نبشی

توضیح نبشی

نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که بصورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار می رود.
نبشی به ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود

نبشی ها به ۲صورت تولید می شوند:

نبشی پرسی

نبشی
نوعی نبشی است که ابتدا بصورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق،خم شده و به شکل نبشی در می آید

نبشی فابریک

از همان اول پروسه تولید،به شکل نبشی،از خط تولید خارج می شود.

نبشی بنگاه تهران

ردیفنبشی نبشی 3بنگاه تهران تغییرات قیمت
1محصولمحصولسایزکارخانهمحصولقیمت(ریال)up28.96%
2نبشی نبشی 4بنگاه تهران 118000up28.96%
3نبشی نبشی 5بنگاه تهران 118000up28.96%
4نبشی نبشی 6بنگاه تهران 118000up28.96%
5نبشی نبشی 8بنگاه تهران 118000up28.96%
6نبشی نبشی 10بنگاه تهران 118000up28.96%
7نبشی نبشی 12بنگاه تهران 118000up
8نبشی نبشی 14بنگاه تهران تماس تلفنیup

نبشی ناب تبریز

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامتطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی30*30ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-5.17%
2نبشینبشی40*40ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه110000down-3.36%
3نبشینبشی45*45ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-5.98%
4نبشینبشی100*100ناب تبریز76 متریکیلوگرمکارخانه115000down-5.17%
5نبشینبشی100*100ناب تبریز86 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-3.90%
6نبشینبشی100*100ناب تبریز106 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-4.35%
7نبشینبشی30*30ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-3.45%
8نبشینبشی40*40ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانه110000down-3.90%
9نبشینبشی40*40ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه110000down-4.35%
10نبشینبشی45*45ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
11نبشینبشی45*45ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
12نبشینبشی50*50ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانه112000down
13نبشینبشی50*50ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه111000down
14نبشینبشی50*50ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانه110000down
15نبشینبشی50*50ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
16نبشی6.3*6.3ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
17نبشینبشی60*60ناب تبریز36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
18نبشینبشی60*60ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانه112000down
19نبشینبشی60*60ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانه111000down
20نبشینبشی60*60ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانه110000down
21نبشینبشی7.5*7.5ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
22نبشینبشی7.5*7.5ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
23نبشینبشی70*70ناب تبریز46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
24نبشینبشی70*70ناب تبریز56 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
25نبشینبشی70*70ناب تبریز66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
26نبشینبشی70*70ناب تبریز76 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown

نبشی(شکفته)

ردیفمحصولمحصولسایزضخامتکارخانهقیمت(ریال)تغییرات قیمت
1نبشینبشی3شکفته1180000.00%
2نبشینبشی4شکفته1180000.00%
3نبشینبشی5شکفته1160000.00%
4نبشینبشی6شکفته1160000.00%
5نبشینبشی8شکفته1160000.00%
6نبشینبشی10شکفته1160000.00%

نبشی شکفته

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامتطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی80*80شکفته812 متریکیلوگرمکارخانه116000down-4.92%
2نبشینبشی100*100شکفته1012 متریکیلوگرمکارخانه116000down-4.92%
3نبشینبشی100*100شکفته106 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس تلفنیdown-0.81%
4نبشینبشی30*30شکفته36 متریکیلوگرمبنگاه تهران 122000down-5.60%
5نبشینبشی30*30شکفته36 متریکیلوگرمکارخانه118000down-5.60%
6نبشینبشی40*40شکفته46 متریکیلوگرمکارخانه118000down-1.63%
7نبشینبشی40*40شکفته46 متریکیلوگرمبنگاه تهران 121000down-4.92%
8نبشینبشی50*50شکفته56 متریکیلوگرمکارخانه116000down-0.82%
9نبشینبشی50*50شکفته56 متریکیلوگرمبنگاه تهران 121000down-0.82%
10نبشینبشی60*60شکفته66 متریکیلوگرمبنگاه تهران 121000down-4.92%
11نبشینبشی60*60شکفته66 متریکیلوگرمکارخانه116000down
12نبشینبشی80*80شکفته86 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس تلفنیdown
13نبشینبشی80*80شکفته86 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown

نبشی(ظهوریان)

ردیفمحصولمحصولسایزضخامتکارخانهقیمت(ریال)
1نبشینبشی32.5ظهوریان116500
2نبشینبشی43ظهوریان117500
3نبشینبشی55ظهوریان116500
4نبشینبشی65ظهوریان116500
5نبشینبشی87ظهوریان116500

نبشی ظهوریان

ردیفنام محصولنام محصولسایزبرندضخامتطول شاخهواحدمحل تحویلقیمتتغییرات قیمت
1نبشینبشی100*100ظهوریان106 متریکیلوگرمکارخانه116500down-0.83%
2نبشینبشی30*30ظهوریان36 متریکیلوگرمبنگاه تهران120000down-0.83%
3نبشینبشی30*30ظهوریان36 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-0.83%
4نبشینبشی40*40ظهوریان46 متریکیلوگرمبنگاه تهران120000down-0.83%
5نبشینبشی40*40ظهوریان46 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown-0.83%
6نبشینبشی50*50ظهوریان56 متریکیلوگرمبنگاه تهران120000down
7نبشینبشی50*50ظهوریان56 متریکیلوگرمکارخانه116500down
8نبشینبشی60*60ظهوریان66 متریکیلوگرمبنگاه تهران120000down
9نبشینبشی60*60ظهوریان66 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown
10نبشینبشی80*80ظهوریان86 متریکیلوگرمبنگاه تهران120000down
11نبشینبشی80*80ظهوریان86 متریکیلوگرمکارخانهتماس تلفنیdown