اعضای باربر افقی در ساختمان های اسکلت فلزی

انواع تیرآهن و تیرچه را در بخش پایین به شما عزیزان توضیح خواهیم داد  و اما اعضای باربر افقی، قطعات سازه ایی هستند که بارهای عمود بر محور طولی خود را تحمل می کنند و در اثر این بارها در مقاطع مختلف نیروی برشی و لنگر خمشی به وجود می آید. بارهای وارد بر تیرها مجموع بارهای مرده و زنده می باشد. بارهای مرده وارد بر تیر ها شامل وزن خود تیر نیز می گردد.

تیر

انواع تیر در سازه های اسکلت فلزی

تیرها بر حسب وظیفه ایی که دارند و نوع باری که با آن ها وارد می شود دسته بندی می شوند.

تیرچه

تیرچه: تیر سبکی است که بار سقف را به شاه تیر ها (پُل) انتقال می دهد.

تیرچه

شاه تیرها

شاه تیرها (پُل): عضو باربر اصلی در سقف می باشد که بارهای ناشی از تیرچه را به ستون ها انتقال می دهد.

تیرهای پیرامونی

تیرهای پیرامونی:  تیرهایی هستند که در پیرامون سقف قرار می گیرند و علاوه  بر بار کف، وزن دیوارهای محیطی ساختمان را تحمل می کنند. نامگذاری تیرهای سقف را بر حسب موقعیتشان نشان می دهد.

تیرهای پیرامونی

تیر نعل درگاهی

تیر نعل درگاهی: اگر در سطح دیوار، بازشو)در یا پنجره( وجود داشته باشد برای حفظ ایستایی و انتقال وزن دیوار بالای بازشو از تیری استفاده می شود که به آن تیر نعل درگاه گویند.

این تیرها بایستی حداقل ۵۰ سانتی متر بزرگتر از عرض بازشو باشند و دو سر آن روی بالشتک بتنی قرار گیرد و برای حفظ انسجام دیوار هنگام زلزله، از شاخک های Uشکل استفاده شود .

 

مشخصات نعل درگاه روی دیوار 22 سانتی

در صورتی که چند بازشوی مجاور، با تیغه های آجری از هم جدا شده باشند از تیر نعل درگاه سراسری استفاده می شود.

تیر نعل درگاه سراسری

برای تیرهای نعل درگاه می توان از نیم رخ های مختلفی استفاده کرد معمولاً برای تیغه ها و دیوارهای غیر باربر دوجداره، از یک یا دو نیم رخ نبشی و ناودانی به صورت چسبیده به هم استفاده می شود

برای دیوارهای باربر از دو نیم رخ UNP یا  INP که به وسیله میلگرد یا تسمه به هم متصل شده اند، استفاده می شود.

دیوارهای باربر