میلگرد گذاری ستون ها

میلگرد گذاری ستون :

 1. در قطعات فشاری سطح مقطع آرماتور طولی نباید کمتر از ۰٫۰۰۸ و بیشتر از ۰٫۰۸ سطح مقطع کل باشد .
 2. حداقل تعداد میلگرد های طولی در قطعات فشاری به شرح زیر است :
 • میلگرد های داخل تنگ های مدور یا مستطیلی ، ۴ عدد
 • میلگرد های داخل تنگ های مثلثی ، ۳ عدد
 • میلگرد های داخل دورپیچ ، ۶ عدد

دورپیچ ها

میلگرد گذاری ستون : در طراحی دورپیچ های اعضای فشاری باید ضوابط زیر را در نظر گرفت :

 • دورپیچ باید از میلگرد پیوسته ساخته شود و روش ساخت آن ها طوری باشد که جابه جایی و نصب آنها بدون اعوجاج و تغییر ابعاد میسر باشد .
 • قطر میلگرد های مصرفی در دورپیچ نباید از ۶ میلیمتر کمتر باشد .
 • در هر  گام دورپیچ فاصله آزاد بین میلگرد ها نباید از ۷۵ میلیمتر بیشتر و از ۲۵ میلیمتر کمتر باشد .
 • گام دورپیچ نباید از یک ششم قطر هسته بتنی داخل دورپیچ تجاوز کند .
 • در هر طبقه ، دورپیچ باید از روی پی یا دال تا تراز پایین ترین میلگرد های طبقه فوقانی ادامه یابد .
 •  در صورتی که تیر ها یا دستک هایی از همه طرف به ستون اتصال نداشته باشد ، باید از محل توقف دورپیچ تا کف دال یا کتیبه سر ستون تعدادی خاموت قرار داد .
 • در ستون های قارچی با سر ستون ، باید تا ارتفاعی ادامه یابد که در آن قطر یا پهنای سرستون دوبرابر قطر یا پهنای ستون باشد .
 • دورپیچ باید با فاصله نگهدار های مناسب در جای خود تنظیم و تثبیت شود .
 • در صورتی که قطر میلگرد دورپیچ کمتر از ۱۶ میلیمتر باشد ، تعداد فاصله نگهدار ها نباید کمتر از مقادیر ۱و۲و۳ این بند ، اختیار شود :
 1. ۲ عدد برای دورپیچ با قطر کمتر از ۵۰۰ میلیمتر
 2. ۳ عدد برای دورپیچ با قطر ۵۰۰ تا ۷۵۰ میلی متر
 3. ۴ عدد برای دورپیچ با قطر بیشتر از ۷۵۰ میلی متر
 • در صورتی که قطر میلگرد دورپیچ کمتر از ۱۶ میلیمتر نباشد ، تعداد فاصله نگهدار ها نباید کمتر از مقادیر ۱و ۲ این بند ، اختیلر شود :
 1. ۳ عدد برای دورپیچ با قطر مساوی یا کمتر از ۶۰۰ میلی متر
 2. ۴ عدد برای دورپیچ با قطر بیشتر از ۶۰۰ میلی متر
 • مهار کردن دورپیچ با ۱٫۵ دور پیچیدن اضافی میلگرد در انتهای قطعه تامین می شود .

خواندن مقاله ستون را برای شما پیشنهاد می کنیم.

میلگرد های انتظار خم شده ستون

 • اگر میزان تورفتگی وجه ستون پایینی حداکثر ۷۵ mm باشد ، می توان از میلگرد های انتظار خم شده ی طولی با رعایت شرایط زیر استفاده کرد :
 • شیب قسمت مایل میلگرد های خم شده نسبت به محور ستون نباید از ۱ به ۶ تجاوز کند .
 • قسمت های فوقانی و تحتانی قسمت مایل باید موازی با محور ستون باشند .
 • میلگرد های انتظار باید در محل خم با خاموت ها ، دورپیچ ها ، و یا قسمت هایی از سیستم سازه ای کف مهار شوند .
 • مهار مذکور باید برای تحمل نیرویی معادل ۵/۱ برایر مولفه نیروی محاسباتی قسمت مایل در امتداد مهار ، طرح شود .
 • در صورت استفاده از خاموت ها یا دورپیچ فاصله آن ها تا نقاط خم شده نباید از ۵۰ میلی متر بیشتر باشد .
 • خم کردن میلگرد های انتظار باید قبل از جاگذاری میلگرد ها انجام پذیرد .
 • در مواردی که وجه ستون یا دیوار بیشتر از ۷۵ میلیمتر عقب نشستگی یا پیش آمدگی داشته باشد میلگرد های طولی ممتد نباید به صورت خم شده به کار برده شوند ، و در محل عقب نشستگی باید میلگرد های انتظار مجزا برای اتصال به میلگرد های وجوه عقب نشسته پیش بینی شوند .

برای مشاهده آخرین قیمت جدول ستونی لطفا روی آن کلیک کنید.