اتصالات میلگرد + انواع آن ها

  اتصال پوششی

انواع اتصالات میلگرد ها : متداول ترین روش وصله کردن میلگرد ها روش پوششی است.

برای این منظور دو میلگرد را روی یکدیگر قرار می دهند، به طوری که در طول معینی یکدیگر را بپوشانند؛ سپس آنها را به وسیله ی مفتول محکم می کنند.

در شکل زیر وصل کردن دو میلگرد را به روش پوششی مشاهده می کنید که اتصال پوششی فقط در مورد میلگرد های با قطر ۳۶ میلیمتر و کمتر از آن مجاز است.

انواع اتصالات میلگرد ها

انواع اتصالات میلگرد ها انواع اتصالات میلگرد ها

با توجه به محل قرارگیری، نوع میلگردها و عملکرد آنها (کششی یا فشاری)، طول پوشش میلگردها متغیر است.

این طول در بتن آرمه مشخص شده است. برای میلگرد های کششی، حداقل طول پوشش لازم، باید ۱٫۲۵ برابر طول چسبندگی مهاری میل گرد کوچک تر باشد و در عین حال این طول نباید هیچ گاه کمتر از ۲۵ برابر قطر میلگرد به اضافه ی  ۱۵ سانتی متر انتخاب شود.

برای میلگرد های فشاری حداقل طول پوشش باید یک برابر طول چسبندگی مهاری میلگرد و کوچکتر باشد و در عین حال طول نباید هیچ گاه کمتر از ۲۰ برابر قطر میلگرد به اضافه ی ۱۵ سانتی متر انتخاب شود.

خواندن این مقاله را حتما به شما پیشنهاد می کنیم : فاصله و بستن میلگرد ها از هم

اتصال جوشی

انواع اتصالات میلگرد ها : این اتصال به این ترتیب است که دو میلگرد را به فرم های مختلف به یکدیگر جوش میدهند.

برای اجرای صحیح این نوع اتصال باید به آیین نامه ی مربوط رجوع شود کهدر شکلهای زیر چند نوع اتصال جوشی با اندازه های استاندارد دیده میشود.

انواع اتصالات میلگرد ها انواع اتصالات میلگرد ها انواع اتصالات میلگرد ها انواع اتصالات میلگرد ها انواع اتصالات میلگرد ها انواع اتصالات میلگرد ها

اتصال مکانیکی

انواع اتصالات میلگرد ها : در این روش برای وصل کردن دو میلگرد به یکدیگر از بست های مخصوص استفاده میشود.

انواع اتصالات میلگرد ها

برای دریافت مشاوره رایگان و مشاهده قیمت روز میلگرد و میزان افزایش و کاهش قیمت میلگرد لطفا روی آن کلیک کنید .