مراحل ساختن ستون ها که عبارت اند از :

مراحل ساختن ستون : برش ستون ها و برش پروفیل های آن و همچنین مونتاژ ستون ها و سپس برش ورق های ستون و مونتاژ آن ورق ها روی ستون و پس از آن ساختمان نشیمن تیر ها و مونتاژ آن ها روی ستون ها می باشد .

نکات مهم در تهیه ستون ها

ضخامت ستون ها همچنان که بالا می رویم کاهش می یابد .

در طبقات بالا تر از تیرآهن های با نمره پایین تر نسبت به طبقات پایین استفاده می شود و دلیل آن هم کاهش بار در طبقات فوقانی می باشد .

برای تقلیل اندازه ستون روش معمول این است اختلاف ضخامت توسط اتصال پلیت در طرفین و جوشکاری آن صورت می پذیرد .

ستون ها به وسیله قلاب هایی که در سر ان وصل شده توسط جرثقیل بلند شده و در محل مورد نظر که قبلا اکس در روی بیس پلیت مشخص شده قرار می گیرد .

پس از این که جوشکاری های اولیه صورت گرفت و ستون در محل خود قرار گرفت در این مرحله باید بقیه نبشی ها و پلیت های لازم به پایه ستون و صفحه ستون جوش گردد و در داخل نبشی ها حتما لچکی هایی جوش شوند .

لچکی عبارت است از تکه ای از پلیت به ضخامت مشخص که شکل آن تقریبا ذوزنقه ای شکل بریده شده و بر دل نبشی های متصل شده جوش می گردد .

جوش دادن نبشی ها به ستون و صفحه بیس پلیت عیب این شکل رنگ نزدن به فلزات برای جلوگیری از عمل اکسید شدن فلزات می باشد .

ساخت و نصب تیر ها

به دلیل این منظور با استفاده از شابلن که در اختیار جوشکار قرار می دهند و به کمک هوا گاز اقدام به برش می کنند قطعات جدا شده را دوباره تحت شرایطی به هم جوش می کنند .

سپس دو سر تیر را به کمک پلیت وصله می کنند و این کار به ذلیل ان است که هنگام کار گذاشتن تیر لانه زنبوری در دو سر آن نیروی برش حداکثر می باشد و برای مقابله با نیروی برش این کار صورت می گیرد .

برای سوار نمودن تیر ها بر ستونی ها قبلا در ارتفاعات مشخص که قرار است تیر به سستون سوار شود نبشی هایی قرار گرفته و تیر ها بر روی آن ها قرار گرفته و جوش می شود .

توجه : این نبشی ها هنگامی که ستون را هنوز به صورت ایستاده قرار نداده اند و روی زمین افتاده است صورت می گیرد .