قوطی پروفیل صنعتی

قوطی پروفیل صنعتی(انبار تهران)

ردیفمحصولسایز کارخانهطول شاخه(متر)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1پروفیل صنعتی2*20*20انبار تهران663000down-4.55%
2پروفیل صنعتی4*40*40انبار تهران663000down-3.08%
3پروفیل صنعتی3*30*50انبار تهران663000down-3.08%
4پروفیل صنعتی3*50*50انبار تهران663000down-3.08%
5پروفیل صنعتی5*50*50انبار تهران666000up1.54%
6پروفیل صنعتی4*40*60انبار تهران663000down-3.08%
7پروفیل صنعتی5*40*60انبار تهران666000up1.54%
8پروفیل صنعتی4*60*60انبار تهران663000down-3.08%
9پروفیل صنعتی2*70*70انبار تهران60downdown
10پروفیل صنعتی4*70*70انبار تهران663000down
11پروفیل صنعتی3*40*80انبار تهران60down-100.00%
12پروفیل صنعتی4*40*80انبار تهران60up1.54%
13پروفیل صنعتی5*40*80انبار تهران666000up1.54%
14پروفیل صنعتی5*60*80انبار تهران666000up1.54%
15پروفیل صنعتی5*80*80انبار تهران666000up1.54%
16پروفیل صنعتی5*90*90انبار تهران666000down-3.08%
17پروفیل صنعتی4*40*100انبار تهران663000down-100.00%
18پروفیل صنعتی3*50*100انبار تهران60up1.54%
19پروفیل صنعتی5*50*100انبار تهران666000up1.54%
20پروفیل صنعتی5*80*100انبار تهران666000down-3.08%
21پروفیل صنعتی4*100*100انبار تهران663000up1.54%
22پروفیل صنعتی5*100*100انبار تهران666000up1.54%
23پروفیل صنعتی6*100*100انبار تهران666000up7.14%
24پروفیل صنعتی8*100*100انبار تهران675000up1.54%
25پروفیل صنعتی5*60*120انبار تهران666000up1.54%
26پروفیل صنعتی5*80*120انبار تهران666000up1.54%
27پروفیل صنعتی6*120*120انبار تهران666000up7.14%
28پروفیل صنعتی8*120*120انبار تهران675000up1.54%
29پروفیل صنعتی5*130*130انبار تهران666000down-3.08%
30پروفیل صنعتی4.5*60*140انبار تهران6down-3.08%
31پروفیل صنعتی3*140*140انبار تهران663000up1.54%
32پروفیل صنعتی4*140*140انبار تهران663000up1.54%
33پروفیل صنعتی6*140*140انبار تهران666000down-3.08%
34پروفیل صنعتی5*100*150انبار تهران666000up1.54%
35پروفیل صنعتی4*150*150انبار تهران663000up1.54%
36پروفیل صنعتی5*150*150انبار تهران666000up7.14%
37پروفیل صنعتی6*150*150انبار تهران666000down-3.08%
38پروفیل صنعتی8*150*150انبار تهران675000down-100.00%
39پروفیل صنعتی5*80*160انبار تهران663000down-5.88%
40پروفیل صنعتی6*160*160انبار تهران60down-5.88%
41پروفیل صنعتی10*160*160انبار تهران680000down-3.08%
42پروفیل صنعتی10*180*180انبار تهران680000up7.14%
43پروفیل صنعتی6*100*200انبار تهران663000up1.54%
44پروفیل صنعتی8*100*200انبار تهران1275000up7.14%
45پروفیل صنعتی6*200*200انبار تهران1266000up17.19%
46پروفیل صنعتی8*200*200انبار تهران1275000up7.14%
47پروفیل صنعتی10*200*200انبار تهران1275000down-5.88%
48پروفیل صنعتی8*150*250انبار تهران1275000up1.54%
49پروفیل صنعتی10*160*250انبار تهران1280000up7.14%
50پروفیل صنعتی6*260*260انبار تهران1266000up7.14%
51پروفیل صنعتی8*260*260انبار تهران1275000down-100.00%
52پروفیل صنعتی8*220*300انبار تهران1275000down-5.88%
53پروفیل صنعتی10*300*300انبار تهران120up13.33%
54پروفیل صنعتی8*270*400انبار تهران1280000up
55پروفیل صنعتی12*400*400انبار تهران1285000up
لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 0 امتیاز: 0]