اتصال تیر به ستون با نبشی نشیمن

در این اتصال تیر به ستون با نبشی

بتدا در کارگاه یا کارخانه، نبشی را در ارتفاع مورد نظر به بال و جان ستونی جوش داده سپس تیر را روی آن نصب و جوش می دهند.

سعی می شود اتصال طوری اجرا شود که نبشی نشیمن تا حد امکان انعطاف پذیر باشد و از دوران تیر در تکیه گاه جلوگیری نشود .

عرض نبشی نشیمن نباید از۷/۵ سانتی متر کمتر باشد (در آئین نامه ۱۰ سانتی متر در نظر می گیرند).

برای ثابت نگه داشتن تیر در محل خود و تأمین تکیه گاه عرضی و جلوگیری از غلتیدن تیر، نبشی کمکی دیگری در بالای آن نصب و جوش می شود و ابعاد این نبشی ظریف بوده و فقط دولبه انتهایی بال های آن به صورت عرض به بال تیر و ستون جوش می شود .

از این اتصال در عکس العمل هایی تا حدود ۱۵ تن استفاده می شود.

نمای اتصال ساده غیر ممتد پل تک به ستون را همراه نقاط مناسب جهت جوش نبشی های نشیمن و فوقانی به ستون را نشان می دهد.

اتصال تیر به ستون با نبشی

با توجه به انعطاف پذیری اتصال در اتصالات مفصلی، بهتر است که انتهای تیر به فاصله کمی (حدود ۲ سانتی متر ) از ستون روی نبشی نشیمن مستقر گردد. تا آزادی دوران داشته باشد)

این مقاله شاید برای شما جذاب باشد : اتصال تیر به تیر

اتصال تیر به ستون با نبشی نشیمن تقویت شده

در اتصال ممتد و غیر ممتد در صورتی که مقدار نیروی وارد شده از طرف تیر در محل تکیه گاه زیادتر از حد تحمل نبشی نشیمن باشد می توان از نبشی پاورق تقویت شده با مقطع Tشکل استفاده کرد .

در صورت استفاده از نبشی نشیمن، آن ها را به وسیله ضخامت مثلثی یا مستطیل شکل تقویت می کنند ضخامت این صفحات در حدود ضخامت بال تیر انتخاب می شود برای سهولت جوشکاری در هنگام نصب بهتر است طول نبشی نشیمن ۲ تا ۳ سانتی متر بزرگتر از عرض پُلی باشد که روی آن نصب می گردد.

اتصال تیر به ستون با نبشیاتصال تیر به ستون با نبشی

در صورتی که به جای نبشی نشیمن تقویت شده از ورق سخت شده استفاده شود، مشخصات فنی ورق بر اساس محاسبات یا از جدول های محاسباتی استخراج می گردد .

مشخصات فنی ورق نشیمن سخت شده به صورت زیر بیان می شود.

hs ارتفاع ورق سخت کننده ts ضخامت ورق سخت کننده

tf ضخامت ورق نشیمن bs طول ورق نشیمن

w عرض نشیمن سخت شده

ایزومتریک اتصال پل به ستون با استفاده از نشیمن ورق سخت شده را نشان می دهد.

اتصال ساده به وسیله نبشی جان

در این اتصال دو عدد نبشی از یک طرف به انتهای تیر و از طرف دیگر به ستون جوش می شوند.

اتصال به کمک نبشی جان و خصوصیات جوش را نشان می دهد.

طول برگشت جوش در بالا و پایین، حداقل دو برابر بُعد جوش می باشد اتصال غیر ممتد در پلان تیرریزی سقف نشان می دهد.

اتصال تیر به ستون با نبشی

اتصال تیرهای زوج به ستون به دلیل زیاد بودن واکنش تکیه گاهی فقط با استفاده از نبشی جان امکان پذیر نیست. برای این منظور از نبشی نشیمن انعطاف پذیر برای کمک به نبشی جان استفاده می شود.

مشخصات نبشی های جان و نشیمن بر اساس مشخصات تیر تعیین می گردد.

اتصال تیر به ستون با نبشی

برای مشاهده قیمت نبشی لطفا روی آن کلیک نمایید.