قیمت ناودانی

قیمت ناودانی

جدولی موجود نیست

جدولی موجود نیست

جدولی موجود نیست

ناودانی ناب تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزکارخانهطول (متر)واحدمحل بارگیریقیمتتغییرات قیمت
1ناودانی 80*6000ناودانی 80*600080*6000ناب تبریز6مترکیلوگرمکارخانه130500down-2.25%
2ناودانی 100*6000ناودانی 100*6000100*6000ناب تبریز6مترکیلوگرمکارخانه130500down-2.25%
3ناودانی 120*6000ناودانی 120*6000120*6000ناب تبریز6مترکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-2.25%
4ناودانی 140*6000ناودانی 140*6000140*6000ناب تبریز6مترکیلوگرمکارخانه130500down-2.25%
5ناودانی 160*6000ناودانی 160*6000160*6000ناب تبریز6مترکیلوگرمکارخانه130500down-2.25%
6ناودانی 100*12000ناودانی 100*12000100*12000ناب تبریز12مترکیلوگرمکارخانه130500down-2.25%
7ناودانی 120*12000ناودانی 120*12000120*12000ناب تبریز12مترکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-2.25%
8ناودانی 140*12000ناودانی 140*12000140*12000ناب تبریز12مترکیلوگرمکارخانه130500down
9ناودانی 160*12000ناودانی 160*12000160*12000ناب تبریز12مترکیلوگرمکارخانه130500down
10ناودانی 80*12000ناودانی 80*1200080*12000ناب تبریز12مترکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown

ناودانی شکفته

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1ناودانیناودانی6شکفته6 مترکیلوگرمکارخانه124000down-4.62%
2ناودانیناودانی6شکفته6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%
3ناودانیناودانی8شکفته6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%
4ناودانیناودانی8شکفته6 مترکیلوگرمکارخانه124000down-4.62%
5ناودانیناودانی10شکفته6 مترکیلوگرمکارخانه124000down-4.62%
6ناودانیناودانی10شکفته6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%
7ناودانیناودانی10شکفته12 مترکیلوگرمکارخانه124000down-4.62%
8ناودانیناودانی12شکفته6 مترکیلوگرمکارخانه124000down-4.62%
9ناودانیناودانی12شکفته12 مترکیلوگرمکارخانه124000down-4.62%
10ناودانیناودانی12شکفته6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%
11ناودانیناودانی14شکفته12 مترکیلوگرمکارخانه124000down-4.62%
12ناودانیناودانی14شکفته6 مترکیلوگرمکارخانه124000down-4.62%
13ناودانیناودانی14شکفته6 مترکیلوگرمبنگاه تهران135000down-1.46%
14ناودانیناودانی16شکفته12 مترکیلوگرمکارخانه124000down-4.62%
15ناودانیناودانی16شکفته6 مترکیلوگرمکارخانه124000down-4.62%

ناودانی اروپا

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1ناودانیناودانی4اروپا6 مترکیلوگرمبنگاه تهران300000up
2ناودانیناودانی5اروپا6 مترکیلوگرمبنگاه تهران300000up
3ناودانیناودانی8اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران300000up
4ناودانیناودانی10اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران300000up
5ناودانیناودانی12اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران300000up
6ناودانیناودانی14اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنیup
7ناودانیناودانی16اروپا12 مترشاخهبنگاه تهران300000up
8ناودانیناودانی16اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران300000up
9ناودانیناودانی18اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران300000down
10ناودانیناودانی20اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنی
11ناودانیناودانی22اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران300000up
12ناودانیناودانی24اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران300000
13ناودانیناودانی26اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنی
14ناودانیناودانی28اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنی
15ناودانیناودانی30اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنی
16ناودانیناودانی32اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهرانتماس تلفنی
17ناودانیناودانی35اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران400000
18ناودانیناودانی40اروپا12 مترکیلوگرمبنگاه تهران400000
19ناودانیناودانی65اروپا6 مترکیلوگرمبنگاه تهران350000

ناودانی فایکو

ردیفنام محصولنام محصولطول(mm)سایزمحل بارگیریقیمت
1ناودانی 14 سبکناودانی 20 سبک614کارخانه
2ناودانی 14 سنگینناودانی 14 سنگین614کارخانه
3ناودانی 16 سبکناودانی 16 سبک616کارخانه
4ناودانی 16 سنگینناودانی 16 سنگین16کارخانه
5ناودانی 18 سبکناودانی 18 سبک1218کارخانه
6ناودانی 18 سنگینناودانی 18 سنگین1218کارخانه
7ناودانی 20 سبکناودانی 20 سبک1220کارخانه
8ناودانی 20 سنگینناودانی 20 سنگین1220کارخانه

