دسترسی آسان به فهرست مطالب

میلگرد گذاری تیر ها

میلگرد گذاری تیر : در تیر های بتن مسلح ، به علت ضعف بتن در مقابل نیروهای کششی ، میلگرد های فولادی در ناحیه ی کششی قرار داده می شود .

در تیر های بتن مسلح ، کشش ناشی از خمش به وسیله ی میلگرد های مسلح کننده و فشار ناشی از خمش به وسیله ی بتن ناحیه ی فشاری تحمل می شود ( در حالی که بین بتن و فولاد چسبندگی کاملی وجود داشته باشد و میلگرد ها در داخل بتن نلغزد ) .

البته بنا به برخی دلایل طراحی و اجرایی ، در ناحیه ی فشاری مقطع نیز ممکن است میلگرد هایی قرار داده شود .

از نظر اجرایی میلگرد گذاری تیر حداقل تعداد میلگرد های اصلی تیر ، ۲ عدد است که در عمل حداقل ۲ میلگرد دیگر نیز در وجه مقابل برای مونتاژ و امکان استقرار و امکان استقرار خاموت ها در نظر گرفته می شود .

تعداد دقیق میلگرد ها پس از محاسبات طراحی مشخص می شود ، در شکل زیر نحوه ی اتصال شبکه های میلگرد در یک اتصال مرکب تیر به ستون را نشان می دهد .

میلگرد گذاری تیر : باید دقت کرد که میلگرد های ستون پایینی در امتداد خود بدون خم شدن تا قسمت بالایی تیر ادامه پیدا کند .

میلگرد گذاری تیر

برای مشاهده آخرین جدول به روز  قیمت میلگرد و قیمت تیرآهن لطفا روی آن کلیک کنید.

میلگرد گذاری دال ها

دال ، قسمتی از سازه ی بتنی است که برای پوشش فوقانی یا تحتانی فضای مورد نظر بکار می رود و هدف از ساخت آن جدا کردن فضاهای مختلف از یکدیگر است .

۱- مقادیر آرماتور های لازم در مقاطع مختلف دال در هر امتداد بر مبنای لنگر های خمشی وارد بر آن مقاطع محاسبه می شوند .

مقتدیر آرماتور های به کار رفته در ناحیه کششی دال ها در هر صورت نباید کمتر از مقادیر نظیر حرارت و جمع شدگی مطابق بند ۲ در نظر گرفته شوند .

در دال های یک طرفه که آرماتور های خمشی صرفا در یک جهت قرار می گیرند باید حداقل میلگرد های حرارت و جمع شدگی مطابق بند ۲ در جهت دیگر قرار داده شوند .

۲- نسبت سطح مقطع میلگرد های حرارت و جمع شدگی به کل سطح مقطع بتن برای دال هایی به ضخامت کمتر یا مساوی ۱۰۰۰ میلیمتر نباید از مقادیر زیر کمتر اختیار شود :

  • برای میلگرد ها S240 و S340       ۰٫۰۰۲
  • برای میلگرد ها S400               ۰٫۰۰۱۸
  • برای میلگرد ها S500               ۰٫۰۰۱۵

۳- فاصله میلگرد های خمشی در دال ها ، جز در دال های مشبک ، نباید از دو برابر ضخامت دال و نه از ۳۵۰ میلی متر تجاوز کند .

در دال های مشبک حداقل آرماتور گذاری در ناحیه ای از دال که روی حفره ها قرار دارد بر طبق بند ۲ تعیین می شوند .

در مورد دال های در معرض شرایط محیطی شدید فاصله میلگرد ها به دو برابر ضخامت و ۲۵۰ میلیمتر و برای شرایط محیطی خیلی شدید و فوق العاده شدید به ۱٫۵ برابر ضخامت و ۲۰۰ میلیمتر محدود می شود .

۴- میلگرد های خمشی مثبت عمود بر بعد ناپیوسته دال باید تاا لبه دال ادامه یابند و به علاوه ، به طول حداقل معادل ۱۵۰ میلیمتر به طور مستقیم ، با قلاب یا بدون آن ، در تیر پیشانی یا دیوار یا ستون داخل شوند .

۵- میلگرد های خمشی منفی عمود بر لبه ناپیوسته دال باید با خم یا قلاب یا وسله مهاری دیگری در داخل تیر پیشانی یا دیوار ستون به طور کامل مهار شوند.

برای این میلگرد باید گیرایی کامل در مقطع بر داخلی تکیه گاه ، تامین شود .

۶- در مواردی که دال در لبه ناپیوسته به تیر پیشانی یا دیوار منتهی نشود یا فراتر از تکیه گاه کنسول شود ، مهار کردن میلگرد های عمود بر این لبه می تواند داخل دال صورت گیرد .