عملیات آرماتور بندی و وظیفه افراد متخصص هر بخش

عملیات آرماتور بندی از مراحل اولیه یعنی تحویل آرماتور به کارگاه تا آخرین مرحله یعنی زمانی که آرماتور کاملا بسته شده و با بتن پوشیدخ می شود ، ارائه می گردد .

در هر کدام از این مراحل به افراد متخصص و متبحری نیاز است که در زیر وظیفه هر یک از آن ها معرفی می شوند :

کارگاه ساختمانی در آرماتوربندی

کارگاه ساختمانی محلی است که یک یا تعدادی از عملیات ساختمانی در آن انجام شود .

در صورت استفاده از معابر مجاور کارگاه جهت انبار کردن مصالح ، یا استقرار تجهیزات و ماشین آلات ، این محل ها نیز جزء کارگاه ساختمانی محسوب می شود .

وسایل و تجهیزات در آرماتور بندی

عملیات آرماتور بندی : وسایل و تجهیزات عبارت است از ابزار ، ماشین آلات ، داربست ها ، نردبان ها ، جان پناه ها ، سکو ها ، راه رو ها و تسهیلات مشابه و به طور کلی وسایل حفاظتی و حمایتی که در کارگاه ساختمانی به کار گرفته شوند .

محل کار

محل کار محلی است در محدوده کارگاه ساختمانی که در اختیارر کارفرما باشد و کارگران به درخواست و به حساب کارفرمای خود در ان جا مشغول کار باشند و برای انجام کار به آن جا وارد شوند .

مرجع رسمی ساختمان

مرجع رسمی ساختمان مرجعی است که طبق قانون ، مسئول صدور پروانه ساختمان و نظارت و کنترل بر امر ساختمان سازی در محدوده مورد عمل خود باشد .

مرجع ذیصلاح

مرجع ذیصلاح مرجعی است که طبق قانون ، صلاحیت تدوین ، تصویب یا ابلاغ ضوابط و مقررات مشخصی را داشته باشد .

شخص ذیضلاح

شخص ذیصلاح شخصی است که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی در رشته مربوطه از وزارت مسکن و شهر سازی ، یا پروانه مهارت فنی از سازمان آموزش و پرورش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی در رشته مربوطه و یا گواهی ویژه تردد و کار با ماشین آلات ساختمانی از راهنمایی و رانندگی باشد .

مهندس ناظر

مهندس ناظر شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می نماید .

مجری

مجری شخصی حقیقی و یا حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهر سازی است و به عنوان پیمان کار کل و مطابق با قرارداد های همسان که با صاحب کار منعقد می نماید ، اجرای عملیات ساختمانی را بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد .

مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد .

صاحب کار

صاحب کار شخصی است حقیقی و یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و انجام عملیات ساختمانی و مسئولیت ایمنی آن را بر طبق قرارداد کتبی به مجری واگذار می نماید .

در صورتی که صاحب کار دارای پروانه اشتغال به کار در زمیننه اجرا باشد و خود راسا عملیات اجرایی را عهده دار شود، مجری نیز محسوب می شود .

پیمان کار

پیمان کار شخصی است حقیقی ی حقوقی که اجرای تمام یا قسمتی از عملیات ساختمانی را بر طبق قرارداد کتبی که ما بین وی و مجری منعقد شده ، عهده دار شود مجری می باشد .

خویش فرما

خویش فرما شخصی است ذیصلاح که در کارگاه ساختمانی بدون بکارگیری کارگران دیگر و بر طبق قرارداد کتبی پیمانکاری ، مسئولیت انجام تمام یا قسمتی از عملیات ساختمانی را با وسایل و ابزار کار متعلق به خود بر عهده می گیرد . خویش فرما در کارگاه ساختمانی پیمانکار جزمحسوب می شود .

کارفرما

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که یک یا چند نفر کارگر را در کارگاه ساختمانی به حساب خود و با پرداخت  مزد به کار می گمارد ، اعم از اینکه پیمانکار ، مجری یا صاحب کار باشد .

کارگر

عملیات آرماتور بندی : کارگر شخصی است که در کارگاه ساختمانی در مقابل دریافت مزد به درخواست و به حساب کارفرما کار کند .

جهت مشاوره رایگان در رابطه با  قیمت میلگرد  با شماره ۰۲۱۸۶۰۷۳۰۰۰ تماس بگیرید تا با بخش کارشناسان تخصصی ما صحبت کنید.