*50انبار تهران6195000up2.09%
5پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*50*50انبار تهران6195000up2.09%
6پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*40*60انبار تهران6195000up2.09%
7پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*40*60انبار تهران6195000up2.09%
8پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*60*60انبار تهران6195000up2.09%
9پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی2*70*70انبار تهران6207000up1.47%
10پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*70*70انبار تهران6195000up2.09%
11پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی3*40*80انبار تهران6195000up2.09%
12پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*40*80انبار تهران6195000up2.09%
13پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*40*80انبار تهران6195000up2.09%
14پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*60*80انبار تهران6195000up2.09%
15پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*80*80انبار تهران6195000up2.09%
16پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*90*90انبار تهران6195000up2.09%
17پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*40*100انبار تهران6195000up2.09%
18پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی3*50*100انبار تهران6195000up2.09%
19پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*50*100انبار تهران6195000up2.09%
20پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*80*100انبار تهران6195000up2.09%
21پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*100*100انبار تهران6195000up2.09%
22پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*100*100انبار تهران6195000up2.09%
23پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی6*100*100انبار تهران6195000up2.09%
24پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*100*100انبار تهران6210000up7.69%
25پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*60*120انبار تهران6195000up2.09%
26پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*80*120انبار تهران6195000up2.63%
27پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی6*120*120انبار تهران6195000up2.09%
28پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*120*120انبار تهران6210000up7.69%
29پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*130*130انبار تهران6195000up2.09%
30پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4.5*60*140انبار تهران6تماس تلفنیup2.09%
31پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی3*140*140انبار تهران6195000up2.09%
32پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*140*140انبار تهران6195000up2.09%
33پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی6*140*140انبار تهران6195000up2.09%
34پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*100*150انبار تهران6195000up2.09%
35پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی4*150*150انبار تهران6195000up2.09%
36پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*150*150انبار تهران6195000up2.09%
37پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی6*150*150انبار تهران6195000up7.69%
38پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*150*150انبار تهران6210000up2.09%
39پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی5*80*160انبار تهران6195000up2.09%
40پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی6*160*160انبار تهران6195000up5.00%
41پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی10*160*160انبار تهران6210000up5.00%
42پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی10*180*180انبار تهران6210000up2.09%
43پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی6*100*200انبار تهران6195000up7.69%
44پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*100*200انبار تهران12210000up2.09%
45پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی6*200*200انبار تهران12195000up8.33%
46پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*200*200انبار تهران12195000up5.00%
47پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی10*200*200انبار تهران12210000up7.69%
48پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*150*250انبار تهران12210000up5.00%
49پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی10*160*250انبار تهران12210000up2.09%
50پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی6*260*260انبار تهران12195000up7.69%
51پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*260*260انبار تهران12210000up7.69%
52پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*220*300انبار تهران12210000up5.00%
53پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی10*300*300انبار تهران12210000up7.69%
54پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی8*270*400انبار تهران12210000up5.00%
55پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی12*400*400انبار تهران12210000up

پروفیل صنعتی ۵

ردیفنام محصولنام محصولسایز(mm)ضخامت(mm) طول(m)واحدتحویلقیمتتغییرات قیمت
1پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 60*6060*6056 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
2پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 70*7070*7056 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
3پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 80*8080*8056 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
4پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 80*4080*4056 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
5پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 80*6080*6056 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
6پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 90*9090*9056 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
7پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 100*50100*5056 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
8پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 100*100100*10056 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
9پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 100*100100*10056 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
10پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 140*140140*14056 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
11پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 150*100150*10056 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
12پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 150*150150*15056 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
13پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 160*160160*16056 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
14پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 180*100180*10056 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
15پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 180*180180*180512 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
16پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی 200*100200*100512 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%

پروفیل صنعتی ۶

ردیفنام محصولنام محصولسایز(mm)ضخامت(mm) طول(m)واحدتحویلقیمتتغییرات قیمت
1پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*160200*160612متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
2پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*150200*150612متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
3پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی70*7070*7066 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
4پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی80*8080*8066 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
5پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی90*9090*9066 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
6پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی100*50100*5066 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
7پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی100*100100*10066 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
8پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی120*120120*120612متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
9پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی140*140140*140612متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
10پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی140*140140*140612متری /6 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
11پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی150*100150*10066 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
12پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی150*150150*150612متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
13پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی160*160160*16066 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
14پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی160*160160*16066 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
15پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی180*180180*180612متری /6 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
16پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی180*180180*180612متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
17پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*100200*100612متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
18پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*200200*200612متری /6 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%
19پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی300*300300*300612متری /6 متریکیلوگرمکارخانه209000up10.00%

پروفیل صنعتی ۸

ردیفنام محصولنام محصولسایز(mm)ضخامت(mm) طول(m)واحدتحویلقیمت
1پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی160*160160*160812 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی
2پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*150200*150812 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی
3پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی140*140140*14086 متری / 12 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی
4پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی180*180180*18086 متری / 12 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی
5پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*200200*20086 متری / 12 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی
6پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی300*300300*30086 متری / 12 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی
7پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی80*8080*8086 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی
8پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی90*9090*9086 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی
9پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی100*100100*10086 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی
10پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی120*120120*12086 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی
11پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی140*140140*140812 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی
12پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی150*100150*10086 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی
13پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی150*150150*150812 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی
14پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی180*100180*10086 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی
15پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی180*180180*180812 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی
16پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*100200*100812 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی

پروفیل صنعتی ۱۰

ردیفنام محصولنام محصولسایز(mm)ضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلقیمتتغییرات قیمت
1پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی180*180180*1801012متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
2پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*150200*1501012متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
3پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*160200*1601012متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
4پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی160*160160*1601012متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
5پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی140*140140*140106 متری / 12 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
6پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی180*180180*180106 متری / 12 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
7پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی200*200200*200106 متری / 12 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup-100.00%
8پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی300*300300*300106 متری / 12 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیup-100.00%

پروفیل صنعتی ۱۲

ردیفنام محصولنام محصولسایز(mm)ضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلقیمت
1پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی300*300300*3001212 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنی

پروفیل صنعتی ۱۴

ردیفنام محصولنام محصولسایز(mm)ضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلقیمت
1پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی300*300300*3001412 متریکیلوگرم-تماس تلفنی

پروفیل صنعتی ۱۶

ردیفنام محصولنام محصولسایز(mm)ضخامت(mm)طول(m)واحدتحویلقیمت
1پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی300*300300*3001612 متریکیلوگرم-تماس تلفنی