میلگرد و جزئیات بیشتر

میلگرد و جزئیات بیشتر به همراه توضیح آن را در این مقاله برای شما توصیف می کنیم.

قلاب های استاندارد

میلگرد و جزئیات : هر یک از خم های مشروح زیر قلاب استاندارد تلقی می شود :

الف) میلگرد های اصلی

خم نیم دایره ( قلاب انتهایی ۱۸۰ درجه ) به اضافه حداقل ۴db  طول مستقیم ولی نه کمتر از ۶۰ میلیمتر در انتهای آزاد میلگرد خم ۹۰ درجه ( گونیا ) به اضافه طول مستقیم برابر حداقل ۱۲db  در انتهای آزاد میلگرد

ب) برای میلگرد های تقسیم و خاموت ها

خم ۹۰ درجه ( گونیا) به اضافه حداقل ۶db طول مستقیم ولی نه کمتر از ۶۰ میلی متر در انتهای آزاد میلگرد برای میلگرد های به قطر ۱۶ میلی متر و کمتر

خم ۹۰ درجه ( گونیا ) به اضافه حداقل ۱۲db  طول مستقیم در انتهی آزاد میلگرد برای میلگرد های به قطر بیشتر از ۱۶ میلی متر و کمتر از ۲۵ میلی متر به اضافه حداقل ۶db طول مستقیم ولی نه کمتر از ۶۰ میلی متر در انتهای ازاد میلگرد

حداقل قطر خم ها

الف ) قطر داخلی خم ها به جزبرای خاموت ها با قطر کمتر از ۱۶ میلیمتر نباید از مقادیر مندرج در جدول کمتر اختیار شود :

قطر میلگردحداقل قطر خم
کمتر از ۲۸ میلیمتر۶db
۲۸ تا ۳۴ میلیمتر۸db
۳۶ تا ۵۵ میلیمتر۱۰db

 

برای خم کردن میلگرد های به قطر ۳۶ میلیمتر و بیشتر و با زاویه بیشتر از ۹۰ درجه به روش های خاص نیاز است .

ب) قطر داخلی خم ها برای خاموت های به قطر کمتر از ۱۶ میلیمتر نباید کمتر از ۴db  اختیار شود .

طول گیرایی میلگرد های کششی

میلگرد و جزئیات : طول گیرایی یک میلگرد در کشش ، Id ، باید حداقل برابر با مقدار حاصل از رابطه در نظر گرفته شود ، در هر حال کمتر از ۳۰۰ میلیمتر اختیار نشود .

الف) ضریب الفا ، یا ضریب موقعیت میلگرد ها ، برای میلگرد های افقی که حداقل ۳۰۰ میلیمتر بتن تازه در زیر آن ها ، در ناحیه طول گیرایی ریخته می شوند برابر با ۱٫۳ و برای سایر میلگرد ها برابر با یک است .

ب) ضریب مربع یا ضریب اندود میلگرد ،برای میلگرد هایی که با ماده اپوکسی اندود شده اند و در آن ها ضخامت پوشش بتنی روی میلگرد کمتر از ۳db و فاصله آزاد میلگرد ها کمتر از ۶db  است ، برابر با ۱٫۵ و برای سایر میلگرد هایی که با ماده اپوکسی اندود شده اند برابر ۱٫۲ و برای میلگرد هایی که اندود اپوکسی نشده اند اپوکسی برابر با یک است .

لازم نیست حاصل ضرب آلفا و مربع بیشتر از ۱٫۷ در نظر گرفته شود .

پ) ضریب مربع یا ضریب قطر میلگرد برای میلگرد های با قطر کمتر و یا مساوی ۲۰ میلیمتر برابر با ۰٫۸ و برای میلگرد های با قطر بیش از ۲۰ میلیمتر برابر با یک است .

ت) ضریب مربع یا ضریب نوع بتن ، برای بتن های سبک برابر ۱٫۳ و برای بتن های معمولی برابر با یک می باشد .

ث) ضریب c  یا ضریب فاصله میلگرد ها از یکدیگر و از رویه قطعه برابر با کوچکترین دو مقدار فاصله از مرکز میلگرد از نزدیکترین رویه بتن و نصف فاصله مرکز تا مرکز میلگرد هایی است که در یک محل قطع و یا وصله می شوند .

ج) ضریب Ktr ضریبی است که با توجه به مقدار آرماتور عرضی موجود در طول گیرایی از رابطه به دست می آید .

در این رابطه n تعداد میلگرد هایی است که در یک صفحه ترک خورده مهار و یا وصله می شوند .

طول گیرایی میلگرد های فشاری

طول گیرایی یک میلگرد و جزئیات در فشار ، باید حداقل برابر بزرگترین مقدار دو رابطه در نظر گرفته شود .

در هر حال کمتر از ۲۰۰ میلیمتر اختیار نشود .

طول گیرایی در گروه میلگرد ها

طول گیرایی گروه میلگرد های سه تایی و چهارتایی در کشش یا فشار باید به ترتیب ۱٫۲ و ۱٫۳۳ برابر طول گیرایی یک میلگرد تنها در نظر گرفته شود .

برای گروه میلگرد های دو تایی افزایش طول گیرایی الزامی نیست .

برای مشاهده آخرین قیمت میلگرد بناب لطفا روی آن کلیک نمایید.