ورق روغنی

توضیح ورق روغنی

ورق روغنی در واقع اصطلاح عامیانه ورق هایی است که با تکنولوژی نورد سرد تولید میشوند.

ورق های فولادی (فلزی) به دو صورت کلی نورد تولید می شوند.
نوردسرد (ورق روغنی ) نام دیگر ورق روغنی ورق با نورد سرد است.
در این فرآیند ورق های با ضخامت بالا توسط نورد به ضخامت های پایین تر تبدیل می شوند.

در این فرآیند به علت استفاده از نورد سرد کیفیت ظاهری ورق های نورد شده بسیار عالی می باشد، از ین رو از این نوع ورق ها بیشتر در کاربردهایی که ورق ظاهر جسم را تشکیل می دهد استفاده می شود.

ورق روغنی

ورق های روغنی بسته به نوع آلیاژ و همچنین عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی آنها به چند دسته کلی تقسیم می شوند:
ورق های معمولی (مانند ST۱۲)
ورق های نیمه کشش (مانند ST۱۳)
ورق های فوق کشش (مانند ST۱۴)


ورق روغنی(فولاد مبارکه) رول پای برش

ردیفمحصولمحصولکارخانهعرضضخامت(mm)قیمت(ریال)تغییرات قیمت
1ورق روغنیورق روغنیبارگیری بنگاه تهران0/6تماس تلفنیup6.16%
2ورق روغنیورق روغنیبارگیری بنگاه تهران0/7تماس تلفنیup6.16%
3ورق روغنیورق روغنیبارگیری بنگاه تهران0/8310000up2.74%
4ورق روغنیورق روغنیبارگیری بنگاه تهران0/9310000up9.93%
5ورق روغنیورق روغنیبارگیری بنگاه تهران1300000up9.93%
6ورق روغنیورق روغنیبارگیری بنگاه تهران1.25310000up
7ورق روغنیورق روغنیبارگیری بنگاه تهران1.5310000up
8ورق روغنیورق روغنیبارگیری بنگاه تهران2تماس تلفنیup

ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیفنام محصولنام محصولضخامت (mm) عرض (mm)کارخانهتحویلرنگحالتقیمت
1ورق رنگی 0/4ورق رنگی 0/40/41000فولاد مبارکهبنگاه تهرانپرتغالیرولتماس بگیرید
2ورق رنگی 0/4ورق رنگی 0/40/41000فولاد مبارکهبنگاه تهرانسفید یخچالیرولتماس بگیرید
3ورق رنگی0/4ورق رنگی 0/40/41250فولاد مبارکهبنگاه تهرانسفید یخچالیرولتماس بگیرید
4ورق رنگی 0/4ورق رنگی 0/40/41250فولاد مبارکهبنگاه تهرانقرمزرولتماس بگیرید
5ورق رنگی0/4ورق رنگی 0/40/41250فولاد مبارکهبنگاه تهراننارنجیرولتماس بگیرید
6ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/451250فولاد مبارکهبنگاه تهراننارنجیرولتماس بگیرید
7ورق رنگی 0/45ورق رنگی 0/450/451250فولاد مبارکهبنگاه تهرانقرمزرولتماس بگیرید
8ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000فولاد مبارکهبنگاه تهرانآبیرولتماس بگیرید
9ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000فولاد مبارکهبنگاه تهرانسبزرولتماس بگیرید
10ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000فولاد مبارکهبنگاه تهرانسفید یخچالیرولتماس بگیرید
11ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000فولاد مبارکهبنگاه تهرانقرمزرولتماس بگیرید
12ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51000فولاد مبارکهبنگاه تهراننارنجیرولتماس بگیرید
13ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250فولاد مبارکهبنگاه تهرانآبیرولتماس بگیرید
14ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250فولاد مبارکهبنگاه تهرانپرتغالیرولتماس بگیرید
15ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250فولاد مبارکهبنگاه تهرانسبزرولتماس بگیرید
16ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250فولاد مبارکهبنگاه تهرانقرمزرولتماس بگیرید
17ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250فولاد مبارکهبنگاه تهرانقهوه ای سوختهرولتماس بگیرید
18ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250فولاد مبارکهبنگاه تهراننارنجیرولتماس بگیرید
19ورق رنگی 0/5ورق رنگی 0/50/51250فولاد مبارکهبنگاه تهرانسفید یخچالیرولتماس بگیرید
20ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/60/61000فولاد مبارکهبنگاه تهرانآبیرولتماس بگیرید
21ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/60/61000فولاد مبارکهبنگاه تهرانسفید یخچالیرولتماس بگیرید
22ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/60/61250فولاد مبارکهبنگاه تهرانسفید یخچالیرولتماس بگیرید
23ورق رنگی 0/6ورق رنگی 0/60/61250فولاد مبارکهبنگاه تهرانآبیرولتماس بگیرید
24ورق رنگی 0/7ورق رنگی 0/60/71250فولاد مبارکهبنگاه تهرانسفید یخچالیرولتماس بگیرید
25ورق رنگی 0/7ورق رنگی 0/60/71250فولاد مبارکهبنگاه تهرانآبیرولتماس بگیرید

ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیفنام محصولنام محصولضخامت (mm) ابعاد (mm)کارخانهگریدتحویلحالتقیمتتغییرات قیمت
1ورق روغنی 1ورق روغنی 112000*1000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانشیت265000down-5.36%
2ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/51000فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرولتماس تلفنیdown-5.36%
3ورق روغنی 0/6ورق روغنی 0/60/61000فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرولتماس تلفنیdown-5.36%
4ورق روغنی 0/4ورق روغنی 0/40/41000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنیdown-5.36%
5ورق روغنی 1ورق روغنی 1/511250فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرول2500000.00%
6ورق روغنی 1/5ورق روغنی 1/51/51250فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرولتماس تلفنیdown-7.41%
7ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/51000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنیdown-7.41%
8ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/51250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی0.00%
9ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/52000*1000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانشیتتماس تلفنی0.00%
10ورق روغنی 0/6ورق روغنی 0/60/61000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
11ورق روغنی 0/6ورق روغنی 0/60/61250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
12ورق روغنی 0/6ورق روغنی 0/60/62000*1000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانشیتتماس تلفنی
13ورق روغنی 0/7ورق روغنی 0/70/71000فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
14ورق روغنی 0/7ورق روغنی 0/70/71250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
15ورق روغنی 0/7ورق روغنی 0/70/72000*1000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانشیتتماس تلفنی
16ورق روغنی 0/8ورق روغنی 0/80/81000فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرول265000
17ورق روغنی 0/8ورق روغنی 0/80/81000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول265000
18ورق روغنی 0/8ورق روغنی 0/80/81250فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرول265000
19ورق روغنی 0/8ورق روغنی 0/80/81250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول265000
20ورق روغنی 0/9ورق روغنی 0/90/91000فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرول265000
21ورق روغنی 0/9ورق روغنی 0/90/91000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول265000
22ورق روغنی 0/9ورق روغنی 0/90/91250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول265000
23ورق روغنی 0/9ورق روغنی 0/90/92000*1000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانشیت265000
24ورق روغنی 1ورق روغنی 111000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول265000
25ورق روغنی 1ورق روغنی 111000فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرول265000
26ورق روغنی 1ورق روغنی 111250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول265000
27ورق روغنی 1/2ورق روغنی 1/21/21250فولاد مبارکهst 14بنگاه تهرانرول250000
28ورق روغنی 1/25ورق روغنی 1/251/251250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول275000
29ورق روغنی 1/25ورق روغنی 1/251/252500*1250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانشیتتماس تلفنی
30ورق روغنی 1/5ورق روغنی 1/51/51000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول250000
31ورق روغنی 1/5ورق روغنی 1/51/51250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول250000
32ورق روغنی 2ورق روغنی 221000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول285000
33ورق روغنی 2ورق روغنی 221250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول285000
34ورق روغنی 2ورق روغنی 222000*1000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانشیتتماس تلفنی
35ورق روغنی 2ورق روغنی 222500*1250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانشیتتماس تلفنی
36ورق روغنی 2/5ورق روغنی 2/52/51000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
37ورق روغنی 3ورق روغنی 331250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
38ورق روغنی 3ورق روغنی 331000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی

