مشخصات میلگرد ها به همراه سایر مشخصات

مشخصات میلگرد ها : آزمون خمش به دو صورت خمش سرد و خمش مجدد صورت می گیرد .

ازمون خمش سرد بر روی نمونه هایی با طول حداقل ۲۵۰ میلی متر که مستقیما از خط تولید به دست آمده و هیچ گونه عملیات مکانیکی ( از جمله تراشکاری ) بر روی آن اعمال نشده است انجام می شود .

روش ازمون خمش سرد مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۱۶ صورت می گیرد .

در آزمون خمش مجدد ، نمونه های آزمون که مشابه نمونه های خمش سرد است ، به میزان ۹۰درجه در دمای محیط خم و سپس نمونه به مدت حداقل نیم ساعت تا دمای ۱۰۰ درجه سلسیوس گرم می شود .

پس از انکه نمونه سرد شده و به دمای محیط رسید آن را با نیروی پیوسته و یکنواخت ، به میزان ۲۰ درجه بر می گردانند .

میلگرد زمانی از نظر هر یک از آزمون های خمش قابل قبولی تلقی می گردد که پس از خمش ، هیچ گونه ترک ، شکستگی یا سایر عیوب ( مطابق استاندارد های ملی مربوطه ) در آن ایجاد نگردد و مشاهده نشود .

سایر مشخصات میلگرد ها

۱- در صورتی که قرار است در میلگرد ها از وصله جوشی استفاده شود ، باید این میلگرد ها تحت  آزمایش کشش و خمش قرار گیرند .

در آزمایش کشش ، زمانی میلگرد از نظر جوش پذیری قابل قبول تلقی می گردد که مقطع گسیخته شده ، در محل جوش یا در مجاورت ان نباشد .

در آزمایش خمش ، زمانی میلگرد از نظر جوش پذیری قابل قبول تلقی می گردد که پس از خم کردن ، ترکی در منطقه جوش شده و خود جوش به وجود نیاید .

۲- در مورد میلگرد هایی که تا حد پوسته شدن زنگ زده باشند ، به ویژه میلگرد هایی که به طور موضعی و عمیق دچار خوردگی شده باشند باید پس از ماسه پاشی آزمایش های  ( الف ) و ( ب ) بر روی نمونه های آن ها انجام شود :

الف ) آزمایش و کنترل مجدد

ب ) اندازه گیری مجدد قطر اسمی میلگرد ها و مطابقت ان با رواداری های مذکور در استاندارد ۳۱۳۲ ملی ایران

در صورتی که میلگرد های پوسته شده ضوابط ( الف ) و ( ب) را برآورده نسازد ، غیر قابل قبول تلقی می شوند .

میلگرد هایی که  دچار خم و اعوجاج شدید شده اند فقط هنگامی قابل مصرف می باشند که مجددا تحت آزمایش خمش قرار گرفته و ضوابط مزبور را بر آورده سازند .

تواتر نمونه برداری

تعداد و تواتر نمونه ها باید به گونه ای باشد که نتایج آزمایش های انجام شده بر روی آن ها معرف کیفیت کل آرماتور مصرفی و حداقل  به میزان ذکر شده در ( الف) تا ( پ) این بند باشند :

الف ) به ازای هر پانصد کیلو نیوتن وزن میلگرد و کسر آن یک سری نمونه

ب ) از هر قطر یک سری نمونه

پ ) از هر نوع فولاد یک سری نمونه

جوش پذیری میلگرد

قابلیت جوش پذیری میلگرد ها بر اساس مقدار کربن معادل آن ها تعیین می شود .

در صورتی که مقدار کربن معادل از ۰٫۵۱ درصد کمتر باشد میلگرد قابل جوشکاری است و هر چه این مقدار کمتر باشد قابلیت جوش پذیری فولاد بیشتر است .

حداکثر کربن معادل مجاز انواع فولاد ها آورده شده است .

الکترود مناسب برای جوشکاری بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تعیین می گردد .

میلگرد های رده S400 و S500 بسته به میزان قطر و کربن معادل آن ها ، ممکن است به پیشگرم کردم در هنگام جوشکاری نیاز داشته یا نداشته باشند .

حداقل دمای پیشگرم میلگرد ها نیز به قطر و کربن معادل آن ها بستگی دارد .

عملیات جوشکاری میلگرد های مصرفی در بتن در دمای زیر ۱۸- درجه سانتی گراد ممنوع است .

پس از پایان جوشکاری باید میلگرد به طور طبیعی سرد شده و به دمای محیط برسد .

شتاب دادن به فرایند سرد شدن میلگرد های جوش شده ممنوع است .

برای مشاهده قیمت میلگرد روی آن کلیک کنید