ناودانی ماهان

ردیفنام محصولنام محصولطول(mm)سایزمحل بارگیریقیمت
1ناودانی 8 صنعت ماهانناودانی 8 صنعت ماهان68کارخانه
2ناودانی 10 صنعت ماهانناودانی 10 صنعت ماهان612کارخانه
3ناودانی 12 صنعت ماهانناودانی 12 صنعت ماهان612کارخانه
4ناودانی 14 صنعت ماهانناودانی 14 صنعت ماهان614کارخانه
5ناودانی 16 صنعت ماهانناودانی 16 صنعت ماهان616کارخانه

ناودانی اسپیرال اصفهان

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(mm)محل بارگیریقیمت
1ناودانی 5 سبکناودانی 5 سبک56کارخانه
2ناودانی 5 سنگینناودانی 5 سنگین56کارخانه
3ناودانی 6 سبکناودانی 6 سبک66کارخانه
4ناودانی 6 سنگینناودانی 6 سنگین66کارخانه

ناودانی فراد

ردیفنام محصولنام محصولسایزطول(m)کارخانهقیمت
1ناودانی فرادناودانی فراد86فولاد فراد
2ناودانی فرادناودانی فراد812فولاد فراد
3ناودانی فرادناودانی فراد106فولاد فراد
4ناودانی فرادناودانی فراد1012فولاد فراد

ناودانی فولاد البرز غرب

ردیفنام محصولنام محصولطول(متر)سایزمحل بارگیریقیمت
1ناودانی 8 فولاد البرزغربناودانی 8 فولاد البرزغرب6متر8کارخانه144000
2ناودانی 10 فولاد البرزغربناودانی 10 فولاد البرزغرب6متر10کارخانه144000
3ناودانی 12 فولاد البرزغربناودانی 12 فولاد البرزغرب6متر12کارخانه144000
4ناودانی 14 فولاد البرزغربناودانی 14 فولاد البرزغرب6متر14کارخانه144000
5ناودانی 16 فولاد البرزغربناودانی 16 فولاد البرزغرب6متر16کارخانه160000

ناودانی مهر سهند

ردیفنام محصولنام محصولطول(mm)سایزمحل بارگیریقیمت
1ناودانی 8 سبکناودانی 8 سبک68کارخانه
2ناودانی 10 سبکناودانی 10 سبک610کارخانه
3ناودانی 12 سبکناودانی 12 سبک612کارخانه

ناودانی فولاد الماس یزد

ردیفنام محصولنام محصولطول(متر)سایزمحل بارگیریقیمت
1ناودانی 10 الماس یزدناودانی 10 الماس یزد6متر10کارخانه130000
2ناودانی 12 الماس یزدناودانی 12 الماس یزد6متر12کارخانه130000
3ناودانی 14 الماس یزدناودانی 14 الماس یزد6متر14کارخانه130000
4ناودانی 16 الماس یزدناودانی 16 الماس یزد6متر16کارخانه130000

ناودانی فولاد دهشیر یزد

ردیفنام محصولنام محصولطول(m)سایزمحل بارگیریقیمت
1ناودانی 6 دهشیر یزدناودانی 6 دهشیر یزد66کارخانه
2ناودانی 8 دهشیر یزدناودانی 6 دهشیر یزد68کارخانه
3ناودانی 10 دهشیر یزدناودانی 6 دهشیر یزد610کارخانه
4ناودانی 12 دهشیر یزدناودانی 12 دهشیر یزد66کارخانه
5ناودانی 12 دهشیر یزدناودانی 12 دهشیر یزد612کارخانه

ناودانی فولاد نصر آذربایجان

ردیفنام محصولنام محصولطول(mm)سایزمحل بارگیریقیمت
1ناودانی 8 نصر آذربایجانناودانی 8 نصر آذربایجان68کارخانه
2ناودانی 8 نصر آذربایجانناودانی 8 نصر آذربایجان128کارخانه
3ناودانی 10 نصر آذربایجانناودانی 10 نصر آذربایجان610کارخانه
4ناودانی 10 نصر آذربایجانناودانی 10 نصر آذربایجان1210کارخانه
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید