تیر های اصلی و فرعی ( تیرچه )

تیر های اصلی و فرعی شاه تیر ها یا پل ها بنا به تعریف اعضای باربر اصلی در سقف می باشند که بار های وارد از تیر های فرعی را به ستون ها منتقل می کنند .

شاه تیر ها به دو صورت ساده و یا یکسره می باشند .

شاه تیر ساده شاه تیری است که دو تکیه گاه انتهایی آن ساده باشد و هیچ گونه لنگر در انتهای آن نباشد .

شاه تیر یکسره شاه تیری است که به طور ممتد از روی تکیه گاه های چند دهانه عبور کند ، یا اینکه به صورت گیردار به تکیه گاه های انتهایی خود متصل باشد .

انواع شاه تیر ها  ( از نظر نوع ساخت )

تیر اهن های معمولی ای شکل به صورت تک یا دوبل با یا بدون ورق های تقویتی روی بال ها و یاروی بال و جان در صورتی که تیر ها برای لنگر خمشی موجود کفاف ندهند اقدام به اتصال ورق های تقویتی در بالا تیرآهن می کنیم که در تیرهای ساده وسط پل و در تیر های ممتد ( یکسره )در ناحیه تکیه گاه جوش می شوند .

در صورتی که نیاز به یک ورق تقویتی باشد بهتر است آن را در بال بالا جوش دهیم زیرا در صورتی که ورق تقویتی در بال پایین جوش شود در موقع سفید کاری مزاحمت ایجاد کرده و باعث می شود به خاطر ورق تقویتی جوش شده ضخامت اندود را در کل سقف افزایش دهیم که باعث افزایش با مرده نیز خواهد شد.

طول جوش برای اتصال ورق تقویتی باید طبق نقشه های اجرایی باشد که در صورت نبود این طول در نقشه ها می توان این طول را در هر طرف نصف طول تسمه قرار داد .

نکات مربوط به ورق های تقویتی در تیر های معمولی

در مورد ورق تقویتی در تیر های معمولی ای شکل باید نکات زیر را رعایت کرد .

  • حداکثر ضخامت ورق تقویتی ۰٫۸t باشد ( تی ضخامت بال تیر )
  • ورق ها به طول کامل به بال متصل شده باشند .
  • ضخامت جوش ۰٫۷۵t باشد ( تی ۱ ضخامت ورق تقویتی )
  • ورق تقویتی هم در دو طرف طولی و هم در دو طرف عرضی جوش شوند .

برای مشاهده قیمت تیرآهن تهران لطفا روی آن کلیک نمایید.