روش ترسیم تیرلانه زنبوری به روش پانیر در یک مرحله

نمای طولی تیرآهن را ترسیم نمایید، به صورتی که ارتفاع آن ۵/ ۱ برابر ارتفاع تیرآهن اولیه باشد ( تیراهن اولیه IPE200 در نظر گرفته شده است).
خط آکس و دو خط کمکی افقی دیگر به فاصله از لبه خارجی بال بالایی و پایینی و خطوط عمودی را نیز به تناوب به فاصله و ترسیم نمایید و بقیه مراحل را مطابق شکل ادامه دهید.

تیر های لانه زنبوری

برای مشاهده آخرین قیمت تیرآهن امروز لطفا روی آن کلیک کنید.

روش ترسیم تیر لانه زنبوری به روش لیتسکا در یک مرحله:

می خواهیم تیرآهن IPE200 را با شرط e=36 و v=7 در یک مرحله لانه زنبوری کنیم و از فرمول ( H2=2(h-v ارتفاع تیر لانه زنبوری را محاسبه نمایید.
نمای طولی تیرآهن با ارتفاع محاسبه شده، خط آکس، دو خط کمکی به فاصله ی v از لبه ی خارجی بال بالایی و پایینی و خطوط عمودی را به تناوب به فاصله ی و ترسیم نمایید.
از نقطه b خط افقی به طول ترسیم و بقیه ی مراحل را مطابق شکل ادامه دهید.

تیر های لانه زنبوری

تیر های لانه زنبوری

استفاده از ورق واسطه در تیرهای لانه زنبوری برای افزایش بیشتر ارتفاع:

درتیرهای لانه زنبوری می توان بین دو نیمه ی لانه زنبوری شده ی تیرآهن، از ورق واسطه استفاده نمود و ارتفاع کل تیرآهن را تا دو برابر ارتفاع تیر نورد شده ی اولیه افزایش داد. لازم به ذکر می باشد که در ساخت و جوش کاری این تیرها باید دقت کافی به عمل آید و جوش تمام لبه ها به صورت نفوذی کامل و از دو طرف انجام گیرد.

تیر های لانه زنبوری

تیر های لانه زنبوری

روش های برش تیرهای لانه زنبوری

برای ساخت تیرهای لانه زنبوری از دو روش زیر استفاده می شود.
روش سرد (کوپال): در این روش با استفاده از قطع کن سنگین که به گیوتین مخصوص مجهز است، تیرآهن در امتداد خط منکسر بریده می شود.
روش گرم (برنول): در این روش ابتدا با استفاده از شابلون نصف شش ضلعی، خط منکسر را روی جان تیرآهن و در امتداد طولی آن ترسیم کرده، سپس برای جلوگیری از تاب برداشتن تیرآهن آن را روی یک شاسی افقی مستقر و در چند نقطه با خال جوش زدن مهار نموده، آنگاه با استفاده از شعله ی بنفش رنگ قوی حاصل از احتراق گاز استیلن و اکسیژن اقدام به برش تیرآهن در امتداد خط منکسر می نمایند

تیر های لانه زنبوری