توضیحات اتصال تیر به تیر

اتصال تیر به تیر به یکدیگر به دو شکل کلی اجرا می گردد که عبارت است از :

الف) اتصالی که جهت انتقال بار از یک تیر به تیر دیگر انجام می گردد که در این حالت معمولاً امتدادهای دو تیر بر هم عمودند و اصطلاحاً به آن اتصال تیر به تیر یا تیر به شاه تیر گویند.

ب) اتصال دو تیر به منظور افزایش طول آن

اتصال شاه تیرها به یکدیگر

برای اتصال دو تیر اصلی به یکدیگر بهتر است که شاه تیر با دهانه بزرگتر در داخل شاه تیر با دهانه کوچکتر قرار گیرد در این حالت به علت کوتاه بودن دهانه، لنگر خمشی کمتری ایجاد شده، در نتیجه می توان از تیرآهن ضعیف تری استفاده نمود.

اتصال شاه تیرها با ارتفاع یکسان به روش زبانه کردن آن ها انجام می گردد.

اتصال تیر به تیر

زبانه کردن تیر

محل اتصال دو تیر تحت تأثیر نیروهای برشی، کشش و فشاری قرار می گیرد از این نظر باید سعی شود با اتصال کامل دو قطعه به یکدیگر سطح تماس آن ها را تا حد امکان افزایش داد برای این منظور با توجه به شرایط اتصال از روش های زیر اقدام به زبانه کردن بال تیرآهن می نمایند.

به طور خلاصه زبانه کردن یعنی، برداشتن قسمتی از بال تیرآهن در اتصال به منظور جفت و جور شدن بهترآن ها

اتصال تیر به تیر

الف ) زبانه کردن بال بالایی در اتصال دو تیر غیر هم نمره

ب) زبانه کردن بال پایینی در اتصال دو تیر غیر هم نمره

ج) زبانه کردن بال بالا و پایین به طور هم زمان در اتصال دو تیر هم نمره را نشان می دهد.

اتصال تیر به تیر

اتصال تیرانتهایی به تیر اصلی (کنسول)، از روش زبانه کردن را نشان می دهد.

اتصال تیر به تیر

خواندن این مقاله شاید برای شما جذاب باشد : اتصال تیر به ستون با نبشی

اتصال تیرهای پوشش به تیر اصلی

در این اتصال در صورتی که اختلاف ارتفاع دو نیم رخ زیاد باشد نیازی به زبانه کردن نیست و تیرچه به کمک نبشی به جان تیراصلی جوش می شود که اصطلاحاً به آن اتصال تودلی گویند.

اتصال تیر به تیر

ممکن است بنا به ملاحظات اجرایی لازم شود که تیر پوشش در بال بالا یا بال پایینی هم تراز پل نصب شود که در این صورت از روش زبانه کردن استفاده می شود .

در اتصال تیرچه به تیر اصلی هر اندازه اتصال را گیردار کنیم لرزش در تیر پوشش کمتر خواهد بود.

اتصال تیر به تیر

در اتصال تیرهای لانه زنبوری به یکدیگر و تیرهای نورد شده به تیرهای لانه زنبوری محل اتصال جان تیرآهن لانه زنبوری شده به وسیله ورق تقویت می شود .

اتصال تیر به تیر

برای دریافت مشاوره رایگان در رابطه با قیمت تیرآهن به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.