محدودیت های فاصله میلگرد ها

محدودیت های فاصله میلگرد : محدودیت های فولادی گذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری فاصله آزاد بین هر دو میلگرد موازی واقع در یک سفره نباید از هیچ یک از مقادیر ( الف ) تا ( پ) این بند کمتر باشد :

  • الف ) قطر میلگرد بزرگتر
  • ب) ۲۵ میلی متر
  • پ) ۱٫۳۳ برابر قطر اسمی بزرگترین سنگدانه بتن

در اعضای تحت فشار و خمش فاصله محور تا محور میلگرد های طولی از یکدیگر ، نباید بیشتر از ۲۰۰ میلی متر باشد .

در صورتی که میلگرد های موازی در چند سفره قرار گیرند ، میلگرد های سفره فوقانی باید طوری بالای میلگرد های سفره تحتانی واقع شوند که معبر بتن تنگ نشود ، فاصله آزاد بین هر دو سفره نباید از ۲۵ میلی متر و نه از قطر بزرگترین میلگرد کمتر باشد .

در اعضای فشاری با خاموت های بسته یا دورپیچ ، فاصله آزاد بین هر دو میلگرد طولی نباید از ۱٫۵ برابر قطر بزرگترین میلگرد و نه از ۴۰ میلی متر ، کمتر باشد .

محدودیت های فاصله ازاد بین میلگرد ها باید در مورد فاصله آزاد وصله های پوششی با وصله ها یا میلگرد های مجاور نیز رعایت شوند .

حتما بخوانید : بستن میلگرد به چه صورت است

گروه میلگرد های در تماس

در استفاده از گروه میلگرد های موازی که در آن ها میلگرد ها در تماس با هم بسته می شوند تا به صورت واحد عمل کنند ، ضوابط ( الف ) تا ( ج) این بند باید رعایت شوند :

  • الف ) تعداد میلگرد های هر گروه برای گروه های قائم تحت فشار نباید از ۴ عدد ، و در سایر موارد از ۳ عدد تجاوز کند .
  • ب ) در تمامی موارد تعداد میلگرد های هر گروه در محل وصله ها نباید بیشتر از ۴ باشد .
  • پ) در گروه میلگرد ها با بیش از دو میلگرد ، نباید محور های تمامی میلگرد ها در یک صفحه واقع شوند . همینطور تعداد میلگرد هایی که محور های آن ها در یک صفحه واقع می شوند جز در محل وصله ها نباید بیشتر از دو باشد .
  • ت ) در تیر ها نباید میلگرد ها با قطر بزرگتر از ۳۶ میلی متر را به صورت گروهی به کار برد .
  • ث ) گروه های میلگرد های در تماس باید در خاموت های بسته یا دورپیچ محصور شوند .
  • ج ) در مواردی نظیر تعیین محدودیت های فاصله و حداقل ضخامت پوشش بتن محافظ ، که قطر میلگرد ها مبنای محاسبه قرار می گیرد ، قطر گروه میلگرد های در تماس معادل قطر میلگردی فرض می شود که سطح مقطع ان با سطح مقطع کل گروه مساوی باشد . ملاک اندازه گیری فاصله ازاد و حداقل ضخامت پوشش در این گونه موارد خارجی ترین سطح گروه میلگرد در امتداد مورد نظر خواهد بود .

آخرین قیمت روز میلگرد در بازار را از سایت تهران آهن بخواهید.