نبشی

توضیح نبشی

نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که بصورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار می رود.
نبشی به ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود

نبشی ها به ۲صورت تولید می شوند:

نبشی پرسی

نبشی
نوعی نبشی است که ابتدا بصورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق،خم شده و به شکل نبشی در می آید

نبشی فابریک

از همان اول پروسه تولید،به شکل نبشی،از خط تولید خارج می شود.

نبشی بنگاه تهران

ردیفمحصولسایزکارخانهمحصولقیمت(ریال)
1نبشی 3بنگاه تهران نبشی سایز 3 بنگاه تهران75500
2نبشی 4بنگاه تهران 6700075500
3نبشی 5بنگاه تهران 6700075500
4نبشی 6بنگاه تهران 6700075500
5نبشی 8بنگاه تهران 6700075000
6نبشی 10بنگاه تهران 6700075000
7نبشی 12بنگاه تهران 6700075000
8نبشی 14بنگاه تهران تماس تلفنیتماس تلفنی

نبشی(شکفته)

ردیفمحصولسایزضخامتکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1نبشی3شکفتهتماس تلفنیup-100.00%
2نبشی4شکفتهتماس تلفنیup-100.00%
3نبشی5شکفتهتماس تلفنیup-100.00%
4نبشی6شکفتهتماس تلفنیup-100.00%
5نبشی8شکفتهتماس تلفنیup
6نبشی10شکفتهتماس تلفنیup

نبشی(ظهوریان)

ردیفمحصولسایزضخامتکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1نبشی3ظهوریان73700up5.29%
2نبشی4ظهوریان73700up5.29%
3نبشی5ظهوریان73700up
4نبشی6ظهوریان73700up
5نبشی8ظهوریان73700up