طبقه بندی میلگرد ها از نظر روش ساخت

طبقه بندی میلگرد را می توان به ۳ دسته فولاد گرم نورد شده ، فولاد سرد اصلاح شده ، فولاد گرم اصلاح شده نام برد که هرکدام را در بخش زیر توضیح می دهیم.

فولاد گرم نورد شده

فرآیندی است که شامل نورد ورق های فولادی در دمای بالا می باشد و هنگامی که دمای فولاد بالاتر باشد می توان به آن هم فرم هم شکل داد.

فولاد سرد اصلاح شده

که بر اثر عملیات مکانیکی نظیر پیچانیدن ، کشیدن ، نورد کردن یا گذرانیدن از حدیده ، بر روی میلگرد های گرم نورد شده در حالت سرد به دست می آید .

فولاد گرم اصلاح شده یا فولاد ویژه

که بر اثر انجام عملیات مکانیکی نظیر گرمایش و آب دادن ، بر روی میلگرد های گرم نورد شده در حالت گرم به دست می آید .

طبقه بندی میلگرد ها از نظر مکانیکی

میلگرد های فولادی بر اساس مقاومت مشخصه آن ها تقسیم بندی می شوند .

انواع رده های میلگرد فولادی از نظر مکانیکی در جدول درج شده است .

فولاد های فوق از نظر شکل پذیری به سه رده طبقه بندی می شوند:

  1. فولاد نرم ( S240)  که منحنی تنش ، تغییر شکل نسبی آن دارای پله تسلیم مشهود است .
  2. فولاد نیم سخت ( S340وs400) که منحنی تنش ، تغییر شکل نسبی آن دارای پله تسلیم بسیار محدود است.
  3. فولاد سخت ( S500) که منحنی تنش ، تغییر شکل نسبی آن فاقد پله تسلیم است .
ردهعلامت مشخصه

در استاندارد

ملی ۳۱۳۲ ایران

    Fsu حداقل

مقدار مجاز   مقاومت کششی  حداکثر فولاد N/mm2

       Fyk

N/mm2

    طبقه بندی

از نظر

شکل رویه

رده از نظر سختی
S240ساده ۲۴۰۳۶۰۲۴۰ساده     نرم
S340آجدار۳۴۰۵۰۰۳۴۰آجدار مارپیچ   نیم سخت
S400آجدار ۴۰۰۶۰۰۴۰۰آجدار جناغی   نیم سخت
S500آجدار ۵۰۰۶۵۰۵۰۰اجدار مرکب    سخت

 

انواع شکل رویه میلگرد ها

میلگرد های مصرفی از نظر شکل رویه به سه دسته طبقه بندی می شوند :

  1. میلگرد ساده
  2. میلگرد آجدار
  3. میلگرد اجدار پیچیده

میلگرد های با رویه صاف ، یا میلگرد های ساده

این نوع رویه فقط در میلگرد S240به کار برده می شود .

این میلگرد ها فقط می توانند به عنوان میلگرد دورپیج در سازه های بتن ارمه به کار روند و استفاده از آنها به عنوان میلگرد سازه ای غیر از مورد فوق ، در سازه های بتن آرمه مجاز نیست .

میلگرد های با رویه اجدار

ضوابط ، مشخصات ، شکل و ابعاد آج ها باید مطابق با استاندارد  ۳۱۳۲ ایران باشد که سایر میلگرد ها را شامل می شود.

اج عبارت است از برجستگی هایی که به صورت طولی یا در امتدادی غیر از طول میلگرد در هنگام نورد بر روی آن ایجاد می شود .

آج ها از نظر شکل به صورت دوکی شکل ( آج با مقطع متغیر ) یا به صورت یکنواخت ( اج با مقطع ثابت )  و از نظر امتداد به صورت مارپیچ یا جناقی می باشند .

همچنین  برای مشاهده آخرین قیمت میلگرد امروز می توانید روی آن کلیک کنید.

میلگرد های با رویه اجدار پیچیده

از پیچانیدن میلگرد های اجدار به دست می آید ، در این میلگرد ها علاوه بر آج اولیه میلگرد ، یک خط مارپیچ بر روی میلگرد نیز به چشم می خورد که هر چه میزان تابانیدن میلگرد بیشتر باشد گام این خط کمتر خواهد بود، میلگرد هایی که در ایران تولید می شوند با هر علامت مشخصه به صورت ساده یا آجدار و مطابق استاندارد ملی ایران و بازار عرضه می گردند .

طبقه بندی میلگرد