مهار میلگرد ها

ضوابط گفته شده در مهار میلگرد برای تمامی میلگرد هایی که به طور عمده تحت اثر بار های استاتیک قرار دارند و یا سازه های با شکل پذیری که تحت اثر بار های جانبی زلزه قرار می گیرند صادق است .

۱- در تمامی قطعات بتن آرمه نیروهای کششی یا فشاری موجود در میلگرد ها در هر مقطع باید به وسیله مهار میلگرد ها در دو سمت ان مقطع به بتن منتقل گردد .

مهار میلگرد ها در بتن به یکی از سه طریق الف تا پ این بند با ترکیبی از آن ها امکان پذیر است :

  • الف) پیوستگی موجود بین بتن و آرماتور در سطح جانبی ارماتور
  • ب)ایجاد قلاب استاندارد در انتهای میلگرد
  • پ) به کارگیری وسایل مکانیکی در طول میلگرد

۲- برای مهار میلگرد های کششی به وسیله قلاب ، انتهای میلگرد ها خم شده و به صورت قلاب در اورده می شود .

برای انتقال نیروی AbFy از میلگرد به بتن ایجاد قلاب به تنهایی کافی نیست و باید علاوه بر آن طول اضافی مستقیم میلگرد از انتهای ازاد میلگرد تا شروع قلاب در بتن وجود داشته باشد .

حداقل این طول اضافی به علاوه شعاع قلاب انتهایی ان به علاوه قطر میلگرد ، که برای انتقال نیروی AbFy لازم است ، طول گیرایی میلگرد قلاب دار نامیده می شوند .

طول گیرایی میلگرد های قلاب دار در کشش

طول گیرایی یک میلگرد قلاب دار در کشش ، Idh ، باید حداقل برابر مقدار رابطه زیر در نظر گرفته شود و مقدار Idh در هیچ حالت نباید کمتر از ۸ دی بی و یا ۱۵۰ میلیمتر اختیار گردد .

ضریب k1 در تمامی موارد برابر با یک منظور می شود مگر در مواردی که در قلاب های با خم ۱۸۰ درجه پوشش بتنی روی قلاب ، در امتداد عمود بر صفحه قلاب ، مساوی یا بیشتر از ۶۵ میلی متر و در قلاب های با خم ۹۰ درجه پوشش بتن روی قلاب در امتداد عمود بر صفحه قلاب و پوشش در صفحه قلاب به ترتیب مساوی یا بیشتر از ۶۵ و ۵۰ میلی متر باشد .

در این موارد ضریب k1 را می توان باربر با ۰٫۷ منظور کرد .

ضریب k2 در تمامی موارد برابر یک منظور می شود مگر در مواردی که میلگرد ها در طول گیرایی با خاموت های با فاصله ای مساوی ی کمتر از ۳db محصور شده باشند در این موارد ضریب k2 را می توان ۰٫۸ منظور کرد .

در انتهای غیر ممتد یک عضو که در ان برای مهار کردن میلگرد از قلاب استفاده شده است در صورتی که پوشش بتنی روی میلگرد در هر دو جهت ، بالا و پایین و عمود بر صفحع قلاب ،  کمتر از ۶۵ میلیمتر باشد باید میلگرد در طول گیرایی با خاموت هایی به فاصله کمتر از ۳db از یکدیگر محصور شود .

نکته : قلاب ها برای مهار ارماتور فشاری، موثر نیستند .

۳- استفاده از هر گونه وسیله مکانیکی که بتواند بدون ایجاد خسارت به بتن نیروی مقاومت میلگرد ها را به بتن منتقل نماید ، مجازاست .

اطمینان از توانایی مناسب وسیله مکانیکی در انتقال نیرو باید از طریق ازمایش و یا روش محاسباتی شناخته شده حاصل شود .

برای مشاهده آخرین قیمت میلگرد اهواز لطفا روی آن کلیک نمایید.