نیمرخ های مناسب برای تیرهای مرکب

تیرهای مرکب : تیرها از نظر باربری جزء اعضای خمشی محسوب می شوند، مقطع نیم رخ های مناسب برای تیر در شکل های زیر نشان داده شده است.

به طور کلی شکل و ابعاد مقطع هر تیر به مقدار بار و طول دهانه ی آن بستگی دارد همچنین ملاحظات اقتصادی وشرایط اجرایی پروژه از پارامترهای مهّم انتخاب نوع تیر می باشند.

تیرهای مرکب

تیرهای مرکب

تیرچه ها

تیرچه های فلزی معمولاً از تیرچه های با جان باز، تیرهای معمولی و تیرهای لانه زنبوری ، بصورت تک انتخاب می گردد.

شاه تیرها

شاه تیرها به صورت تیرهای معمولی IPE ،INP به صورت تک یا دوبل و تیرهای لانه زنبوری به صورت تک یا دوبل انتخاب می گردند .

تیرهای مرکب می تواند ترکیبی از تیرآهن معمولی با ورق باشد یا اینکه مانند تیرهای جعبه ایی فقط از ورق ساخته شده باشد .

تیرهای مرکب

تیرهای مرکب

به کارگیری تیرهای مرکب در موارد زیر بهترین راه حل می باشد.

  1.  هنگامی که بار سقف سنگین و یا طول دهانه تیر زیاد باشد.
  2. پروفیل نورد شده ی مناسب در بازار وجود نداشته باشد.
  3. استفاده از پروفیل های موجود در بازار مقرون به صرفه نباشد.
  4. امکان استفاده از تیرهای لانه زنبوری به دلیل ضعیف بودن مقطع آن ها در مقابل نیروهای برشی وجود نداشته باشد.

 روش های ساخت تیرهای مرکب

متداول ترین روش های ساخت تیرهای مرکب عبارتند از:

الف- تقویت تیر نورد شده با ورق بال

این تیر مرکب، از اتصال صفحاتی به بال پروفیل های رایج ساخته می شود.

رعایت نکات زیر در استفاده از ورق های تقویت بالِ نیم رخ های تک یا دوبل ضروری می باشد.

  • ضخامت ورق تقویتی محدودیتی ندارد.
  • ورق های تقویتی به طور کامل با بال ها اتصال داشته باشند به هم چسبیده باشند .
  • ضخامت جوش ۷۵ درصد ضخامت ورق باشد و جوشکاری طبق نقشه ی اجرایی انجام گیرد.
  • ورق تقویتی از هر دو طرف و در قسمت عرض نیزجوش شود.
  • ابعاد ورق بر طبق محاسبات فنی تعیین گردد.
تیرهای مرکب

تیرهای مرکب

لازم به ذکر می باشد که سایر نیم رخ ها مانند تیرهای لانه زنبوری، ناودانی و … را می توان به صورت تک یا دوبل به همراه ورق تقویتی بال به عنوان تیر مرکب مورد استفاده قرار داد.

جهت بیان مشخصات نیم رخ ها، ورق های اتصال و طول و بُعد جوش معمولاً یک نمای طولی و یک برش از پروفیل ترسیم می شود.

تیرهای مرکب

تیرهای مرکب

ب- تقویت تیر نورد شده با ورق جان

در این روش تیرآهن نورد شده، از وسط جان بریده می شود و از اتصال ورق مناسب به دو قسمت بریده شده ارتفاع تیرآهن افزایش می یابد.

این روش برای پروفیل های شماره ۲۰ به بالا اقتصادی خواهد بود.

ج- تیر ورق

این نوع تیرها از ورق های جدا از هم که ابعاد آن ها از طریق محاسبات فنی تعیین شده، ساخته می شوند، تیرورق حداقل از دو ورق بال و یک ورق جان تشکیل می شود .

تیرهای مرکب

برای مشاهده قیمت تیرآهن روی آن کلیک نمایید و برای دریافت مشاوره رایگان با متخصصین ما به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.