آرماتور طولی در تیر های ساده در تهران آهن

آرماتور طولی در تیر های ساده دارای سه نوع تحمل می باشد.

۱. تحمل نیروهای کششی

آرماتور طولی در تیر های ساده : یک تیر تخت بتنی یک دهانه را قبل از بارگزاری مشاهده می کنید ، در وسط این تیر محوری است که به آن تار خنثی یا تار میانی گفته می شود .

پس از بارگذاری تار خنثی نه فشرده می شود و نه کشیده ، اما لایه های بتن پالای تار خنثی فشرده می شوند این لایه ها هر چه از تار خنثی دورتر باشند ، فشرده تر و لایه های زیر تار خنثی کشیده می شوند .

بدین ترتیب مشخص می شود که در تیر ساده ی یک دهانه ، پس از بارگذاری ، حداکثر کشش در ناحیه وسط تیر در زیر تار خنثی ئو در پایین ترین لایه ی تیر به وجود می آید ، بنابراین لازم است در نزدیکی سطح زیرین بتن ، میلگرد هایی برای تحمل نیروهای کششی وارد بر هر ناحیه محاسبه می شود و به همین دلیل ممکن است میلگردهای کششی وسط دهانه ، از میلگرد های کششی در نزدیک تکیه گاه که نیروی کششی کمتری وجود دارد ، بیشتر باشد .

۲. تحمل نیرو های فشاری

آرماتور طولی در تیر های ساده : با توجه به مقاومت خوب بتن در مقابل فشار ، اکثرا نیروهای فشاری ، به وسیله ی بتن تحمل می شود .

در تیر یک دهانه ، در ناحیه ی بالای تار خنثی ، حداقل میلگرد های فشاری قرار داده می شود .

در برخی موارد ممکن است سطح بتن به تنهایی قادر به تحمل نیروهای فشای نباشد یا اینکه بنا به ضرورت لازم باشد ابعاد بتن کوچک انتخاب شود ، در این صورت ، قسمتی از نیروهای فشاری به وسیله ی میلگرد های فشاری تحمل می شود .

این میلگرد ها در ناحیه فشاری بتن ( نزدیک سطح آزاد بتن ) قرار می گیرند و سطح مقطع آن ها در مقاطع مختلف تیر بر اساس محاسبه تعیین می شود .

۳. تحمل نیروهای برشی

آرماتور طولی در تیر های ساده : اعضای خمشی و به خصوص تیر ها معمولا علاوه بر خمش ، تحت تاثیر برش نیز قرار می گیرند .

اگر نیروی برشی وارد بر سطح قطعه ی بتنی بیشتر از مقاومت برشی بتن باشد ، ترک هایی در زیر تیر ایجاد می شود که زاویه ۴۵ درجه تار خنثی را قطع می کنند و در نهایت ممکن است موجب بریده شدن قطعه بتنی شوند .

برای جلوگیری از شکست زودرس مقطع بلافاصله پس از ایجاد ترک مورب که در اثر برش خالص و یا اثر توام برش و خمش ایجاد می شود ، باید مقطع بتنی را طوری مسلح کرد که در مقابل باز شدن ترک های مورب مقاومت کند .

فولاد های برشی یا جان که به نام فولاد عرضی نیز خوانده می شوند ، با انتقال تنش به طرفین یک ترک مورب ، به عنوان مسلح کننده عضو بتنی در مقابل تاثیرات برش در مقطع ایفای نقش می کنند .

فولاد برشی ممکن است در حالت های زیر در یک عضو بتنی به کار گرفته شود .

  • فولاد برشی قائم
  • فولاد برشی مایل با زاویه ی حداقل ۴۵درجه نسبت به فولاد های طولی
  • فولاد طولی خم شده با زاویه حداقل ۳۰ درجه نسبت به فولاد های طولی
  • ترکیبی از فولاد برشی قائم و فولاد برشی خم شده یا فولاد برشی مایل و فولاد طولی خم شده
  • شبکه سیمی جوش شده
  • دورپیچ یا فولاد عرضی حلقوی

فولاد برشی قائم از نظر سهولت اجرا متداول ترین نوع فولاد برشی می باشد ، هر یک از فولاد های برشی به نام خاموت یا تنگ خوانده می شود .

این فولاد ها را می توان به صورت خاموت یا تنگ باز و یا به صورت تنگ بسته بکار برد ، تنگ باز ممکن است به صورت تک شاخه ( قلاب ) یا دو شاخه ( رکابی ) یا تنگ چند شاخه به کار می رود .

جهت گرفتن مشاوره با کارشناسان ما برای قیمت روز میلگرد با تهران آهن همراه باشید .