آرماتور های حرارت و جمع شدگی در پی ها

آرماتور های حرارت : نسبت سطح آرماتور حرارت و جمع شدگی لازم به کل سطح مقطع بتن برای پی های به ضخامت کمتر یا مساوی ۱۰۰۰ میلی متر نباید از مقادیر (الف) تا (پ) این بند کمتر اختیار شود :

  • الف ) برای میلگرد های رده S240  و S340    :   ۰٫۰۰۲۰
  • ب ) برای میلگرد های رده S400      :          ۰٫۰۰۱۸
  • پ) برای میلگرد های رده S500  و بالاتر     :     ۰٫۰۰۱۵

نسبت سطح مقطع آرماتور از حرارت و جمع شدگی لازم به کل سطح مقطع بتن برای پی های به ضخامت بیشتر از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی متر نباید از الفا برای نسبت های مندرج در قسمت بالا اختیار شود . مقدار الفا از رابطه زیر تعیین می شود :

الفا برابر است با :   ۱٫۳-h0.0003

مقدار حداقل آرماتور حرارت و جمع شدگی As min ، برای پی های به ضخامت بیشتر از ۲۰۰۰ میلی متر برابر مقدار آرماتور برای پی به ضخامت ۲۰۰۰ میلی متر و به شرح ( الف) تا ( پ) این بند است :

  • الف ) برای میلگرد های رده S240 و S340    :  As  min :2800(mm2/m)
  • ب) برای میلگرد های رده S400   :          As  min :2500(mm2/m)
  • پ)برای میلگرد های رده S500و بالا تر     :         As  min :2100(mm2/m)

در پی های با ضخامت متغیر ، می توان برای محاسبه مقدار آرماتور کششی حرارت و جمع شدگی ضخامت پی را برابر با ضخامت پی فرضی هم حجم آن اختیار کرد .

در پی های با ضخامت بیش از ۱۰۰۰ میلیمتر از آنجایی که حداقل ۳/۱ مقدار آرماتور حرارت و جمع شدگی در هر وجه پی ( فوقانی و تحتانی ) لازم می باشد ، در صورت کمتر بودن فولاد محاسباتی در هر وجه از مقدار مزبور ، فولاد حداقل ذکر شده در این بند ، در آن وجه نعبیه گردد.

آرماتور جلدی

در پی های حجیم مقدار آرماتور جلدی از رابطه زیر به دست می آید :

Ab برابر است با  ۱/۶ dcs/100

این مقدار نباید در هیچ حال از یک میلگرد به قطر ۱۰ میلیمتر در هر ۲۰۰ میلی متر کمتر باشد .

برای مشاهده انواع سیم آرماتور لطفا روی آن کلیک کنید.