انواع ستون و تعریف آن

انواع ستون ها در دو نوع ساده و مرکب می باشند که نوع ساده آن از یک مقطع مجزا تشکیل شده و بهترین پروفیل نورد شده برای ستون تیرآهن بال پهن و یا قوطی های مربع شکل می باشند چرا که از نظر مقاومت بهتر از مقاطع دیگر عمل می کنند . در نوع مرکب ستون ، ستون از اتصال چند پروفیل به یکدیگر در حالت های مختلف ایجاد می شود .

انواع ستون های مرکب

این ستون ها انواع مختلفی دارند که عبارت اند از ستون های مرکب جان پرکه از اتصال دو یا سه پروفیل یا با بدون ورق تقویتی تشکیل می شود .

استفاده از این پروفیل ها یا به علت بزرگ بودن نیروهای طراحی یا موجود نبودن و عدم تولید پروفیل های متناسب با کار از لحاظ جوابگو بودن در برابر تنش های موجود در حالت بدون ورق تقویتی جوش متصل کننده پروفیل ها یا به صورت ممتد بود و یا به صورت منقطع می باشند در صورتی که جوش به صورت منقطع باشد و نیازی به جوش ممتد نباشد ضوابط زیر در مورد آن ها رعایت شود .

 1. حداکثر فاصله بین طول های جوش ۶۰سانتی متر باشد
 2. طول جوش ابتدایی و انتهایی ستون باید برابر بزرگترین عرض مقطع باشد
 3. طول جوش نباید از ۴ برابر بعد جوش یا ۴۰میلیمتر کمتر باشد
 4. در زیاد شکاف میان دو پروفیل نباید از ۱٫۵ میلیمتر تجاوز کند در صورت که این شکاف بیش از ۱٫۵میلیمتر و کمتر از ۶میلیمتر باشد باید این شکاف با مصالح پر کننده مناسب مانند تیغه ای فولادی با ضخامت ثابت پر شود

در حالت با ورق تقویتی فاصله جوش نمائی منقطع نباید از ۳۰ سانتی متر تجاوز کند اگر این اندازهه در فولاد های معمولی ۲۲ برابر ضخامت ورق اتصال است .

البته به صورت جوش سراسری نیز اجرا کرد و جوش منقطع نیز به صورت یک در میان یا مقابل هم در دو طرف ورق ها اجرا می شود .

خواندن این مقاله شاید برای شما جذاب باشد : چگونگی ساخت ستون

ستون های مرکب مشبک

در این ستون ها دو پروفیل با فاصله نسبت به هم قرار گرفته و توسط بست های اتصال ( قید )به هم متصل می شوند .

برای افزایش مقاومت ستون می توان دو کار انجام داد :

 1. افزایش سطح مقطع
 2. افزایش شعاع ژیراسیون

در ستون های بلند که با افزایش لاغری تنش مجاز ستون به شدت کم می شود با افزایش سطح مقطع اثر قابل توجهی روی مقاومت فشاری نگذاشته لذا افزایش سطح مقطع باعث سنگینی و غیر اقتصادی شدن طرح می شود لذا در این موارد از شعاع ژاسیون مقطع را افزایش می دهیم و برای این کار از مقاطع مرکب مشبک استفاده می شود .

انواع قید ها یا بست های اتصال عبارت اند از :

 1. قید افقی
 2. قید موری و افقی
 3. قید مورب مضاعف
 4. قید مورب تک
 5. ورق مشبک

متداول ترین ستون در ایران ستون مرکبی است که توسط قید های افقی یا قید های چپ و راست یا قید مورب تک به هم وصل شده اند .

در اروپا نیز ستون های مشبک به خصوص با قید های افقی رواج بیشتری دارد، البته قید های چپ و راست دارای مقاومت بیشتری نسبت به قید های افقی دارند .