آزمونه برداری میلگرد و آزمایش

بعد از تحویل محموله های میلگرد به کارگاه ، دستگاه نظارت دستور انجام آزمایش های آزمونه برداری میلگرد لازم را صادر خواهد نمود .

آزمونه برداری میلگرد برای آزمایش های مکانیکی فولاد نظیر کشش و یا خم کردن بر اساس روش اشتو T-244  انجام می شود .

در صورتی که مصرف آهن در کارگاه کمتر از ۵۰ تن بوده و سازه مورد نظر برای مصرف این آرماتور از نظر دستگاه نظارت سازه با اهمیت تلقی نگردد ، می توان از کنترل و آزمایش های مندرج در این بخش صرف نظر نمود .

تعداد و تواتر آزمونه ها باید در حدی باشد که بتوان ارزیابی دقیقی از وضعیت میلگرد ها به دست آورد .

برای انجام آزمایش ها حداقل سه ازمونه از هر ۵۰تن و کسر آن ، از هر قطر و هر نوع فولاد لازم است ، در صورت موافقت دستگاه نظارت می توان از هر سه بسته پنج تنی یک آزمونه انتخاب نمود .

آزمونه های برداشت شده برای کنترل تنش جاری شدن ، تنش حد گسیختگی ، ازدیاد طول نسبی ، آزمایش تاشدگی و سایر آزمایش های لازم مورد استفاده قرار می گیرند .

اگر در حین آزمایش برای تنش حد تسلیم فولاد رقم مشخصی به دست نیاید ، می توان تنش نظیر  ۰٫۲درصد تغییر شکل نسبی ماندگار را به عنوان تنش حد تسلیم اختیار نمود .

آزمایش های مختلف روی آزمونه های میلگرد های فولادی ، باید با رعایت مشخصات آزمونه برداری و تواتر آن ،مطابق استاندارد های زیر به عمل آیند :

آزمایش کششی میلگرد

  • آزمایش تاشدگی به زاویه ۱۸۰درجه (د ت  ۷۰۱)
  • آزمایش خم کردن و باز کردن خم میلگرد (د ت ۷۰۳ )
  • آزمایش کششی بعد از خم کردن و باز کردن خم میلگرد ها و سیم های با قطر کمتر از ۹ میلیمتر  (د ت  ۷۰۲)
  • آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن (د ت  ۷۰۴) و (د ت  ۷۰۵)
  • آزمایش وطله های جوش شده میلگرد (د ت ۷۰۶ )
  • آزمایش خستگی میلگرد (د ت ۷۰۷ )

تبصره : آزمایش کششی برای تمامی میلگرد ها و آزمایش خم کردن و باز کردن خم یا آزمایش تاشدگی با زاویه ۱۸۰درجه برای میلگرد های سرد اصلاح شده الزامی است .

برای مشاهده آخرین قیمت میلگرد امروز لطفا روی آن کلیک نمایید.