ظوابط خاص مهار آرماتور خمشی مثبت و منفی

در این مقاله به توضیح ظوابط خاص مهار آرماتور خمشی مثبت و منفی می پردازیم که هرکدام نکاتی دارد که باید رعایت شود

ظوابط خاص مهار آرماتور خمشی مثبت

حداقل یک سوم آرماتور خمشی مثبت ، در قطعات با تکیه گاه ساده و یک چهارم ارماتور خمشی مثبت ، در قطعات یکسره ، باید در طول وجهی از قطعه که در آن قرار گرفته اند تا روی تکیه گاه ادامه داده شوند .

در تیر ها این میلگرد ها باید به اندازه حداقل ۱۵۰ میلیمتر در داخل تکیه گاه ادامه یابند .

در قطعات خمشی که به عنوان عضوی از یک سیستم اصلی در مقابل بار های جانبی یه کار برده شده اند ، آن گروه از ارماتور خمشی مثبت که بر طبق بند قبل تا روی تکیه گاه ادامه می یابد باید به طور کامل در تکیه گاه مهار شود به طوری که آرماتور بتواند در مقطع بر تکیه گاه به تنش جاری شدن fy ، برسد .

در قطعات خمشی در مقاطع مجاور تکیه گاه های ساده و یا مقاطع نقاط عطف منحنی تغییر شکل ، قطر میلگرد های خمشی مثبت باید چنان باشد که طول گیرایی آن ها از رابطه ای صدق می کند .

La ، در مواردی که رابطه در محل نقطه عطف بررسی می شود که باید برابر با d یا  ۱۲db هر کدام بزرگترند ، در نظر گرفته شود .

در مواردی که آرماتور خمشی مثبت در تکیه گاه ساده به قلاب استاندارد یا وسایل مکانیکی معادل قلاب استاندارد که فراتر از محور تکیه گاه شروع شده باشد ختم می شود ، بررسی رابطه الزامی نیست .

در تکیه گاه هایی که ارماتور خمشی مثبت در داخل بتن فشاری ناشی از عکس العمل فشاری تکیه گاه محصور شده باشد مقدار Mr /Vu  در رابطه فوق را می توان به اندازه یک سوم افزایش داد .

ضوابط خاص مهار ارماتور خمشی منفی

حداقل یک سوم ارماتور خمشی منفی موجود در تکیه گاه یک عضو خمشی باید تا محل نقطه عطف منحنی تغییر شکل عضو ادامه داده شده و از این محل به اندازه حداقل d ، ۱۲db  و یک شانزدهم طول دهانه خالص ، هر کدام بزرگتر است ، فراتر برده شود .