محدودیت آرماتورگذاری پی ها و شمع ها

آرماتور های لازم برای مقاطع محدودیت آرماتورگذاری پی ها و شمع ها بر اساس نیروهای وارد بر آن مقاطع در حالت حد نهایی با رعایت محدودیت های زیر محاسبه می شوند .

در پی های نواری مقدار نسبت در ناحیه کششی در ناحیه کششی نباید کمتر از ۰٫۲۵ درصد اختیار شود ، مگر آنکه  آرماتور به کار رفته به اندازه یک سوم بیشتر از مقدار آرماتور تعیین شده در محاسبات باشد .

در حالت اخیر این نسبت نمی تواند کمتر از ۰٫۱۵ درصد اختیار گردد .

در پی ها قطر میلگرد ها نباید کمتر از ۱۰ میلیمتر و فاصله محور تا محور آن ها از یکدیگر ، نباید کمتر از ۱۰۰ میلی متر و بیشتر از ۳۵۰ میلی متر در نظر گرفته شود .

در پی های حجیمی که در آن ها ابعاد و حجم بتن مستقل از نیاز های محاسباتی در نظر گرفته می شوند ، رعایت حداقل آرماتور خمشی ضرورتی ندارد .

در این پی ها در صورتی که کنترل ترک های سطحی مورد نظر باشد باید در آن سطوح یک شبکه میلگرد جلدی به کار برد که حداکثر فاصله میلگرد های جلدی ۳۵۰ میلی متر است .

در پی های منفرد در صورتی که عملکرد پی یک طرفه باشد و یا عملکرد آن دو طرفه بوده و شکل آن مربع باشد ، توزیع میلگرد ها در سراسر عرض پی باید به طور یکنواخت صورت گیرد .

در غیر این صورت توزیع میلگرد ها باید مطابق ضوابط ( الف ) و ( ب) این بند باشد .

  • الف ) میلگرد های طولی پی به طور یکنواخت در سراسر عرض پی توزیع می شوند .
  • ب ) قسمتی از میلگرد های عرضی پی ، که مقدار آن از رابطه زیر تعیین می شود ، در نوار میانی که عرض آن برابر با بعد کوچکتر سطح پی است و به طور متقارن نسبت به ستون پایه قرار دارد ، به طور یکنواخت توزیع می شوند و بقیه میلگرد های عرضی در دو سمت نوار میانی به طور یکنواخت قرار داده می شوند .

حتما بخوانید : جوشکاری آرماتور

محدودیت آرماتورگذاری پی : میلگرد های نوار میانی در امتداد عرضی بر کل میلگرد های عرضی شالوده برابر است با ۲بر ۱به اضافه بتا کل مقدار آرماتور خمشی در جهت عرضی شالوده با در نظر گرفتن کل لنگر خمشی موثر بر مقطع بحرانی به دست می آید.

با توجه به این واقعیت که مقدار لنگر بر واحد طول در مجاورت ستون ها بزرگتر از سایر نقاط می باشد ، آرماتور خمشی بیشتر در این منطقه ها متمرکز می شود .

حداقل و حداکثر نسبت آرماتور طولی شمع های پیش ساخته و شمع های پیش ساخته و شمع های درجا با قطر کمتر یا برابر ۸۰۰ میلی متر ، مشابه ستون ها و با توجه به ضوابط قبلی تعیین می شود .

حداقل و حداکثر نسبت آرماتور طولی شمع های درجا با قطر بیش از ۸۰۰ میلی متر به ترتیب به میزان نیم درصد و سه درصد سطح مقطع شمع منظور می گردد .

حداقل نسبت فولاد طولی شمع ها برای شمع های پیش ساخته معادل یک درصد و برای شمع های درجا ریخته شده معادل نیم درصد سطح مقطع شمع تعیین می گردد .

آرماتور عرضی شمع ها به صورت تنگ یا مارپیچ در نظر گرفته می شود .