ستون های ساخته شده از ورق

ستون های ساخته شده از ورق

ستون های ساخته شده از ورق و توضیح آن

ستون های ساخته شده از ورق : در گذشته وقتی طراحان می خواستند ستون های سنگین طراحی کنند مقاطع بال پهن را به وسیله ورق های پوششی که توسط پرچ به آن متصل می شدند را تقویت می کردند .

در سال های اخیر پس از متداول شدن جوش همین عمل را به وسیله جوشکاری انجام میدهند، اشکال این روش آن است که چون ورق پوششی فقط در دو لبه کناری به ستون جوش می گردد ، در مقابل نیروی کششی حاصله از بال تیر از خود ضعف نشان داده و به طرف خارج بر میدارد .

بهترین نوع طراحی در این موارد استفاده از ستون های ساخته شده از ورق می باشد .

این ستون ها بدون هیچ گونه جوشکاری اضافه ، مستقیم ترین راه برای ساختن ستون می باشند و برای انتقال نیروی کششی بال تیر به ستون هیچگونه اشکالی ایجاد نمی کنند .

در صورت زیاد بودن بار ستون ، برای آن میتوان مقطع جعبه ای طراحی نمود و استفاده از مقاطع صلیبی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد .

وصله ستون

سازه های فولادی را اغلب در چند طبقه احداث می کنند و اینکه طول نیمرخ های نورد شده برای ساخت ستون محدود است .

با در نظر گرفتن بار وارده و دهانه ی بین ستون ها و نحوه ی قرار گرفتن ستون های کناری ، مقطع مختلفی برای ساخت ستون ها به دست می آید و ممکن است در هر طبقه ابعاد مقطع ستون با طبقه ی دیگر متفاوت باشد ، بنابراین باید اتصال مقاطع با ابعاد مختلف برای طویل کردن ستون با دقت زیادی انجام شود.

محل مناسب برای وصله ستون ها به هنگام طویل کردن آن ها حداقل در ارتفاع ۴۵ تا ۶۰ سانتی متر بالاتر از کف هر طبقه می باشد .

این ارتفاع کمترین اندازه ای است که از نظر دسترسی به محل اجرای جوش و نصب اتصالات مورد نیاز برای ادامه ی ستون یا اتصال بادبندی لازم است .

نحوه ی وصله ی ستون ها

ابتدا سطح تماس دوستون را به خوبی گونیا می کنند و با سنگ زدن صاف می نمایند تا کاملا در تماس با یکدیگر یا صفحه ی وصله قرار گیرد .

در صورتی که پروفیل دو ستون یکسان نباشند ، باید اختلاف نمره ی دو ستون را با گذاردن صفحات لقمه ( هم سوکننده ) در ابتدای ستون فوقانی را پر نمود وسپس ورق وصله را نصب کرده و جوش لازم را انجام داد .

اگر ابعاد مقطع دو نیم رخ که به یکدیگر متصل می شوند ، تفاوت زیاد داشته باشد ، به طوری که قسمت بزرگی از سطح آن دو در تماس با یکدیگر قرار نگیرد ، در این صورت باید یک صفحه تقسیم فشار افقی در بین دونیم رخ قرار داد.

این صفحه معمولا باید ضخیم انتخاب شود تا بتواند بدون تغییر شکل زیاد ، عمل تقسیم را انجام دهد .

کلیه ی ابعاد و ضخامت صفحه و مقدار جوش لازم را باید محاسبه کرد و بر اساس نقشه های اجرایی انجام داد .

جزئیات ساخت ستون در محل اتصال خمشی تیر به ستون

در اتصالات خمشی یا گیر دار در محل اتصال تیر به ستون از یک ورق میانی بین ورق های تقویتی روی بال ستون استفاده میشود .

درمرحله ساخت ستون ، پس از مونتاژ دو  تیر آهن درفاصله مورد نظر وخال جوش کردن قیدها یا ورق پوششی سراسری روی بال ستون ، درمحل تراز سقف ها از یک ورق میانی بین دو ورق وصله روی بال ستون استفاده می شود .

همچنین در جای ستون نیز قبل از نصب ورق وصله در امتداد بال شاه تیر ها ، دو ورق سخت کننده مونتاژ و جوش می شود .

پر کننده ها

طبق آیین نامه ی سازه های فولادی ، پر کننده ( لقمه ) با ضخامت ۶ میلیمتر و یا بیشتر باید به اندازه ی کافی از لبه های ورق وصله بیرون باشد تا به قطعه ای که به آن نصب می شود به حد کافی جوش داده شود .

به طوری که بتواند نیروی ورق وصله را که به ورق پرکننده وارد می شود ،انتقال نماید .

لبه های پرکننده هایی که ضخامت ان ها از۶ میلیمتر کمتر است باید بالبه های ورق وصله هم باد باشند .

در این صورت حالت ، اندازه ی جوش باید تساوی مجموع اندازه ی جوش لازم برای حمل نیروی وصله به اضافه یه ضخامت ورق پر کننده در نظر گرفته شود .

ستون-های-ساخته-شده-از-ورق

ستون های ساخته شده از ورق

ستون های ساخته شده از ورق

سوالتان را از ما بپرسید
با کارشناسان فروش تهران آهن در واتس اپ به صورت شبانه روزی در تماس باشید