قالب برداری ستون

قالب برداری بايد وقتي انجام شود كه بتن قادر به تحمل تنش ها و تغيير شكل هاي وارده باشد. قبل از آنكه اعضا و قطعات بتني ، مقاومت كافي براي تحمل وزن خود و بارهاي وارده را كسب نمايند، نبايد پايه ها و قالب هاي باربر برچيده شوند.

عمليات قالب برداری و جمع كردن پايه ها بايد گام به گام بدون ضربه و اعمال فشار ، چنان صورت گيرند كه

اعضا و قطعات، تحت بارهاي ناگهاني قرار نگرفته ، بتن صدمه نبيند و خدشه اي به ايمني و قابليت بهره برداري قطعات وارد نشده و تغيير شكل هاي غير مجاز در آن ها رخ ندهد.

چنان چه قالب برداري قبل از پايان دوره مراقبت انجام شود، بايد تدابيري براي مراقبت بتن پس از قالب برداري اتخاذ گردد.

زمان قالب برداری

  • الف :چنانچه زمان قالب برداري در طرح ، تعيين و تصريح نشده باشد ، قالب ها و پايه ها نبايد قبل از سپري شدن مدت هاي مندرج در جدول زير باشد .

قالب برداری

پيش شرط هاي استفاده از جدول فوق اين است كه  :

بتن با استفاده از سيمان پرتلند معمولي يا سيمان پرتلند ضد سولفات تهيه شده باشد.

حين سخت شدن بتن ، دماي محيط به كمتر از صفر درجه سانتيگراد تنزل ننمايد (در صورت تنزل دماي محيط به كمتر از صفر درجه سانتيگراد ، بايد ارقام جدول متناسباً و حداقل به ميزان مدت يخبندان افزايش يابند)

هنگام قالب برداري سطوح قائم ، جهت حفظ بتن در برابر گرما يا سرماي محيط بلافاصله پس از قالب برداري عمل آوردن بتن به روش مقتضي صورت پذيرد .

در صورت استفاده از سيمان زودگير، ارقام جدول فوق قابل كاهش است .

هنگام استفاده از مواد ديرگير كننده در ساخت بتن بايد ارقام جدول فوق افزايش يابند.

اگر ملاحظات خاصي براي پرهيز از ترك هاي زودهنگام يا تقليل تغيير شكل هاي ناشي از وارفتگي مد نظر باشد، بايد ارقام جدول را افزايش داد .

به علاوه چنانچه عمل آوردن تسريع شده يا قالب بندي خاصي نظير قالب هاي لغزان مطرح باشد، ممكن است مقادير فوق را كاهش داد.

  • ب :برداشتن قالب ها و پايه ها در مدت هاي كمتر از مقادير مندرج در جدول فوق فقط به شرط آزمايش ميسر است.

برداشتن پايه های اطمينان

  • الف :براي تيرهاي تا دهانه ۷ متر، برداشتن كل قالب و داربست و زدن پايه هاي اطمينان ميسر است ، ولي براي دهانه هاي بزرگتر از ۷ متر، تنظيم قالب و داربست بايد چنان انجام گيرد كه برداشتن قالب بدون جا به جا كردن پايه هاي اطمينان صورت پذيرد. براي سازه هاي متشكل از ديوار و دال بتن آرمه ، نظير سازه هايي كه با قالب تونلي و يا قالب واره هاي به ابعاد بزرگ ساخته مي شوند، مي توان برچيدن و زدن مجدد پايه هاي اطمينان را تا دهانه ۱۰ متر مجاز تلقي كرد ، مشروط بر اينكه زدن پايه هاي اطمينان بلافاصله پس از برداشتن قالب صورت گرفته و در عمل از عدم بروز ترك ها و تغيير شكل هاي نامطلوب اطمينان حاصل گردد.
  • پ :به طوركلي در صورتي كه قطعه موردنظر جزئي از يك سيستم سازه اي پيوسته باشد، موقعي مي توان پايه هاي اطمينان را برداشت كه تمام قطعات مجاور قطعه مزبور بتن ريزي شده باشند.
  • ت :در صورتي كه قالب بندي طبقه فوقاني روي طبقه زيرين تكيه نمايد، برداشتن پايه هاي اطمينان زيرين وقتي ميسر است كه بتن طبقه فوقاني مقاومت لازم را به دست آورده باشد . ارجح آن است كه هميشه در دو طبقه متوالي پايه هاي اطمينان وجود داشته باشند، پايه هاي اطمينان در طبقات بايد در امتداد هم باشند.
  • ث :برداشتن پايه هاي اطمينان بايد بدون اعمال فشار و بدون ضربه، طوري صورت پذيرد كه بار به تدريج از روي آن ها برداشته شود . براي دهانه هاي بزرگ و قطعاتي كه نقش حساس سازه اي دارند ، بايد برداشتن بار از روي پايه هاي اطمينان با وسيله اي قابل كنترل انجام پذيرد كه در صورت لزوم بتوان برداشتن بار از روي پايه اطمينان رامتوقف نمود.
لطفا به این مطلب رای دهید
[جمع رای ها: 0 امتیاز: 0]