جوشکاری آرماتور ها

اتصال میلگرد ها از طریق جوشکاری آرماتور با روش جوش نوک به نوک ، خمیری یا جوش ذوبی با الکترود امکان پذیر است برای این امر باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد :

 • الف : اتصال جوشی میلگرد سرد اصلاح شده جز با روش های خاص مناسب و تحت کنترل دقیق ، مجاز نمی باشد .

در صورتی که برای هر نوع فولاد ، الکترود مخصوص و روش جوشکاری مناسب اختیار شود ، می توان از روش اتصال جوش ذوبی استفاده نمود .

 • ب : قبل از جوشکاری باید میلگرد ها را گرم نمود و جوشکاری توسط کارگران آزموده و مجرب انجام شود .
 • پ : نوع جوش ، مشخصات دستگاه ها و تجهیزات جوشکاری باید به تایید دستگاه نظارت برسد .

حداقل پوشش محافظ بتنی روی میلگرد

جوشکاری آرماتور : پوشش بتنی میلگرد ها عبارتست از حداقل فاصله رویه میلگرد اعم از طولی و عرضی تا نزدیک ترین سطح بتن .

نظر به اهمیت این پوشش در حفظ و نگهداری میلگرد ها و نهایتا عمر مفید سازه بتنی ، باید نهایت دقت را در نصب میلگرد و نیز ریختن و متراکم نمودن بتن به عمل آورد تا باعث جابه جایی و تغییر محل آرماتور ها نگردد .

در صورت عدم وجود حداقل پوشش بتنی در نقشه های اجرایی و دستورالعمل ها ، رعایت مندرجات این قسمت الزامی است .

 • الف : ضخامت و پوشش بتنی ، نباید از قطر میلگرد های مصرفی کمتر اختیار شود ، در مورد گروه میلگرد ها بدین ترتیب عمل می شود که یک گروه میلگرد به صورت یک میلگرد فرضی با سطح مقطع معادل کل گروه فرض می شود ، در این حالت ضخامت پوشش بتن از خارجی ترین سطح گروه میلگرد و در جهت مورد نظر اندازه گیری می شود .
 • ب : ضخامت پوشش ، هیچگاه نباید از حداکثر قطر شن مصرفی ( برای شن تا قطر ۳۲ میلیمتر ) کمتر اختیار شود .
 • در مورد شن بزرگتر از ۳۲ میلیمتر ، ضخامت پوشش حداقل مساوی قطر بزرگترین شن به اضافه ۵ میلیمتر اختیار می شود .
 • پ : در مورد انتهای میلگرد های مستقیم در قطعات کف و سقف که در معرض تعرق قرار نمی گیرند ، به شرط موافقت دستگاه نظارت ، رعایت ضخامت پوشش الزامی نیست .
 • ت : حداقل ضخامت پوشش با توجه به شرایط محیطی و رویارویی سازه نباید از اعداد مندرج در جدول کمتر اختیار شود .
 • ث : برای بتن های رده C35 و C40  به استثنای شرایط محیطی شدید و فوق العاده شدید ، می توان اعداد جدول را تا ۵ میلیمتر و برای بتن های رده بالاتر از ۱۰ میلیمتر کاهش داد ، مشروط بر اینکه ضخامت پوشش از ۲۰ میلیمتر کمتر اختیار نشود .
 • ج : برای میلگرد های با قطر بیش از ۳۶ میلیمتر باید مقادیر جدول فوق را به اندازه ۱۰ میلیمتر افزایش داد .
 • چ : در صورتی که بتن مستقیما روی خاک ریخته شود و به طور دائم در تماس با خاک باشد ، باید حداقل ضخامت پوشش ۷۵ میلیمتر اختیار شود .
 • ح : اگر سطح بتن نقش دار یا دارای شکستگی باشد ، ضخامت پوشش از عمق فرورفتگی اندازه گیری می شود .

 

شرایط محیطی

نوع سازهملایممتوسطشدیدبسیار شدیدفوق العاده شدید
تیر ها و ستون ها۳۵۴۵۵۰۶۵۷۵
دال ها ، دیوار ها و تیرچه ها۲۰۳۵۳۵۵۰۶۰
پوسته ها و سقف های پلیسه ای۲۰۲۵۳۰۴۵۵۵
شالوده ها۴۰۵۰۶۰۷۵۹۰