نبشی

توضیح نبشی

نبشی یکی از مهمترین پروفیل های ساختمانی می باشد که بصورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار می رود.
نبشی به ابعاد ۵۰ تا ۱۵۰ میلیمتر جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فندانسیون همچنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود

نبشی ها به ۲صورت تولید می شوند:

نبشی پرسی

نبشی
نوعی نبشی است که ابتدا بصورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق،خم شده و به شکل نبشی در می آید

نبشی فابریک

از همان اول پروسه تولید،به شکل نبشی،از خط تولید خارج می شود.

نبشی بنگاه تهران

ردیفمحصولسایزکارخانهقیمت(ریال)
1نبشی 3بنگاه تهران 45200
2نبشی 4بنگاه تهران44500
3نبشی 5بنگاه تهران44500
4نبشی 6بنگاه تهران44500
5نبشی 8بنگاه تهران44200
6نبشی 10بنگاه تهران43500
7نبشی 12بنگاه تهران43500
8نبشی 14بنگاه تهرانتماس تلفنی

نبشی(شکفته)

ردیفمحصولسایزکارخانهقیمت(ریال)
1نبشی3شکفته63000
2نبشی4شکفته63000
3نبشی5شکفته63000
4نبشی6شکفته63000
5نبشی8شکفته63000
6نبشی10شکفته-

نبشی(ظهوریان)

ردیفمحصولسایزکارخانهقیمت(ریال)
1نبشی3ظهوریان63000
2نبشی4ظهوریان63000
3نبشی5ظهوریان63000
4نبشی6ظهوریان63000
5نبشی8ظهوریان63000