آرماتور طولی در تیر های یکسره در تهران آهن

آرماتور طولی در تیر های یکسره : تیر های یکسره که روی بیش از یک دهانه امتداد می یابند ، وسط دهانه بین دو تکیه گاه به سمت پایین و بر روی تکیه گاه به سمت بالا تغییر شکل می دهد .

در این حالت تیر در قسمت پایین وسط دهانه کشیده و در قسمت بالا فشرده می شود ، اما بر روی تکیه گاه بر عکس ، تیر در قسمت فوقانی کشیده و قسمت تحتانی فشرده می شود .

بنابراین گاهی نیاز است که در مقاطع مختلف قطعات بتنی ، مقدار میلگرد ها ، متناسب با نیروی کششی وارد به هر مقطع تیر تغییر کند .

این تغییرات گاهی با کم و زیاد کردن میلگرد های راستا و در مواردی با تغییر محل میلگرد ، از پایین به بالا یا از بالا به پایین ، تامین می شود .

تیر های کنسولی

تیر های کنسولی که از قسمت بالا بارگذاری می شوند ، منحرف می شوند ، بنابراین میلگرد های کششی باید در قسمت بالا کار گذاشته شوند .

این میلگرد ها باید از خم کافی برخوردار باشند .

دیوار ها

دیوار ها معمولا در قسمت بالا و پایین به وسیله دال های سقف مهاربندی می شوند و در اثر وارد شدن بار های خارجی به طرف داخل منحرف می شوند .

برای جلوگیری از این امر ، در ضلع داخلی یعنی جایی که تنش وجود دارد آرماتور هایی قرار داده می شود .

گاهی اوقات هم ممکن است به تشخیص مهندس ، آرماتور هایی در اطراف گوشه بالای ضلع بیرونی کارگذاری شود .

پی ها

پی های منفرد ( مربع یا مستطیل )

این نوع پی ها بار متمرکز ستون را در وسط به طرف پایین و فشار یکنواخت خاک را به سمت بالا در سرتاسر کف تحمل می کنند .

بنابراین این پی ها تمایل دارند که در تمام جهات به طرف گوشه ها تاب بردارند .

در این نوع پی ها میلگرد گذاری در دو جهت عمود بر هم انجام می گیرد و در حداقل فاصله تعیین شده از پایین پی با رعایت حداقل پوشش بتن ، کار گذاشته می شوند .

شاید خواندن این مقاله برای شما جالب باشد : آرماتور های حرارت

پی های مرکب

این نوع پی ها بار ستون را از دو یا چند نقطه انتقال می دهند .

این پی ها در سراسر سطح خود به وسیله فشار یکنواخت خاک به سمت بالا نگهداشته می شوند .

گوشه های بیرونی این سازه ها تمایل به تاب برداشتن دارند و بین ستون ها و انتهای قسمت بیرون زده از سازه یا عضو اصلی خم می شوند .

نیروهایی که روی پی عمل می کنند تقریبا عکس نیروهایی هستند که روی تیر نرمال یا دال عمل می کنند .

به همین دلیل ، این قبیل پی ها نیاز دارند که با آرماتور های بالایی A و پایینی B و C تقویت شوند .

ارماتور های عرضی پایینی D و E نیز برای نگهداری از تاثر تابیدگی فراهم می شوند.

آرماتور طولی در تیر های یکسره

ستون ها

آرماتور های فشاری ستون ها

با آنکه هدف اصلی ارماتور در بتن مقاومت در برابر نیروی کششی است ، ولی از آن برای بالا بردن مقاومت در برابر نیروی فشار نیز استفاده می شود .

عادی ترین کاربرد فولاد برای نیروهای فشاری در ستون ها است .

اگر از بتن به تنهایی استفاده می شد ، ستون بسیار بزرگتری مورد نیاز بود که این کار غیر عملی بوده و وزن سازه را به طور چشمگیری افزایش می دهد .

از آن جا که آرماتور ها در حدود بیست برابر قوی تر از معادل مساحت بتن هستند ، برای انتقال قسمتی از بار ستون  از آن ها استفاده می شود .

بتن و فولاد با یکدیگر کار می کنند و ستون حاصل ، از نظر اندازه بسیار کوچکتر و از نظر وزن بسیار سبکتر می باشد .

آرماتور های اصلی ستون در حالت فشاری هستند و چنانچه گیر دار نباشد با ر فشاری اجازه خواهد داد که آرماتور ها خم شوند و بتن را بشکنند .

برای جلوگیری از این امر ستون ها در فواصل مناسب خاموت گذاری می شود ، این خاموت ها کششی بوده و آرماتور های اصلی را در موقعیت خودشان نگه می دارند .