آرماتور های برشی و انواع آن

آرماتور های برشی می توانند شامل انواع زیر باشد :

  • الف ) خاموت های عمود بر محور عضو
  • ب )خاموت هایی با زاویه ۴۵ درجه یا بیشتر نسبت به میلگرد های کششی طولی به نحوی که ترک های قطری احتمالی را قطع کنند . در صورت احتمال تغییر زاویه ترک در اثر تغییر نوع بارگذاری ، استفاده از این نوع خاموت مجاز نمی باشد .
  • پ) میلگرد های طولی خم شده به قطر حداکثر ۳۶ میلی متر ، تحت زاویه ۳۰ درجه یا بیشتر نسبت به میلگرد های کششی طولی به نحوی که ترک های قطری احتمالی را قطع کنند .
  • ت ) ترکیبی از خاموت ها و میلگرد های طولی خم شده با شرایط مذکور در بند های الف ، ب و پ
  • ث ) آرماتور های طولی توزیع شده در ارتفاع تیر های عمیق
  • ج) دورپیچ ها

حداکثر فواصل خاموت برشی

فاصله بین خاموت های برشی عمود بر محور عضو نباید ار d/2 بیشتر باشد  .

به دلیل آنکه سفره های آرماتور برشی عمود بر محور عضو حتما تمامی ترک های مورب برشی را در طول موثر خود قطع نمایند ، لذا فاصله آن ها به مقدار d/2 محدود می گردد .

فاصله بین خاموت های مایل و یا میلگرد های طولی خم شده باید چنان باشد که هر خط  ۴۵ درجه ای که به طرف عکس العمل از وسط مقطع ، d/2 تا میلگرد های کششی طولی رسم شود ، حداقل به وسیله یک ردیف از آرماتور های برشی قطع گردد .

ضابطه این بند به منظور اطمینان از قرار گرفتن آرماتور های برشی مورب در جهت و فاصله مناسب به گونه ای می باشد که بتوانند حتما ترک های احتمالی را قطع نمایند .

بدیهی است ضابطه مذکور صرفا در اعضایی که تحت بار استاتیکی و ثابت می باشند و در آن جا جهت ترک تغییر نمی نماید ، تعیین کننده است .

نیروهای برشی تامین شده توسط آرماتور ها

 

مقالات مرتبط با آرماتور

حداقل آرماتور

محدودیت فولاد گذاری و آرماتور

محدودیت های آرماتور

ضوابط مهار آرماتور