نبشی

توضیح نبشی

نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که بصورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار می رود.
نبشی به ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود

نبشی ها به ۲صورت تولید می شوند:

نبشی پرسی

نبشی
نوعی نبشی است که ابتدا بصورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق،خم شده و به شکل نبشی در می آید

نبشی فابریک

از همان اول پروسه تولید،به شکل نبشی،از خط تولید خارج می شود.

نبشی بنگاه تهران

ردیفمحصولسایزکارخانهقیمت(ریال)
1نبشی 3بنگاه تهران 66500
2نبشی 4بنگاه تهران66500
3نبشی 5بنگاه تهران66500
4نبشی 6بنگاه تهران66500
5نبشی 8بنگاه تهران66500
6نبشی 10بنگاه تهران66500
7نبشی 12بنگاه تهران66500
8نبشی 14بنگاه تهران66500

نبشی(شکفته)

ردیفمحصولسایزکارخانهقیمت(ریال)
1نبشی3شکفته64500
2نبشی4شکفته64500
3نبشی5شکفته64500
4نبشی6شکفته64500
5نبشی8شکفتهتماس تلفنی
6نبشی10شکفته-

نبشی(ظهوریان)

ردیفمحصولسایزکارخانهقیمت(ریال)
1نبشی3ظهوریانتماس تلفنی
2نبشی4ظهوریانتماس تلفنی
3نبشی5ظهوریانتماس تلفنی
4نبشی6ظهوریانتماس تلفنی
5نبشی8ظهوریانتماس تلفنی