وصله کردن میلگرد قسمت دوم

وصله کردن میلگرد قسمت دوم ادامه مقاله قبلی به نام وصله کردن میلگرد می باشد و به ادامه ی وصله کردن میلگرد می پردازیم .

وصله های اتکایی

وصله های با اتکایی برای انتقال فشاری میلگرد هایی که فقط برای فشار مورد نیاز هستند ، قابل کاربرد است .

در وصله ی اتکایی ، انتهای میلگرد ها باید به صورت گونیا  بریده شود ، به طوری که زاویه ی سطوح صاف انتهای میلگرد نسبت عمود بر محور میلگرد ها از ۱٫۵ درجه بزرگتر نشود و در تنظیم میلگرد ها پس از نصب  ، این زاویه در محدوده ی حداکثر ۳ درجه باشد .

وصله های با انتهای اتکایی باید فقط در اعضای با خاموت بسته یا دورپیچ به کار برده شوند .

این محدوده برای اطمینان از وجود یک حداقل مقاومت برشی در مقاطع در بر دارنده ی وصله های اتکایی اعمال می شود .

وصله های جوشی

اتصال دو میلگرد به وسیله ی جوش که نوعی وصله ی میلگرد محسوب می شود ، در انواع زیر مجاز است .

۱- اتصال سر به سر ( نوک به نوک) مستقیم

برای میلگرد هایی با قطر بیش از ۱۹ میلیمتر ، ترجیحا باید از اتصال استفاده شود .

اتصال جوشی سر به سر مستقیم در انواع زیر مجاز است :

 • الف) جوش شیاری v شکل یک طرفه برای اتصال افقی دو میلگرد
 • ب) جوش شیاری v شکل دو طرفه برای اتصال افقی دو میلگرد
 • ج) جوش شیاریv شکل یک طرفه با قطعه لوله ی پشت بند برای اتصال افقی دو میلگرد با  قطر مساوی
 • د) جوش شیاری اریب یک طرفه برای اتصال قائم دو میلگرد
 • ه) جوش شایری اریب دو طرفه برای اتصال قائم دو میلگرد
 • و)جوش شیاری اریب یک طرفه با قطعه لوله ی پشت بند برای اتصال قائم دو میلگرد با قطر مساوی

اتصال سر به سر مستقیم دو میلگرد تحت کشش با قطر متفاوت که به طوز محوری نسبت به هم تنظیم شده اند ، بهتر است به صورت کلی نشان داده شده اجرا شود .

۲- اتصال سر به سر ( نوک به نوک ) غیر مستقیم

این اتصال در انواع زیر امکان پذیر است :

 • الف )اتصال سر  به سر غیر مستقیم با صفحه ی وصله که با استفاده از جوش شیاری اریب ذوبی دو طرفه انجام می گیرد .
 • ب) اتصال سر به سر غیر مستقیم با نبشی وصله که با استفاده از جوش شیاری اریب ذوبی انجام می گیرد .
 • ج) اتصال سر به سر غیر مستقیم با میلگرد های وصله که با استفاده از جوش شیاری v شکل انجام می گیرد .

اتصال جوشی سر به سر غیر مستقیم

 • الف ) با استفاده از صفحه ی وصله
 • ب) با استفاده از نبشی وصله
 • ج) با استفاده از میلگرد های وصله

۳- اتصال پوششی جوش شده

این اتصال در انواع زیر امکان پذیر است :

 • الف ) اتصال پوششی مستقیم با میلگرد های در تماس . این اتصال با جوش شیاری v شکل ذوبی دو طرفه اجرا می شود ، مگر انکه اتصال فقط از یک طرف در دسترس باشد ، که در این حالت به شرط تایید مهندس ناظر ، میتوان جوش شیاری v شکل ذوبی یک طرفه استفاده کرد .
 • ب) اتصال پوششی غیر مستقیم با میلگرد های جدا . این اتصال با جوش شیاری اریب ذوبی یک طرفه اجرا می شود .

اتصال پوششی جوش شده به میلگرد هایی با حداکثر قطر ۱۹ میلیمتر محدود می شود .

از طرفی در این اتصال ، تمایل عملکرد خمشی اتصال هنگام بارگذاری خارج از محور وجود دارد ، بنابراین بتن اطراف اتصال در سازه های تمام شده باید به کمک میلگرد های عرضی و یا صفحه ی وصل ، به میزان کافی تقویت گردد .

اتصال پوششی جوش شده

 • الف) اتصال پوششی مستقیم با میلگرد های در تماس
 • ب) اتصال پوششی غیر مستقیم با میلگرد های جدا

۴- اتصال T شکل جوش شده

این اتصال با ارتباط دادن میلگرد بیرون آمده از انتهای اعضای پیش ساخته به صفحات اتصال و یا کف ستون بکار گرفته میشود .

در این اتصال به می توان از جوش گوشه و یا جوش شیاری با نفوذ کامل استفاده کرد .

همچنین اگر اتصال T شکل به صورت اتصال پوششی در یک کهاری به کار گرفته شود ، می توان از جوش شیاری اریب ذوبی استفاده نمود .

به دلیل اهمیت جزئیات جوش میلگرد انواعی از جوش های گوشه و شیاری به صورت قابل قبول ارائه شده و برای هر کدام دلایلی ذکر شده است .

وصله های مکانیکی

وصله ی مکانیکی یک وسیله ی مکانیکی است که عموما با پیچ کردن و ایجاد اصطحاک بین جداره ی ان و میلگرد ها ، انتقال تنش کششی یا فشاری را از یک میلگرد به میلگرد بعدی فراهم می کند .

امروزه وصله های مکانیکی توسط شرکت های مختلف در انواع متنوعی تولید می شوند.

برای مشاهده جدول قیمت روز میلگرد در بازار لطفا روی آن کلیک نمایید.