روش ساخت تیرهای لانه زنبوری

برای روش ساخت تیرهای لانه زنبوری ابتدا جان تیرآهن نورد شده را به صورت زیگزاگ بریده، سپس قطعات به دست آمده به اندازه یک دندانه نسبت بهم جابجا می شوند. در نهایت با جوش نفوذی کامل اتصال را کامل می کنند و جوش دوطرفه با نفوذ کامل را نشان می دهد.

تیراهن

در تیرهای لانه زنبوری تعیین ارتفاع تیر وشکل حفره ی ایجاد شده در جان تیر آهن به محاسبات فنی و زاویه برش α بستگی دارد. این زاویه معمولاًبین ۴۵ تا ۶۰ درجه متغیر است.

شکل زیر تصاویر متنوعی از تیرهای لانه زنبوری را نشان می دهد.

روش ساخت تیرهای لانه زنبوری

ساخت تیرآهن لانه زنبوری به روش پانیر

نمای طولی تیرآهن را ترسیم کرده و سطح آن را به فاصله شطرنجی نمایید.

ازنقطه a خط شکسته ای، که طول قسمت افقی آن وشیب قسمت مورب آن ۲ به ۱( ۲ عمودی و ۱ افقی ) باشد را ترسیم نموده و سپس اضلاع افقی را شماره گذاری نمایید ( به طریق مشابه میتوانیدترسیم خطوط شکسته را از نقطه b شروع کنید)

شکل را دوباره ترسیم کرده و خط شکسته را با دو خط نازک نزدیک به هم رسم کنید تا حالت برش، نشان داده شود.

نیمه ی بالایی را ترسیم کرده و نیمه ی پایینی را به اندازه یک دندانه جابه جا کنید.در نهایت ارتفاع تمام شده ی تیرآهن ۵/ ۱ برابر می شود.

تیراهن

ساخت تیرآهن به روش لیتسکا

در این روش ارتفاع تیرآهن لانه زنبوری بر اساس لنگر خمشی تعیین می شود و بدین صورت که به ازای لنگر مقاوم خمشی مورد نیاز، ارتفاع کل تیرآهن لانه زنبوری مشخص می گردد.

سپس فواصل افقی و عمودی لازم در جدولی تنظیم می شود، تا در کارگاه ساخت تیرهای لانه زنبوری مورد استفاده قرار گیرد و معمولاً فاصله ی عمودی با حرف v و فاصله ی افقی به صورت کسری از eبیان می شود.

شاید خواندن این مقاله برای شما جذاب باشد : پیش بینی قیمت آهن و میلگرد در سال ۹۹

 

روش ترسیم تیرآهن لانه زنبوری به روش لیتسکا

نمای طولی تیرآهن و دو خط کمکی افقی به فاصله v از بالا و پایین ترسیم نمایید. سپس خطوط عمودی به فاصله ی درطول تیرآهن و خط الگو ترسیم نمایید. مراحل بعدی مطابق ترسیم تیر به روش پانیر است.

تیراهن

در بیشتر مواقع لازم می شود که تیرهای لانه زنبوری شده در یک مرحله ترسیم گردند. از جمله در ترسیم اتصالات تیر به ستون هنگامی که تیرها به صورت لانه زنبوری باشند.

اتصال ساده تیر خورچینی لانه زنبوری به ستون