بازار آهن الات ایران در سایت تهران آهن

بازار آهن الات ایران برای به دست اوردن قیمت دقیق و به روز در هر قسمت ، به لینک مشخص شده مراجعه کنید .

بازار آهن الات ایران : قیمت هر شاخه تیرآهن

قیمت هر کیلو میلگرد

بازار آهن الات ایران : قیمت هر کیلو پروفیل

قیمت هر کیلو قوطی

بازار آهن الات ایران : قیمت هر کیلو ناودانی

قیمت هر کیلو ورق که شامل ورق سیاه و ورق گالوانیزه می باشد

بازار آهن الات ایران : قیمت هر کیلو نبشی

قیمت هر کیلو تسمه

 

هر شاخه تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۳۹۱,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۴۷۴,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۵۶۴,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۷۱۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۸۷۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱,۰۱۹,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱,۱۶۸,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱,۳۸۸,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱,۷۲۰,۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ ۳,۱۱۰
هر کیلو میلگرد ۸ قزوین ۲,۶۲۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ قزوین ۲,۵۵۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ قزوین ۲,۵۵۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ ذوب آهن / نیشابور ۲,۶۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ ذوب آهن / نیشابور ۲,۶۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ ذوب آهن / نیشابور ۲,۶۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ ذوب آهن / نیشابور ۲,۶۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ ذوب آهن / نیشابور ۲,۶۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ ذوب آهن / نیشابور ۲,۶۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ ذوب آهن / نیشابور ۲,۶۰۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ ذوب آهن / نیشابور ۲,۶۰۰
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ ایرانی ۳,۰۸۰
هر کیلو قوطی ۲۰x10 ایرانی ۳,۱۸۰
هر کیلو قوطی ۲۵x10 ایرانی ۳,۲۱۰
هر کیلو قوطی ۳۰x10 ایرانی ۳,۱۸۰
هر کیلو قوطی ۲۵x25 ایرانی ۳,۱۱۰
هر کیلو قوطی ۲۰x20 ایرانی ۳,۱۱۰
هر کیلو قوطی ۳۰x20 ایرانی ۳,۱۰۰
هر کیلو قوطی ۳۰x50 ایرانی ۳,۰۸۰
هر کیلو قوطی ۳۰x60 ایرانی ۳,۰۸۰
هر کیلو قوطی ۴۰x40 ایرانی ۳,۰۸۰
هر کیلو قوطی ۶۰x40 ایرانی ۳,۰۸۰
هر کیلو قوطی ۴۰x100 ایرانی ۳,۱۳۰
هر کیلو قوطی ۷۰x70 ایرانی ۳,۱۲۰
هر کیلو قوطی ۸۰x40 ایرانی ۳,۰۸۰
هر کیلو ناودانی ۶٫۵ ۲,۷۳۰
هر کیلو ناودانی ۸ ۲,۷۳۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ۲,۷۳۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ۲,۷۳۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ۲,۷۳۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ۲,۷۸۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ۳,۰۰۰
هر کیلو ناودانی ۲۰ ۳,۳۶۰
هر کیلو ورق ۸ فولاد مبارکه ۲,۸۰۰
هر کیلو ورق ۱۰ فولاد مبارکه ۲,۸۰۰
هر کیلو ورق ۱۲ فولاد مبارکه ۲,۸۰۰
هر کیلو ورق ۱۵ فولاد مبارکه ۲,۸۰۰
هر کیلو ورق ۲۰ اکسین / کاویان ۲,۹۵۰
هر کیلو ورق ۲۵ اکسین / کاویان ۲,۹۵۰
هر کیلو نبشی ۳ ایرانی ۲,۷۳۰
هر کیلو نبشی ۴ ایرانی ۲,۷۳۰
هر کیلو نبشی ۵ ایرانی ۲,۷۳۰
هر کیلو نبشی ۶ ایرانی ۲,۷۳۰
هر کیلو نبشی ۸ ایرانی ۲,۷۳۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ایرانی ۲,۷۳۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ایرانی ۲,۷۳۰
هر کیلو ورق سیاه ۲ ۳,۱۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۳ ۲,۸۷۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ ۲,۸۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ ۲,۹۱۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ ۲,۹۱۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ ۲,۸۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ ۲,۸۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ ۲,۸۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ ۲,۸۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ ۲,۹۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ ۲,۹۵۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ ۲,۹۵۰
هر کیلو تسمه ۲۰x5 ایرانی ۲,۴۰۰
هر کیلو تسمه ۲۵x5 ایرانی ۲,۴۰۰
هر کیلو تسمه ۳۰x5 ایرانی ۲,۴۰۰
هر کیلو تسمه ۴۰x5 ایرانی ۲,۴۰۰
هر کیلو تسمه ۵۰x5 ایرانی ۲,۴۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ ایرانی ۴,۳۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ ایرانی ۴,۰۷۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ ایرانی ۳,۹۷۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ ایرانی ۳,۹۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ ایرانی ۳,۹۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ ایرانی ۳,۹۱۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ ایرانی ۳,۹۱۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ ایرانی ۳,۹۱۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱٫۵ ایرانی ۳,۹۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ ایرانی ۳,۹۹۰

 

لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 0 امتیاز: 0]