اعضای باربر افقی در ساختمان های اسکلت فلزی

اعضای باربر افقی، قطعات سازه ایی هستند که بارهای عمود بر محور طولی خود را تحمل می کنند و در اثر این بارها در مقاطع مختلف نیروی برشی و لنگر خمشی به وجود می آید. بارهای وارد بر تیرها مجموع بارهای مرده و زنده می باشد. بارهای مرده وارد بر تیرها شامل وزن خود تیر نیز می گردد.

انواع تیر در سازه های اسکلت فلزی

تیرها بر حسب وظیفه ایی که دارند و

نوع باری که با آن ها وارد می شود دسته بندی می شوند.

تیرچه

تیرچه: تیر سبکی است که بار سقف را به شاه تیرها (پُل) انتقال می دهد.

شاه تیرها

شاه تیرها (پُل): عضو باربر اصلی در سقف می باشد که بارهای ناشی از تیرچه را به ستون ها انتقال می دهد.

تیرهای پیرامونی

تیرهای پیرامونی:  تیرهایی هستند که در پیرامون سقف قرار می گیرند و

علاوه  بر بار کف، وزن دیوارهای محیطی ساختمان را تحمل می کنند. نامگذاری تیرهای سقف را بر حسب موقعیتشان نشان می دهد.

تیر نعل درگاهی

تیر نعل درگاهی:اگر در سطح دیوار، بازشو)در یا پنجره( وجود داشته باشد برای حفظ ایستایی و انتقال وزن دیوار بالای بازشو از تیری استفاده می شود که به آن تیر نعل درگاه گویند.

این تیرها بایستی حداقل ۵۰ سانتی متر بزرگتر از عرض بازشو باشند و

دو سر آن روی بالشتک بتنی قرار گیرد و

برای حفظ انسجام دیوار هنگام زلزله، از شاخک های Uشکل استفاده شود .

 

در صورتی که چند بازشوی مجاور،

با تیغه های آجری از هم جدا شده باشند از تیر نعل درگاه سراسری استفاده می شود.

برای تیرهای نعل درگاه می توان از نیم رخ های مختلفی استفاده کرد معمولاً برای تیغه ها و دیوارهای غیر باربر دوجداره، از یک یا دو نیم رخ نبشی و ناودانی به صورت چسبیده به

هم استفاده می شود

برای دیوارهای باربر از دو نیم رخ UNP یا INP که به وسیله میلگرد یا تسمه به هم متصل شده اند، استفاده می شود

لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 0 امتیاز: 0]