وصله کردن میلگرد ها

برای وصله کردن میلگرد حتی الامکان باید میلگرد های مصرفی به صورت یکپارچه باشند و تعداد اتصالات میلگرد ها باید به حداقل ممکن کاهش یابد .

به علت محدودیت طول میلگرد های موجود در بازار و هم چنین به خاطر جلوگیری از دور ریز آن ها اغلب مجبور به استفاده از وصله میلگرد می شویم .

در صورتی که وجود اتصال اجتناب ناپذیر باشد ، این اتصالات باید در مقاطعی قرار داده شوند که تنش وارده بر عضو یا قطعه بتنی حداکثر نباشد و از تمرکز تمامی وصله ها در یک مقطع نیز خودداری شود .

روش های متداول برای وصله کردن میلگرد ها عبارتست از :

  1. وصله های پوششی
  2. وصله های اتکایی
  3. وصله های جوشی
  4. وصله های مکانیکی

طول وصله برای آرماتور صاف ، دو برابر طول وصله مشابه در آرماتور های آجدار می باشد.

طول و محل وصله ها در آیین نامه های مربوطه ذکر می شود و به طور کلی رعایت نکات زیر برای محل وصله آرماتور ضروری است :

  • الف: در قطعات تحت خمش و خمش توام با فشار ، نباید بیش از نصف میلگرد ها در یک مقطع وصله شوند .
  • ب: در صورت وجود کشش یا کشش ناشی از خمش ، حداکثر یک سوم میلگرد ها در یک مقطع را می توان به وسیله پوشش وصله نمود .

وصله کردن میلگرد های تحتانی قطعات خمشی در وسط دهانه یا نزدیک به آن و یا میلگرد های بالایی قطعه خمشی روی تکیه گاه یا نزدیک آن ، مجاز نیست .

به طور کلی هر وصله باید ۴۰ برابر قطر میلگرد ، با وصله مجاور فاصله داشته و در یک مقطع قرار نگیرد .

حتما بخوانید : برای مطالعه قسمت دوم وصله کردن میلگرد لطفا روی آن کلیک کنید.

وصله های پوششی

وصله ی پوششی با قرار دادن دو میلگرد در مجاورت یکدیگر در یک طول مشخص انجام می گیرد .

طولی که دو میلگرد باید در مجاورت یکدیگر قرار داده شوند ، طول وصله و یا طول پوشش نامیده می شود .

وصله پوششی را می توان به صورت پوششی تماسی و نیز وصله ی پوششی غیر تماسی اجرا کرد .

در وصله پوششی تماسی ، میلگرد های وصله شونده در طول وصله کاملا در تماس با یکدیگر قرار می گیرند .

در وصله ی پوششی غیر تماسی باید شرایطی فراهم کرد که بتن به طور مناسب در بین میلگرد های وصله شونده مپنفوذ کرده و بین آن ها حفره ایجاد نشود .

وصله ی پوششی را نباید برای میلگرد بزرگتر از ۳۶ اهم به کار برد ، مگر برای وصله ی میلگرد های بزرگتر از ۳۶ اهم به میلگرد ۳۶ اهم برای انتقال نیروی فشاری .

شرایط وصله ی پوششی :

  • الف) وصله پوششی تماسی
  • ب)وصله ی پوششی غیر تماسی با توجه به محل قرار گیری ، نوع میلگرد ها و عملکرد آن ها ( کششی یا فشاری ) طول پوشش میلگرد ها متغیر است .

برای خرید و مشاوره رایگان در رابطه با قیمت میلگرد لطفا با شماره ۰۲۱۸۶۰۷۳۰۰۰ تماس حاصل نمایید و یا برای مشاهده جدول قیمت به روز روی آن کلیک کنید.