ورق روغنی هفت الماس

ردیفنام محصولنام محصولضخامت (mm) ابعاد (mm) کارخانهگریدتحویلحالتقیمتتغییرات قیمت
1ورق روغنی 0/3ورق روغنی 0/30/31000هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی0.00%
2ورق روغنی 0/3ورق روغنی 0/30/31250هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی0.00%
3ورق روغنی 1ورق روغنی 111000هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی0.00%
4ورق روغنی 0/3ورق روغنی 10/31000هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی0.00%
5ورق روغنی 0/3ورق روغنی 10/31250هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی0.00%
6ورق روغنی 0/4ورق روغنی 0/40/41250هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی0.00%
7ورق روغنی 1ورق روغنی 111250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول2820000.00%
8ورق روغنی 2ورق روغنی 221250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول2830000.00%
9ورق روغنی 0/3ورق روغنی 0/30/31000هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
10ورق روغنی 0/4ورق روغنی 0/40/41000هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
11ورق روغنی 0/4ورق روغنی 0/40/41250هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
12ورق روغنی 0/4ورق روغنی 0/40/41000هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
13ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/51000هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
14ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/51250هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
15ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/51250هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
16ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/52000*1000هفت الماسST12بنگاه تهرانشیتتماس تلفنی
17ورق روغنی 0/5ورق روغنی 0/50/51000هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
18ورق روغنی 0/6ورق روغنی 0/60/61000هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
19ورق روغنی 0/6ورق روغنی 0/60/61250هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
20ورق روغنی 0/6ورق روغنی 0/60/61250هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
21ورق روغنی 0/6ورق روغنی 0/60/61000هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
22ورق روغنی 0/7ورق روغنی 0/70/71000هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
23ورق روغنی 0/7ورق روغنی 0/70/71250هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
24ورق روغنی 0/7ورق روغنی 0/70/71250هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
25ورق روغنی 0/7ورق روغنی 0/70/71250هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
26ورق روغنی 0/8ورق روغنی 0/80/81000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول282000
27ورق روغنی 0/8ورق روغنی 0/80/81000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول282000
28ورق روغنی 0/8ورق روغنی 0/80/81250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول282000
29ورق روغنی 0/8ورق روغنی 0/80/81250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول282000
30ورق روغنی 0/9ورق روغنی 0/90/91000هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
31ورق روغنی 0/9ورق روغنی 0/90/91000هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
32ورق روغنی 0/9ورق روغنی 0/90/91250هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
33ورق روغنی 0/9ورق روغنی 0/90/91250هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
34ورق روغنی 1ورق روغنی 111000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول282000
35ورق روغنی 1ورق روغنی 111250هفت الماسST12بنگاه تهرانرولتماس تلفنی
36ورق روغنی 1/25ورق روغنی 1/251/251000هفت الماسST12کارخانه تهرانرولتماس تلفنی
37ورق روغنی 1/25ورق روغنی 1/251/251000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول277000
38ورق روغنی 1/25ورق روغنی 1/251/251250هفت الماسST12کارخانه تهرانرولتماس تلفنی
39ورق روغنی 1/25ورق روغنی 1/251/251250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول277000
40ورق روغنی 1/5ورق روغنی 1/51/51000هفت الماسST12کارخانه تهرانرولتماس تلفنی
41ورق روغنی 1/5ورق روغنی 1/51/51000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول272000
42ورق روغنی 1/5ورق روغنی 1/51/51250هفت الماسST12کارخانه تهرانرولتماس تلفنی
43ورق روغنی 1/5ورق روغنی 1/51/51250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول277000
44ورق روغنی 2ورق روغنی 221000هفت الماسST12کارخانه تهرانرولتماس تلفنی
45ورق روغنی 2ورق روغنی 221000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول283000
46ورق روغنی 2ورق روغنی 221250هفت الماسST12کارخانه تهرانرولتماس تلفنی
سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید