تیرریزی پله

پله عمومی ترین وسیله دسترسی به طبقات ساختمان می باشد در هر سیستم پله، دو سطح وجود دارد. سطح شیب دار ( ردیف پله ) و سطح افقی ( پاگرد )  به همین دلیل تیرریزی جعبه پله با تیرریزی سقف متفاوت است. تیرریزی پله در هر بازوی پله متناسب با عرض آن از دو یا چند تیر شیب دار موسوم به شمشیری استفاده می شود ، درتصویر روش ساخت آن نشان داده شده است.

تیرریزی پله

در ابتدا و انتهای شمشیری پله از تیرهای عرضی تکیه گاهی استفاده می شود و فضای بین تیرهای فوق را با مصالح سقف می پوشانند تا اسکلت اصلی پل کامل شود.

در پایان برای جلوگیری از رانش تیرهای شمشیری آن ها را با میلگرد به هم مهار می کنند

نحوه ی ترسیم پلان تیرریزی پله

پلان تیرریزی پله بر اساس پلان معماری پله ترسیم می شود.

با توجه به پلان معماری پله، تیرهای شمشیری را در دو طرف ردیف پله و در قسمت داخلی قاب پله ( خطوط AB و CD) ترسیم نمایید.

تیر انتهای پاگرد ( EF )  را روی آکس دیوار باربر یا ستون ها ترسیم کنید و تیرهای انتهای ردیف پله را در ابتدا و انتهای هر ردیف پله ترسیم کنید( تیرهای GH و IJ  ) نیم رخ های فلزی را پوزیسیون بندی کرده مشخصات آن ها را می نویسند. برای قیمت اهن و دیگر محصولات با ما همراه باشید.

نحوه ی ترسیم پلان تیرریزی پله